Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA INVIK & CO. AB (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003 klockan 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2003. - dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 9 maj 2003 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.invikab.se, eller skriftligen till bolaget under adress: Invik & Co. AB Box 2095 103 13 Stockholm eller på telefon 033-724 12 67. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 5 maj 2003. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredo-visningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Förslag från aktieägaren Farallon Capital angående erbjudande om omstämp-ling av A-aktier till B-aktier. 14. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolags-stämman skall: (a) utse en nomineringskommitté; (b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt (c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 15. Stämmans avslutande. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning för 2002 lämnas till aktieägarna med ett kontant belopp om tre (3) kronor per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara tisdagen den 20 maj 2003. STYRELSE Till styrelseledamöter föreslås omval av Johan Björkman, Rickard von Horn, Lars-Johan Jarnheimer, Johan Klingspor och Wilhelm Klingspor samt nyval av Cristina Stenbeck och Viveca Ax:son Johnson. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget. ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER Aktieägaren Farallon Capital föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 23 maj 2003 till och med den 6 juni 2003. För ytterligare information, besök www.invikab.se, eller kontakta: Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20 Henrik Persson, Investor & Press Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030416BIT01690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar