Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Förvaltning Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, kapitalförvaltning och fondkommission. Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 december 2002 till 4 196 MSEK, vilket innebär att den dolda reserven i koncernens portfölj uppgick till 1 231 MSEK. Den 12 februari 2003 uppgick värdet av koncernens innehav till 4 306 MSEK Per den 31 december 2002 bestod den långsiktiga värdepappersportföljen av aktier i Tele2 AB ("Tele2"), Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik"), Modern Times Group MTG AB ("MTG"), Metro International S.A. ("Metro"), Transcom WorldWide S.A. ("Transcom") och Millicom International Cellular S.A. ("MIC") enligt följande fördelning: · Tele2, 9 891 787 A-aktier och 2 825 579 B-aktier, motsvarande 29,7 % av rösterna och 8,6 % av kapitalet. · Kinnevik, 6 281 387 A-aktier och 2 286 936 B-aktier, motsvarande 32,7 % av rösterna och 13,6 % av kapitalet. · MTG, 6 181 249 A-aktier, motsvarande 30,0 % av rösterna och 9,3 % av kapitalet. Efter full konvertering av konvertibelt skuldebrev 29,6 % av rösterna och 8,9 % av kapitalet. · Metro, 7 222 082 A-aktier, motsvarande 12,9 % av rösterna och 6,6 % av kapitalet. Efter full konvertering av konvertibelt skuldebrev 11,4 % av rösterna och 5,4 % av kapitalet. · Transcom, 7 152 046 A-aktier och 1 351 277 B-aktier, motsvarande 21,8 % av rösterna och 13,1 % av kapitalet. Efter full konvertering av konvertibelt skuldebrev 17,6 % av rösterna och 11,7 % av kapitalet. · MIC, 940 418 aktier, motsvarande 1,9 % av rösterna och kapitalet. Trots att Stockholmsbörsen föll kraftigt under 2002 har Invik under sin sjuttonåriga historia haft en tillväxt i substansvärdet (exklusive utdelning) motsvarande en årlig avkastning på 30 % beräknat utifrån den substans på fyra kronor per aktie som ursprungligen (1985) fanns i bolaget. Det kan jämföras med en årlig avkastning enligt Affärsvärldens generalindex på 11 % under motsvarande period. Räknat från första dagen för marknadsnoteringen, den 1 juli 1987, har ökningen för aktien varit ca 1 077 %, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 17 %. Substansvärdet, beräknat som marknadsvärdet av noterade värdepapper samt bokfört värde på övriga tillgångar minus skulder, var 395 kronor per aktie den 31 december 2002. Motsvarande värde den 12 februari 2003 var 409 kronor. Invik-aktien är sedan 1987 noterad på Stockholmsbörsen och sedan den 1 juli 2002 noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Betalkursen per A-aktie den 31 december 2002 var 252 kronor och 244 kronor den 12 februari 2003. Betalkursen per B-aktie den 31 december 2002 var 259 kronor och 246,50 kronor den 12 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00950/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00950/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar