Delårsrapport andra kvartalet 2018

Irisity AB (publ) fortsätter omställningen till SaaS och levererar förbättrad marginal samt nya samarbetsavtal.

VD-kommenterar andra kvartalet:

Omsättningen uppgick under perioden till 12,1 MSEK (9,4), rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,7 MSEK (1,3). Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 MSEK (0,2). Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 82,8 procent (78,8). Resultatet följer plan, där omfattande strategiska investeringar fortsatt tagits. Vidare har en reservering för lösen av syntetiska optioner om 6,3 MSEK belastat resultatet.

Irisity fortsätter arbetet med att utveckla bolaget till affärsmodell SaaS (Software as a Service), varvid omfattande investeringar genomförs i R&D, organisation samt internationalisering.

Under kvartalet inleddes flera samarbeten inom IRIS™ SaaS i syfte att teckna internationella SaaS avtal samt licensavtal för embedded Linux, varvid nya samarbetsavtal tecknats med Uniview (Kina), Imperator (Ryssland), G4S (Litauen) och Tepe Savunma (Turkiet). Sedan tidigare har samarbete inletts med Portugals ledande säkerhetsbolag Trivalor samt säkerhetskoncernen G4S enhet i Lettland. Båda bolagen förväntas inom kort övergå i kommersiellt läge och utrullning.

Marcus Bäcklund

Andra kvartalet 2018 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 12,1 MSEK (9,4), varav aktiverat arbete stod för 5,2 MSEK (1,5).
  • Bruttomarginalen uppgick till 82,8 procent (78,8).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -6,7 MSEK (1,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 MSEK (0,2).
  • I resultatet ingår en reservering om 6,3 MSEK för lösen av syntetiska optioner till personal.
  • MRR uppgick till 0,36 MSEK (0,29).
  • Bolaget fortsätter att komplettera affärsmodellen med SaaS-licensiering.
  • Bolaget har inlett samarbete med kinesiska Uniview, ryska Imperator, litauiska G4S och turkiska Tepe Savunma.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on August 16, 2018.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity AB (publ) är ledande inom AI-baserad analys, våra proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem till aktivt larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden.

IRIS™ algoritmer analyserar en mängd applikationsområden inkluderat kritisk infrastruktur, skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet och olika typer av skyddsobjekt.

Irisitys algoritmer arbetar också med en av den mest omfattande maskininlärningen, baserad på över tio års lärande och miljoner av situationer.

Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande bransch-segment ökar vi vår innovationstakt, samt expanderar vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Through an ambitious growth strategy in one of the world’s most rapidly expanding industry sector, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.