J&W lägger kontantbud på KM - blir marknadsledande

J&W lägger kontantbud på KM - blir marknadsledande *J&W har förvärvat 3 044 771 aktier, motsvarande 69,4 procent av rösterna och aktierna i KM, av huvudägarna i KM 1 till ett pris av 80 kr per aktie. * J&W lämnar ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i KM. För varje aktie i KM erbjuds 80 kr, motsvarande en premie om 23 procent baserat på senast noterad betalkurs den 15 juni 2000. Baserat på genomsnittlig betalkurs de senaste trettio dagarna är premien 34,6 procent. * Inkluderat de redan förvärvade aktierna uppgår budvärdet till 351 Mkr. * Förvärvet ger kostnadssynergier på drygt 40 Mkr per år. * Förvärvet beräknas påverka vinsten per aktie i J&W positivt fr o m 2001. * Anmälningstiden för accept av erbjudandet beräknas löpa fr o m den 24 juli t o m 11 augusti 2000. Erbjudandet AB Jacobson & Widmark (publ) har av huvudägarna i Kjessler & Mannerstråle AB (publ) förvärvat 69,4 % av rösterna och aktierna i KM. Styrelsen för J&W har som en följd av förvärvet av huvudägarnas aktier i KM beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i KM att överlåta sina aktier mot kontant betalning om 80 kr per aktie. Courtage utgår ej. Före förvärvet av huvudägarnas aktier ägde J&W inga aktier i KM. Bakgrund och motiv J&W har under de senaste åren framgångsrikt arbetat med att stärka verksamhet och balansräkning. Koncernen har omorganiserats, olönsamma kontor lagts ned och satsningar på tillväxt har gjorts inom bedömda framtidsområden. Lönsam-heten har stigit avsevärt som en följd av vidtagna åtgärder men också till följd av att investeringarna inom främst bygg- och anläggningssektorn ökat de senaste två åren. Den positiva utvecklingen vad gäller byggande och investeringar i infrastruktur bedöms fortsätta under de närmaste åren. KM har, marknadsutvecklingen till trots, inte lyckats öka sin lönsamhet. Bolaget har duktiga och erfarna medarbetare med ett gott renommé på marknaden. Koncernens struktur är dock inte optimal och overhead- kostnaderna är höga. J&W och KM kompletterar varandra väl, både verksamhetsmässigt och geografiskt. Genom förvärvet av KM erhåller J&W kritisk massa vad gäller konsulter på flera orter och inom flera verksamhetsområden. Efter förvärvet blir J&W den enskilt största aktören inom samtliga fem affärsområden bolaget verkar inom; J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders (el och vvs). J&W blir därmed marknadsledande i Sverige inom dessa områden. Dessutom tillförs J&W bl a viktig kompetens inom arkitektur. Förvärvet möjliggör kostnadsbesparingar på drygt 40 Mkr per år inom två år med full effekt fr o m räkenskapsåret 2002 samtidigt som det möjliggör utveckling av effektivare arbetsmetodik och -processer. En ökad storlek ökar möjligheterna för nära samarbete med stora kunder och underlättar därmed åtagande i stora projekt. Mot ovanstående bakgrund har styrelsen för J&W beslutat genomföra ett förvärv av KMs huvudägares aktier samt lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare. Styrelsen för J&W anser att förvärvet av KM skapar en större och mer konkurrenskraftig konstellation som kommer att gynna medarbetarna, kunderna samt aktieägarna i J&W. Villkor för erbjudandet Förbehåll för att erbjudandet fullföljs är att det inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i 1 AB Traction, Bengt Stillström med familj och bolag samt Johan Rapp med bolag. utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför J&Ws kontroll. Värdet av erbjudandet Inklusive huvudägarnas aktier omfattar erbjudandet 4 386 000 aktier, innebärande att det totala budvärdet uppgår till 351 Mkr. Aktierna i KM är noterade på OM Stockholmsbörsens A-lista. Finansiella effekter Förvärvet av KM beräknas medföra en positiv resultatpåverkan och en positiv effekt på resultatet per aktie fr o m räkenskapsåret 2001. Resultatet förväntas öka inom samtliga affärsområden. Finansiering sker via nettokassa samt lån på 310 Mkr som amorteras till mer än hälften i år och i sin helhet inom 3 år. Likviditetsplaneringen bygger på viss aktieutdelning varje år. Tidplan Prospekt med ytterligare information rörande erbjudandet beräknas kunna offentliggöras omkring den 20 juli 2000. Anmälningstiden för erbjudandet beräknas löpa fr o m den 24 juli t o m den 11 augusti 2000. Likvid beräknas kunna erläggas under vecka 034. J&W förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för likvid. Övrig information En presskonferens rörande erbjudandet kommer att hållas idag, 16 juni 2000, kl 11.00 Salén Konferens, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm Ytterligare information till KMs medarbetare finns att tillgå under www.jw.se AB Jacobson & Widmark (publ) Styrelsen Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Thomas Erséus, VD, tel 08-731 20 24, e-post thomas.erseus@jw.se eller Kjell Holmgren, Ekonomidirektör, tel 08-731 25 23, e-post kjell.holmgren@jw.se. Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet kommer inte att lämnas i dessa länder. Erbjudandet riktar sig ej heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Eventuella tvister i anledning av erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976 och noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. KM säljer kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag: KM Arkitektur AB, KM Bygg & Anläggning AB, KM Elteknik AB, KM Intégria Certifiering AB och KM Net AB. KM är noterat på OM Stockholms-börsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar