Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 · Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. · Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1 (742,6) Mkr. · Resultat efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till 279,7 (-99,8) Mkr. I resultatet ingår realisationsvinst vid försäljning av aktier med 48,3 (25,4) Mkr. · Resultat efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 164,7 (- 168,7) Mkr. · Resultat per aktie för de första nio månaderna uppgick till 21,22 (- 21,74) kronor. · Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till 89,6 (8,6) Mkr. · Marknadsvärdet på den långsiktiga värdepappersportföljen ökade under de första nio månaderna med 2.444 Mkr till 6.640 Mkr. · Moderbolagets externa lån uppgick vid utgången av perioden till 1.460,8 Mkr, vilket är en minskning under de första nio månaderna med 275,5 Mkr. Anders Fällman, VD och koncernchef för Invik & Co. AB, säger i en kommentar: "Detta är tredje kvartalet i rad som Modern Finance Group uppvisar kraftigt förbättrat resultat. Vårt mål för helåret var att resultatet i MFG skulle täcka Inviks ränte- och administrationskostnader. Med en vinst på 90 Mkr under de första tre kvartalen är det målet redan uppnått. Vi fokuserar nu på att ytterligare utveckla verksamheterna inom MFG." "Samtliga fyra affärsområden inom MFG uppvisar kraftigt förbättrade resultat. Bland annat har Fischer Partners fortsatt att ta marknadsandelar och var i september den fjärde största aktören på Stockholmsbörsen. Moderna Försäkringar fortsätter att växa med god lönsamhet. Speciellt uppmuntrande är tillväxten inom gruppliv där vi har fått 6.000 nya kunder hittills i år." "Börsuppgången i allmänhet och den starka utvecklingen för våra portföljbolag i synnerhet har gjort att marknadsvärdet på värdepappersportföljen under det tredje kvartalet ökat med närmare 900 Mkr", fortsätter han. Stockholm den 23 oktober 2003 Anders Fällman Verkställande direktör Preliminärt rapporteringsdatum för bokslutskommuniké avseende helåret 2003 är den 12 februari 2004. Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. FöR YTTERLIGARE INFORMATION, BESöK WWW.INVIK.SE ELLER KONTAKTA: Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20 Henrik Persson, Investor & Press Relations tel +44 (0) 7747 822 406 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00930/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00930/wkr0002.PDF Hela rapporten

Dokument & länkar