Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 Investors substansvärde uppgick den 30 september 2002 till 56.914 Mkr (74 kronor per aktie) jämfört med 118.284 Mkr (154 kronor per aktie) vid årsskiftet. Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 30 september 2002 till 75.658 Mkr, jämfört med 129.366 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 30 september 2002 till -18.744 Mkr (-11.082 Mkr vid årsskiftet), vilket motsvarade 25 (9) procent av de totala tillgångarna. Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under rapportperioden, januari till september, till -56.291 Mkr. Ericsson och AstraZeneca stod för en nedgång om -21.483 respektive -19.493 Mkr. Investor ökade sitt innehav i Ericsson och Electrolux under det tredje kvartalet genom aktieköp för 1.756 Mkr respektive 9 Mkr. Tidigare under året har aktier i Ericsson, SEB och WM-data köpts. Under det andra kvartalet deltog Investor i ABB:s emission av konvertibellån. Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under rapportperioden till -1.121 Mkr, varav -630 Mkr under det tredje kvartalet. Aktier för 3.455 Mkr har köpts, samtidigt som aktier för 1.663 Mkr sålts. Innehavet i Syngenta reducerades under det tredje kvartalet och har sedan rapportperiodens utgång avyttrats i sin helhet. Investoraktiens totalavkastning var under årets nio första månader -59 procent jämfört med -25 procent motsvarande period föregående år. Under den senaste tjugoårsperioden har den årliga genomsnittliga totalavkastningen varit 15 procent. Investor i sammandrag (SEK) 30/9 2002 31/12 2001 30/9 2001 Tillgångar, Mdr 76 129 114 Nettoskuld, Mdr -19 -11 -12 Substansvärde, Mdr 57 118 102 Substansvärde per aktie 74 154 133 Periodens/kvartalets januari- januari- juli- juli- utveckling september september september september 2002 2001 2002 2001 Substansvärdeförändring, -61 -42 -30 -26 Mdr Substansvärdeförändring, -52 -29 -34 -18 procent Resultat efter skatt, Mdr 0 8 -1 -1 Totalavkastning, procent -59 -25 -44 -27 Delårsrapporten finns även på www.investorab.com Vd har ordet Långsiktigt engagemang i svag marknad Vi befinner oss för tillfället i en historiskt sett mycket svag marknad med en synnerligen svårtydd utveckling framför oss. I denna turbulenta marknad är det viktigt att betona ett verksamhetsorienterat perspektiv som balans till rent finansiella resonemang. Under året har vårt arbete med flertalet innehav framförallt inriktats på att förbättra lönsamhet, säkerställa finansiell stabilitet samt fokusera verksamheterna. AstraZeneca utvecklades negativt på börsen under det tredje kvartalet, vilket också var en starkt bidragande orsak till Investors fallande substansvärde. Mot slutet av kvartalet stärktes emellertid kursen då amerikanska FDA:s rådgivande kommitté rekommenderade ett påskyndat godkännande av cancerpreparatet Iressa. AstraZeneca har ett starkt kassaflöde och en gedigen balansräkning, liksom en lovande forskningsportfölj. Bolaget har redan lanserat en mängd nya läkemedel som är på frammarsch, exempelvis Seroquel och Aridimex, och har därutöver flera preparat som har nått långt i sin utveckling. Ericsson har under kvartalet slutfört en nyemission som tillfört bolaget omkring 30 Mdr kronor. Investor deltog i och garanterade en betydande del av emissionen. Sammanlagt har Investor under året ökat sin kapitalandel i Ericsson från 4,7 till 5,3 procent, vilket reflekterar vår långsiktiga tro på bolaget. Ericsson har alltjämt ett antal utmaningar framför sig, men med en anpassning av kostnadsmassan, en stärkt balansräkning och den marknadsledande positionen inom tredje generationens mobiltelefoni finns förutsättningar att återskapa långsiktigt god lönsamhet. I ABB har ett vd-byte skett under kvartalet liksom en fortsatt renodling av verksamheten, bland annat genom försäljningen av huvuddelen av Structured Finance, vilket påverkat ABB:s balansräkning positivt. Bolaget har aviserat att effektiviseringen och fokuseringen avses fortgå i en ökad takt. Dessutom koncentrerar sig bolaget på att förbättra det operativa resultatet liksom öka transparensen. Etableringen av mobiloperatören Hi3G fortsätter och tester av till exempel videotelefoni har genomförts med tillfredsställande resultat. En successiv lansering bedöms ske med början under första halvåret nästa år. För att bredda sin kundbas och ytterligare dra nytta av synergier har Hi3G lagt ett bud på Telia Mobile Finlands 3G-verksamhet. För närvarande förs också diskussioner med banker om finansierings-formerna för Hi3G. Målet är att framöver hitta den finansiella lösning och de villkor som passar Hi3G och dess ägare bäst. I dagens läge är det också viktigt att upprepa vår tro på mobil tele- och datakommunikation och de utökade möjligheter som 3G-tekniken innebär på sikt. Klimatet inom private equity-området, som påverkats i stor utsträckning av nedgången på den publika marknaden, har fortsatt att vara kärvt. Investor Growth Capital, med sin selektiva hållning till ny- och tilläggsinvesteringar, har genom historiskt konservativa värderingar samt en diversifierad portfölj endast behövt göra relativt begränsade nedskrivningar under perioden. Fokus ligger alltjämt på arbetet med existerande innehav liksom nyinvesteringar inom hälsovårds- och teknologiområdet. Under kvartalet investerades bland annat i det Nasdaq- noterade hälsovårds-företaget ISTA Pharmaceuticals. EQT har varit fortsatt aktiva när det gäller att förvärva medelstora bolag med positivt kassaflöde och inneboende tillväxtmöjligheter. Exempelvis förvärvades under kvartalet de tyska doft- och smakämnestillverkarna Haarmann & Reimer samt Dragoco, vilka kommer att slås samman till ett gemensamt bolag. Investors skuldsättningsgrad på 25 procent är mot bakgrund av en drygt tvåårig börsnedgång, enligt vår bedömning, fortfarande att anses som begränsad. Det är också värt att upprepa att Investor genomförde en större omfinansiering på 500 miljoner euro med tioårig löptid tidigare under året. Naturligtvis fäster vi stor vikt vid förändringar i skuldsättningen och fortsätter balansera den noga över tiden mot utvecklingen av börsen samt möjligheter till intressanta investeringar. Den 3 oktober 2002 offentliggjorde kreditinstitutet Standard & Poor's att de behåller sin rating AA- (stable outlook) på Investor. Innehavet i Syngenta har efter september månads utgång sålts i sin helhet. Försäljningen av Syngenta bidrog sammantaget till en kassaförbättring om 1,2 Mdr kronor. Avslutningsvis kan noteras att den finansiella marknaden liksom den reella ekonomin under årets tredje kvartal återigen har dominerats av negativa nyheter. I kölvattnet av detta har världens börser fallit kraftigt, vilket också reflekterar en förnyad osäkerhet kring den amerikanska ekonomin och mer osäkra signaler gällande företagens vinstnivåer. Tillväxten i Europa, liksom i Asien och Sydamerika, är alltjämt svag och den politiska osäkerheten i Mellanöstern har lett till ett ökat oljepris. Inflation liksom räntenivåer är emellertid generellt sett på låga nivåer. [REMOVED GRAPHICS]Sedan Investor bildades 1916 har vi gått igenom åtskilliga ekonomiskt krävande perioder. En tillbakablick visar att Investor kunnat gå stärkta ur dessa och att ett flertal goda investeringar genomförts. Vi fortsätter att vara koncentrerade på värdeskapande i portföljbolagen genom ett långsiktigt engagerat ägande. Samtidigt är det vår avsikt att fortsätta söka nya affärsmöjligheter och satsa på det som hör framtiden till. Detta är Investors tradition, och även denna gång Investors framtid. Marcus Wallenberg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar