Delårsrapport januari till mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL MARS 2000 * Omsättningen uppgick till 324 Mkr (267), vilket motsvarar en ökning med 21% * Resultatet ökade med 59% till 21,3 Mkr (13,4) * Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 2,15 kr (1,35) Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 324 Mkr (267) och resultatet efter finansiella poster till 21,3 Mkr (13,4). Vinsten per aktie uppgick för perioden till 2,15 kr (1,35). Soliditeten var vid periodens slut 29% (25). Allmänt För koncernen som helhet har första kvartalet inneburit en omsättningstillväxt med kraftig resultatökning som följd. Lönsamhetsförbättringen kan främst tillskrivas genomförda åtgärder såsom rationaliseringar och effektiviseringar. Affärsområde Elektronik Orderingången har under första kvartalet varit god och trenden är fortsatt uppåtgående. En ny generation lysdiodsignaler för främst trafikändamål visades på en internationell mässa i Holland och fick ett mycket gott mottagande. Gruppens omsättning uppgick för perioden till 29 Mkr (20) och rörelseresultatet till 2,7 Mkr (1,2). Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdet har i sin helhet utvecklats väl under första kvartalet. Antonson Gruppen följer plan men förändrade inköpsmönster för vissa produktgrupper kräver anpassning av marknadsbearbetningen. För ITAB Inredning har perioden varit god vad avser såväl omsättning som resultat. Orderingången är fortsatt bra, dock till pressade marginaler. Gruppen beräknas bibehålla sitt goda resultat tack vare genomförda och pågående effektiviseringar. Legras norska verksamhet har startat året enligt förväntningarna med ett bra resultat som följd. Tidigare års negativa utveckling i Legra Danmark har vänts till ett positivt resultat. Affärsområdets omsättning uppgick till 198 Mkr (164) och rörelseresultatet till 19,9 Mkr (10,0). Affärsområde Plast Affärsområdet redovisar ett lägre rörelseresultat än föregående år, främst beroende på fortsatta svårigheter för Carex i Nynäshamn och Bladhs Plast i Bredaryd. Gruppen har dessutom drabbats av kundförluster. Åtgärder har vidtagits för att vända utvecklingen i bolag med sämre lönsamhet. För Bladhs Medical ser det lovande ut med flera utvecklingsprojekt nära lanseringsstadiet. Omsättningen uppgick för perioden till 99 Mkr (84) och rörelseresultatet till 5,9 Mkr (9,4). Investeringar och likviditet Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 14 Mkr (37), varav 2 Mkr är hänförliga till fastigheter och 12 Mkr till maskiner och inventarier. Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 122 Mkr (88). Nästa rapportdatum Delårsrapport för tiden januari till juni 2000 kommer att avlämnas den 10 augusti 2000. Jönköping den 2 maj 2000 Thord Johansson verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01000/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01000/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar