Irisity avser att genomföra en riktad nyemission om upp till ca 3,2 miljoner aktier

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har uppdragit SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier till institutionella investerare om upp till 3 225 286 aktier. Emissionsbeslutet av Bolagets styrelse kommer att vara villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma, som förväntas avhållas den 29 november 2018.

Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelade kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättningen av den riktade nyemissionen.

Investerare kommer att erbjudas interimsaktier, som kommer att omvandlas till stamaktier efter godkännande av den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman.

Tidpunkt för avslut av Bookbuilding, prissättning och föreslagen allokering beslutas av Bolagets styrelse. Bolaget kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets utveckling och accelerera dess tillväxt, bland annat genom förstärkning av organisationen genom rekrytering av personal vilket kan ske såväl genom nyanställningar som genom förvärv av bolag med eftersökt kompetens och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat SEB som Bookrunner, samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 17:31 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 17:31 CET on November 8, 2018.

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity AB (publ) är ledande inom AI-baserad analys, våra proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem till aktivt larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden.

IRIS™ algoritmer analyserar en mängd applikationsområden inkluderat kritisk infrastruktur, skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet och olika typer av skyddsobjekt.

Irisitys algoritmer arbetar också med en av den mest omfattande maskininlärningen, baserad på över tio års lärande och miljoner av situationer.

Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande bransch-segment ökar vi vår innovationstakt, samt expanderar vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Through an ambitious growth strategy in one of the world’s most rapidly expanding industry sector, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar