DELÅRSRAPPORT 2000-01-01 - 2000-09-30

Report this content

DELÅRSRAPPORT 2000-01-01 - 2000-09-30 * Stora satsningar på marknadsföring * IVS (TM) med koppling till Internet * Trafikövervakningssystem till Essingeleden * Omsättning 3,0 (9,0) Mkr * Nettoresultat -6,4 (-2,7) Mkr * Likvida medel 8,4 (0,3) Mkr ISEC har efter nyemissionen under våren inlett en internationell marknadsföring av bolagets koncept och möts av ett stort intresse vilket redan resulterat i ett flertal förfrågningar från utländska kunder. Bolagets marknadsföring av AVISS@ och IVS@ har intensifierats och bolaget har aktivt fullföljt de uppsatta aktivitetsplanerna, framförallt i Europa, enligt tidigare fastlagd strategi. Därutöver har en kampanj mot kärnkraftindustrin i USA genomförts med god respons. Med stöd av de många marknadsinsatserna som genomförts och den respons som erhållits kvarstår de långsiktigt positiva prognoserna för bolagets utveckling. Emellertid är årets omsättning och resultat kraftigt försämrat jämfört med prospektet för nyemissionen. Det har visat sig att upphandlingstiderna generellt är betydligt längre än förväntat, vilket påverkar innevarande års utfall negativt. Bolagets omsättning under perioden uppgår till 3,0 miljoner kronor och resultat efter finansnetto uppgår till -6,4 miljoner kronor. För fjärde kvartalet förväntas ett nollresultat vilket innebär att resultat efter finansnetto vid årets slut förblir på samma nivå som vid tredje kvartalets utgång. Helsingborg 2000-10-26 För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Barringer eller Hans-Åke Teinvall telefon 042-334 800, e-post info@isec.nu eller hemsida www.isec.nu ISEC Intelligent Security AB (publ) (556402-0922) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2000-01-01 - 2000-09-30 * Stora satsningar på marknadsföring * IVS (TM) med koppling till Internet * Trafikövervakningssystem till Essingeleden * Omsättning 3,0 (9,0) Mkr * Nettoresultat -6,4 (-2,7) Mkr Verksamheten ISEC utvecklar och marknadsför övervaknings-koncept baserade på audiovisuell informations-hantering i modulsystem. Koncepten har ett tidsförsprång inom marknadssegmenten säkerhets-bevakning och processövervakning. ISEC har efter nyemissionen under våren inlett en internationell marknadsföring av koncepten och bolaget möts av ett stort intresse vilket redan resulterat i ett flertal förfrågningar från utländska kunder. Säkerhetsmässan SKYDD 2000 På säkerhetsmässan SKYDD 2000 i Stockholm den 19-22 september presenterades en unik lösning för styrning av IVS@ via Internet. Via audiovisuell information från IVS@ kan man nu med god kvalitet, var kameran än är placerad, presentera information på en dator kopplad till Internet. ISECs nya produktkoncept med integrerad analog och digital teknik väckte stort intresse och redan pågår diskussioner med intressenter om att använda detta nya koncept. Marknadsutveckling och framtidsutsikter Bolagets marknadsföring av AVISS@ och IVS@ har intensifierats. Den positiva reaktionen på mässan bekräftar att bolaget har unik kompetens med stora möjligheter att lyckas med sina koncept. Bolaget har varit aktivt med att fullfölja de uppsatta aktivitetsplanerna, framförallt i Europa, enligt tidigare fastlagd strategi. Därutöver har en kampanj mot kärnkraftindustrin i USA genomförts med god respons. I den senaste rapporten var vi alltför optimistiska avseende tidsaspekten för orderavslut. Det har visat sig att upphandlingstiderna generellt är betydligt längre än förväntat, vilket påverkar innevarande års utfall negativt. Större projekt Bolagets enskilt största projekt under 1999/2000 var ett audiovisuellt övervakningssystem, AVISS@, till Forsmark F3. Leveransen avslutades under perioden och systemet presenterades av Forsmark på en internationell IAEA konferens där även ISEC var närvarande. ISEC har i samarbete med PEEK Traffic AB tecknat kontrakt på visuella system för trafikövervakning till Vägverket i Stockholm. ISECs leverans ingår som ett delsystem i ett projekt för effektivare styrning av trafiken på Essingeleden och E4/E20 i Stockholm. Leveranserna i det nu aktuella projektet kommer att ske löpande under kommande år och projektet avslutas först år 2003. Projektet innebär för ISECs del endast en marginell resultatpåverkan under innevarande år. Resultat och prognos Med stöd av de många marknadsinsatserna som genomförts och den respons som erhållits kvarstår de långsiktigt positiva prognoserna för bolagets utveckling. Emellertid är årets omsättning och resultat kraftigt försämrat jämfört med prospektet för nyemissionen. Bolagets omsättning under perioden uppgår till 3,0 miljoner kronor och resultat efter finansnetto uppgår till -6,4 miljoner kronor. För fjärde kvartalet förväntas ett nollresultat vilket innebär att resultat efter finansnetto vid årets slut förblir på samma nivå som vid tredje kvartalets utgång. Nästa rapporteringstillfälle Bokslutskommuniké för år 2000 kommer att publiceras den 6 februari 2001. Resultaträkning Kkr jan-sep jan-sep Jan-dec 2000 1999 1999 Nettoomsättning 3 031 9 030 12 628 Kostnad för sålda varor - 1 918 - 7 731 - 9 220 Bruttoresultat 1 113 1 299 3 408 Försäljningskostnader - 3 373 - 1 011 -1 075 Administrationskostnader - 3 007 - 1 377 - 2 500 Forskn- & utveckl. kostnader - 1 105 - 1 515 - 2 052 Rörelseresultat - 6 372 - 2 604 - 2 219 Finansiella intäkter och kostn. - 21 - 80 - 103 Periodens resultat - 6 393 - 2 684 - 2 322 Balansräkning Kkr 00-09-30 99-09-30 99-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 627 1 290 1 118 Materiella anläggningstillgångar 592 813 735 Varulager 1 453 1 536 1 496 Pågående projekt 11 779 1 387 Kortfristiga fordringar 1 389 539 1 544 Likvida medel 8 373 260 783 S:A TILLGÅNGAR 12 445 5 217 7 063 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital 8 451 1 737 2 098 Avsättningar 308 156 281 Långfristiga skulder 457 440 438 Kortfristiga skulder 3 229 2 884 4 246 S:A EGET KAPITAL & SKULDER 12 445 5 217 7 063 Noter till resultat - och balansräkningar Koncern Optionsprogrammet för de anställda administreras av ett helägt dotterbolag, Intelligent Security Invest i Helsingborg AB. Resultat- och balansräkning avseende perioden jan-sep 2000 omfattar koncernen. Jämförelsetalen omfattar moderbolaget. 24.000 optioner á 6 kr har nedskrivits till 0 kronor. Administrationskostnader Administrationskostnaderna uppvisar en kraftig ökning på grund av fördubbling av personalstyrkan samt kostnader av engångskaraktär. Avskrivningar Balanserade utvecklingskostnader samt maskiner och inventarier har skrivits av enligt plan med 20 % på anskaffningsvärdet Balanserade utvecklingskostnader 00-09-30 99-09-30 Ackumulerat anskaffningsvärde 3 851 3 840 Ackumulerade avskrivningar enl. plan - 3 060 -2 550 791 1 290 Materiella anläggningstillgångar Ackumulerat anskaffningsvärde 2 742 2 661 Ackumulerade avskrivningar enl. plan - 2 150 - 1 848 592 813 Checkräkningskredit Avtalad kredit 400 400 Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen 67,9% 33,3% För Styrelsen Helsingborg den 26 oktober 2000 Niklas Barringer Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01650/bit0002.pdf

Dokument & länkar