Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003. Bilaga: Kallelse till bolagsstämma. INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 BOLAGSSTÄMMA I INVESTOR AB Aktieägarna i Investor AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 klockan 15.00 i Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2003 dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 15 april 2003, kl 13.00, under adress: Investor AB, Bolagsstämman, 103 32 Stockholm eller per telefon 08-611 29 10 eller via Investor ABs hemsida www.investorab.com varvid även eventuella biträden skall anmälas. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB fredagen den 11 april 2003. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Investor AB, Bolagsstämman, 103 32 Stockholm. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 11. Förslag till beslut om ändring i bolagsordningen. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av bolagsstämman. 13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer. 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 17. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté. 18. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag Styrelsen och verkställande direktören föreslår en ordinarie utdelning till aktieägarna på 2,25 kronor per aktie och en extra utdelning på 1,15 kronor per aktie samt att måndagen den 28 april 2003 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC ABs försorg fredagen den 2 maj 2003. Punkt 11 Bolagsordningsändring Styrelsen föreslår att § 8 ändras så att antalet revisorer skall vara en till två med högst två suppleanter, i stället för som för närvarande två med två suppleanter, samt att det klargörs att även registrerat revisionsbolag kan utses till revisor. Som en konsekvens härav, föreslår styrelsen även tillägg till § 10, p 8. § 8 "På ordinarie bolagsstämma utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses." § 10, p 8 "Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman." Punkt 16 Förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Stockholmsbörsen respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen, eller på annat sätt än på Stockholmsbörsen innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget fr o m onsdagen den 9 april 2003. Övriga beslutsförslag Angående förslag under punkterna 12, 13 och 14 avseende styrelse Nomineringsprocessen avseende val av styrelse är inne i sitt slutskede och förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelseledamöter enligt punkterna 12, 13 och 14 kommer att offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Förslag under punkterna 12, 13 och 15 avseende revisorer I fråga om bestämmande av antal revisorer, revisionsarvode och val av revisorer enligt punkterna 12, 13 och 15, står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget bakom följande förslag: · Två registrerade revisionsbolag. · Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning. · Val av de registrerade revisionsbolagen KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Carl Lindgren, och Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Jan Birgerson, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström har undanbett sig omval. Nomineringskommitté Punkt 17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman. Kommittén skall bestå av från bolaget fristående ledamöter och representera bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Stockholm i mars 2003 Styrelsen VDs anförande via Internet Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt via www.investorab.com från och med den 24 april. Bolagsstämman kommer inte att direktsändas via Internet. Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar