Personaloptionsprogram 2003

Personaloptionsprogram 2003 Styrelsen för Investor har beslutat om personaloptionsprogram för 2003. Programmet omfattar hela personalen och följer samma struktur som personaloptionsprogrammen som funnits för hela personalen sedan år 2000 (se Investors årsredovisning 2001). Investor strävar efter att erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare och övriga medarbetare kan rekryteras och behållas inom Investor. Kompensation till anställda anpassas till de olika underliggande verksamheterna och består normalt av fast lön, rörlig lön, rörliga långsiktiga incitamentsprogram (inkl. personaloptions-program) och pension (som för de ledande befattningshavarna främst är i form av en premieplan). Lösenpriset för 2003 års personaloptionsprogram har satts till 52,50 kronor per aktie, vilket motsvarar slutkurs för Investoraktien första börsdagen efter offentliggörandet av Investors bokslutskommuniké 2002 plus 10 procent. Programmet omfattar 3,7 miljoner optioner (motsvarande lika många under-liggande aktier). Löptiden är sju år där optionerna successivt blir tillgängliga över en treårsperiod. Det teoretiska värdet för en option är 8,21 kronor och för hela programmet 30 Mkr. Exponeringen mot en kursuppgång, inklusive eventuella sociala avgifter, täcks av tidigare ingångna säkringskontrakt. Årlig kostnad för säkringskontrakten uppgår till en räntekostnad baserad på underliggande aktiers värde, reducerat med utdelningen på de underliggande aktierna. Inga nya aktier emitteras som resultat av personaloptionsprogrammet. Den teoretiska utspädningen för personaloptions-programmet 2003 uppgår till 0,48 procent. Den sammanlagda teoretiska utspäd-ningen för samtliga utestående personaloptionsprogram uppgår till 1,3 procent. För ytterligare information: Lars Wedenborn, Finansdirektör, 08-614 21 41, 070-624 21 41 Fredrik Hillelson, Personaldirektör, 08-614 21 95, 070-624 21 95 Fredrik Lindgren, Informationschef, 08-614 20 31, 070-624 20 31 Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar