BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelse-drivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl a förvaltar en lång-siktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag i vilka Invik söker med- inflytande, bl a genom styrelserepresentation. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Dessutom finns viss Övrig verksamhet, huvudsakligen en mindre bryggerirörelse. Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 december 2000 till 8.392 MSEK. Den 20 februari 2001 uppgick värdet till 9.152 MSEK, vilket innebär att den s.k. dolda reserven på koncernens portfölj vid samma tidpunkt uppgick till 6.270 MSEK. Den långsiktiga värdepappersportföljen per den 31 december 2000 består av aktier i Tele2 AB ("Tele2"), Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik"), Modern Times Group MTG AB ("MTG"), Metro International S.A. ("Metro"), och Millicom International Cellular S.A. ("MIC"). - Tele2,(f.d NetCom) 9.642.608 A-aktier och 3.172.196 B-aktier, motsvarande 24,0 % av rösterna och 8,9 % av kapitalet. - Kinnevik, 6.166.387 A-aktier och 2.336.936 B-aktier, motsvarande 32,2 % av rösterna och 13,5 % av kapitalet. - MTG, 6.381.249 A-aktier, motsvarande 25,4 % av rösterna och 9,6 % av kapitalet. - Metro, 7.214.582 A-aktier, motsvarande 18,9 % av rösterna och 9,5 % av kapitalet. - MIC, 940.418 aktier och en option motsvarande 186.520 aktier. Det totala innehavet motsvarar 2,3 % av rösterna och kapitalet. Under Inviks femtonåriga historia har värdetillväxten i substansvärdet motsvarat en årlig avkastning på 43 %, beräknat utifrån den substans på fyra kronor per aktie som ursprungligen (1985) fanns i bolaget. Det kan jämföras med en årlig avkastning enligt Affärsvärldens generalindex på 18 % under motsvarande period. Substansvärdet, beräknat som marknadsvärdet av noterade värdepapper samt bokfört värde på övriga tillgångar minus skulder, var 1.009 kronor den 31 december 2000 per aktie. Motsvarande värde den 20 februari 2001 var 1.107 kronor. Invik-aktiern noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Betalkursen den 31 december 2000 var 770 kronor. Räknat från första dagen för marknadsnoteringen, den 1 juli 1987, har ökningen för aktier varit 3400 %, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 30 %. Betalkursen den 20 februari 2001 var 745 kronor. Koncernens resultat Resultatet efter finansiella poster enligt anskaffningsmetoden blev 113,2 MSEK jämfört med 15,2 MSEK motsvarande period föregående år. Resultatet efter skatt blev 88,0 MSEK (33,1). Koncernresultatet ovan omfattar inte resultatandelarna i moderbolagets intressebolag. Resultatet enligt kapitalandelsmetoden redovisas i not. Finansiell ställning och investeringar Koncernens likviditetsreserv, exklusive medel i bank- och försäkringsrörelse, d.v.s. likvida medel och outnyttjade beviljade krediter, uppgick den 31 december 2000 till 407,6 MSEK, jämfört med 170,0 MSEK vid föregående årsskifte. Därutöver består tillgångarna till stor del av marknadsnoterade värdepapper som är omedelbart omsättningsbara. Koncernens långsiktiga innehav av marknadsnoterade värdepapper hade ett totalt marknadsvärde på 8.392 MSEK. Koncernens nettoinvesteringar i värdepapper uppgick under året till 512,9 MSEK. Investeringar i anläggningar uppgick till 50,6 MSEK under året. Moderbolagets soliditet uppgick den 31 december 2000 till 60 %. Om hänsyn tas till övervärden i den långsiktiga värdepappersportföljen är soliditeten 84 %. Motsvarande soliditetstal för koncernen är 29 % respektive 58 %. Verksamhet och resultat i dotter- och intressebolag Atlantica har som ett led i den nya affärsinriktningen mot konsumenter och småföretag namnändrats till Moderna Försäkringar AB, med bl.a produktnamnen Atlantica för fritidsbåt och Netviq för internetförsäkring. Verksamheten inom transport- och rederiförsäkring avyttrades under 1:a halvåret och därutöver beräknas flygförsäkring att avyttras under 1:a kvartalet innevarande år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,4 MSEK (-32,8). Den av Invik helägda banken Banque Invik S.A. hade en positiv utveckling under året, med resultatförbättringar inom samtliga verksamhetsgrenar. Verksamheten påverkades inte av osäkerheten på aktiemarknaderna, främst beroende på kundernas långsiktiga investeringspolicy. Under året har banken framgångsrikt slutfört finansieringsprojekt omfattande 900 MSEK för MTG och 150 MUSD för Tele2, samt varit rådgivande bank i samband med Tele2s förvärv av SEC. Förvaltad volym och antal sparare inom fondbolaget Moderna Fonders tre indexfonder ökade kraftigt under året, bl a tack vare ett framgångsrikt deltagande i premiepensionsvalet som genomfördes under hösten. Bankens resultat efter finansiella poster uppgick till 11,6 MSEK (8,4). Modern Privat Kapitalförvaltning AB erbjuder marknaden kvalificerad kapital-förvaltning baserad på fundamental analys och hög personlig service. Förvaltat kapital upp-går till 5.500 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,7 MSEK (7,6). Det hälften ägda Fischer Partners Fondkommission AB:s marknadsandel på OM Stockholmsbörsen uppgick till 2,7 %. Bolaget är för närvarande market maker för 19 bolag på SBI-listan. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 65,5 MSEK (29,3). För bryggeriet Gamla Stans Bryggeri AB är rörelseresultatet fortsatt negativt. Under året har verksamheten omorganiserats genom främst nedläggning av bryggeriet i Gävle. Intressebolagen Tele2, Kinnevik, MTG, Metro och MIC är börsnoterade och har avgivit egna bokslutskommunikéer. Personal Medelantalet anställda i koncernen har under året uppgått till 203. Vid årets slut var antalet anställda 193, varav 170 i Sverige. Vinst per aktie Vinst per aktie blev 11,3 kronor (4,4). Totalt antal utestående aktier uppgår den 31 december 2000 till 7.760.000 aktier, fördelat på 3.753.333 A-aktier och 4.006.667 B-aktier. Moderbolaget Resultatet efter finansiella poster blev 97,7 MSEK (82,3). Likviditetsreserven uppgick den 31 december 2000 till 407,6 MSEK, jämfört med 167,0 MSEK vid föregående årsskifte. Moderbolagets nettoinvesteringar i aktier uppgick till 512,9 MSEK och i anläggningar till 1,0 MSEK under året. Moderbolagets genomsnittliga räntekostnad var 4,7 % (3,9 %) under året. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 6 kronor per aktie (3). Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001 kl. 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. Årsredovisning Årsredovisning för 2000 beräknas utkomma i början av april 2001 och hålls till-gänglig för allmänheten vid bolagets kontor. Styrelsen Preliminära rapporteringsdatum för delårsrapporter under år 2001: · Delårsrapport för första kvartalet 27 april · Delårsrapport för andra kvartalet 8 augusti · Delårsrapport för tredje kvartalet 26 oktober ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/21/20040804BIT20070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar