Irisity inför delningsmodell och exekverar ny tillväxtstrategi

Göteborg — Irisity AB (publ) förändrar bevakningsbranschen med ny affärsmodell samt går in i expansiv tillväxtfas internationellt.

Möt den smartaste, mest nyfikna, mest exakta problemfinnaren i övervaknings-branschen. Att fela är mänskligt, säger de. Men i säkerhetsbranschen är målet noll felfrekvens, något ingen kommer närmare än Irisity.

Det är precis detta våra kunder efterfrågar, en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm.

Att gå från en helt manuell väktarrondering till en linjär passiv övervakningskamera förbättrar förvisso bevakningen men endast marginellt. Detta då övervakningen även fortsatt sker mestadels reaktivt och där ”ronderingen” endast flyttas in från objektet till en ofta överbelastad ledningscentral.

Lösningen heter intelligent kamera med proaktivt arbetande självlärande algoritmer.

Detta låter tekniskt och varför behövs algoritmer? För att svara på det, låt oss ta ett steg tillbaka: det grundläggande problemet är överflödet av övervakningsdata. En högupplöst övervakningskamera genererar nästan fyra biljoner pixlar på ett dygn. Att detektera otillåten mänsklig aktivitet i denna störtflod av data, dessutom utan att fellarma på väder- och vindstörningar, samt med hög precision även på långa avstånd…

En till synes omänsklig uppgift? Nej! Men det behövs stöd från artificiell intelligens!

Irisity har under snart tio år utvecklat ett antal smarta AI-algoritmer som arbetar i realtid och dessutom är kopplade till maskininlärning (vilket gör dem smartare och smartare). Hittills har vi utvecklat fem patenterade algoritmer som alla är specialiserade på att med hög precision och i realtid urskilja mänsklig aktivitet i olika situationer för olika miljöer (realtid är viktigt för att minska responstid och agera prediktivt).

Irisitys kärna är vår intelligenta bevakningsteknologi med specialiserade algoritmer.

Vår bevakningslösning med intelligenta algoritmer resulterar inte bara i en branschledande hög precision utan möjliggör också en nolltolerans för missade skarplarm. Där våra algoritmer är så effektiva att vi kan lämna en unik fellarmsgaranti (fellarm driver negativ uppmärksamhet samt ökad kostnad). Våra kunder konstaterar en mycket stor besparingseffekt, där exempelvis skolbevakaren i genomsnitt reducerar kostnaden för skadegörelse- och stöld med 70-80%.

Irisitys teknologi har mottagits mycket väl av marknaden där vi inom flera områden är förstahandsvalet bland svenska företag och kommuner.

Vi bevakar idag över 400 objekt för 350 kunder i Skandinavien. Objekt som är allt från det prestigefyllda Skanska projekt Slussen i Stockholm, till de mest problemtyngda förortsskolorna i våra storstäder. Våra algoritmer för Nattillsyn där en intelligent kamera hänsynsfullt sköter ”ronderingen” för att skapa trygghet åt våra äldre i egen hemmiljö.

Vi har hittills lagt c:a 100 manår och ungefär lika många miljoner kronor på att utveckla dessa algoritmer. Samtliga är patentsökta. Nu avser vi att öka utvecklingstakten och har ansökt om ytterligare fyra patent samt kommer under 2018 att söka ytterligare fem nya patent.

Skapa förutsättning för tillväxt

Irisity har under de första kvartalen 2017 arbetat intensivt med att ta bolaget från ett entreprenörsläge till ett stabilt tillväxtbolag. Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som externa processer, sälj, kundhantering och utveckling. Vi har också stärkt vårt kassaflöde och börjar uppnå en stabil finansiella grund inför kommande expansionsstrategi. Vi kan nu konstatera två kvartal av positiva effekter av hittills genomförda förändringar. Detta arbete kommer att fortsätta även under fjärde kvartalet då vi också kommer att inleda vår tillväxtstrategi.

Irisity inleder expansionsstrategi samt inför en banbrytande affärsmodell.

Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65 miljarder årligen och som växer med CAGR 10%. Men där mindre än 2% av bevakningen har en intelligent kamera, vilket som belysts ovan krävs för att uppnå en bevakningslösning med tillräckligt hög precision utan fellarm. Marknadspotentialen för Irisitys intelligenta kameralösning och algoritmer är således betydande.

Ny affärsmodell

Den bästa affärsmodellen utgår ifrån det verkliga kundbehovet, i vårt fall söker kunderna: en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm. Samtidigt besitter Irisity unika förutsättningar att möta det kunden verkligen efterfrågar, detta genom våra patenterade realtidsalgoritmer.

Vi förändrar nu vår affärsmodell utifrån ett kundbehovsfokus samt för att bättre möta vår unika leverans:

”betala då det sker ett intrång, inte då det inte händer något eller för fellarm” 

Detta kan tyckas självklart men är långt ifrån hur bevakningsbranschen hittills fungerat. Företag har istället tvingats betala en hög fast avgift, oavsett om det sker något intrång eller ej. Många företag betalar också stora kostnader för rena fellarm. Som förutom ökad kostnad även driver negativ uppmärksamhet. Den reella konsekvensen för dessa företag är en hög kostnad för en fellarmande tjänst med dålig precision och prediktion.

Införandet av denna nya modell kommer ske gradvis för våra existerande kunder och direkt för nya.

Irisity har en unik möjlighet genom våra algoritmer att möta det verkliga kundbehovet, och vi ställer inte bara om vår affärsmodell utan troligen en hel bransch. Endast den aktör som besitter lämpliga algoritmer och teknologi för att uppnå tillräckligt hög bevakningsprecision utan fellarm kan erbjuda denna affärsmodell.

Delningsmodell för att stärka vår AH-I     

För att skapa bästa möjliga bevakningsprecision och prediktion samverkar våra algoritmer med ett operatörsnätverk. En kombination av algoritmer och ”mänsklig intelligens” i ett operatörsnätverk ger den effektivaste och bästa analysen för larm. Möjligheterna i denna symbios mellan artificiell- och mänsklig intelligens är närmast obegränsad. Vi benämner detta AH-I. Redan idag levererar vårt AH-I system prediktiv bevakning av mobbning och skadegörelse på skolor, miljöpositiv optimering av parkeringsplatser, trygghet under nätter för äldre i hemmet, persontrafikflöden i butiker och mässor, intrångslarm på skyddsobjekt nattetid på mycket långa avstånd, med flera. De framtida möjligheterna är som sagt betydande.

För att stärka den mänskliga intelligensdelen av vårt AH-I system, kompletterar och expanderar vi nu detta nätverk att omfatta utöver svenska larmcentraler som SOS, Nokas, mfl. även centraler i Polen och Norge.

För att ta steget fullt ut mot ökad kvalité, kostnadseffektivitet samt skalbarhet kommer vi nu stegvis införa en resursdelningsfunktion där certifierade frilansresurser samverkar i vårt nätverk.

På lite längre sikt avser vi också att införa resursdelning även inom enklare väktaruppdrag, där deltagande certifierade frilansresurser utför uppgifts- och geostyrda ronderingsinsatser.

Vi har inlämnat nya patentansökningar avseende kritiska funktioner inom ett effektivt resursdelningsnätverk. Inkluderat dynamisk prissättning, on-line certifiering, kollektiv konsensus (nätverket ”röstar” om lämplig larmanalys”), korsvisa betygsystem, geo-baserad uppgiftallokering och ruttplanering. Samtliga är kritiska funktioner i ett modernt delningsnätverk.

Expansionsstrategi     

Den nya affärsmodellen möjliggörs som beskrivits ovan av våra patenterade algoritmer i samverkan med en modern skalbar resursdelningsbaserad operatörsdel:

Irisity har ett kraftfullt erbjudande som verkligen möter kunden och samtidigt är mycket skalbar, vår algoritmbaserade bevakningsteknologi lämpar sig väl för licensiering på nya marknader

Irisitys bevakningsteknologi med våra unika algoritmer som bas har en omfattande exportpotential. Vi har därför för avsikt att expandera vår affär utanför Skandinavien. Vi gör detta genom en mjukvaru- och tjänstemodell, i nära samarbete med väl utvalda ledande säkerhetsaktörer på respektive marknader. Där Irisity licensierar ut algoritmer och operatörsdelningsnät.

Vi avser således inte att bygga en internationell organisation med lokala kontor utan kommer att expandera genom licensiering. Vi praktiserar en välbeprövad ”mjukvarulicensmodell”, med hög bruttomarginal, ett minimum av investering och förhållandevis låg risk.

Inledningsvis har 5-8 internationella marknader identifierats där avtalsförhandlingar kommer slutföras under Q4-Q1 2018. Vi räknar med första kundprojekt och intäkt från dessa marknader from Q1-18. Målsättningen är att teckna licenstagare i minst 10 länder/marknader utanför Skandinavien vid utgången av 2018.  

Innan utgången av 2018 avser bolaget också att lansera en ”peer-to-peer” delningsmodellbaserad tjänst mot privatmarknaden i Skandinavien. Genom att dra full nytta av våra algoritmer och resursdelningsnätverket kommer olika bevakningslösningar för grannsamverkan och trygghet erbjudas privatmarknaden.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on October 18, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar