J&Ws delårsrapport januari-september 2000

J&Ws DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2000 * Rörelseresultatet i koncernen uppgår till 233,2 Mkr före skatt och resultatet per aktie efter skatt till 34:00 (7:70) kr. * Rörelseresultatet i J&Ws konsultrörelse exkl KM-förvärvet förbättrades under perioden med 26% till 49,8 (39,4) Mkr * Rörelseresultatet i KMs konsultrörelse förbättrades 3:e kvartalet för jämförbara enheter till -2,9 (-12,5) Mkr * Strukturkostnader på 50 Mkr har belastat perioden och förväntas ge årliga resultatförbättringar på 45 Mkr med full effekt år 2002. * J&W har i oktober förvärvat 100% av aktierna i VVS-konsulten Bo Lönner AB. Stabil marknad Efterfrågan inom stora delar av J&W-koncernens verksamhetsområden konsolideras nu på en hög nivå. Även om det finns enskilda lokala marknader med svag efterfrågan och enskilda teknikområden där kapacitetsutnyttjandet varierar präglas marknaden i stort av stabil efterfrågan och ett högt kapacitetsutnyttjande. Den bygg- och anläggningsrelaterade konsultverksamheten har genomgående ett högt kapacitetsutnyttjande och en gradvis förbättrad prisnivå. Inom Management och inom Energi och Miljö finns en fortsatt god efterfrågan och en stark tillväxt i marknaden. Den industrirelaterade konsultverksamheten har en svagare efterfrågan. Industrins investe-ringar ligger på en relativt låg nivå främst till följd av att efterfrågan ställer krav på intensiv produktion snarare än framåtsyftande utveckling. Industrins investeringar förväntas öka. Fortsatt strukturarbete Arbetet med att fusionera J&W och KM löper planenligt. Affärsområdes- organisationen och avdelningsstrukturen är fastställd. Ett antal chefer med sitt ursprung i J&W respektive KM har nu utsetts att leda det nya J&W. Stabsorganisationerna är klara. På många håll i landet pågår förberedelser för samlokaliseringar och marknadsföringen har i många avseenden redan samordnats. De rörelsedrivande bolagen inom KM-koncernen kommer att fusioneras med J&W från och med 1/1 2001. Endast kvalitets- och miljöcertifieringsverksamheten inom Integria Certifiering AB kommer att verka som separat juridisk person under eget namn. Den organisation som redan nu har börjat verka innefattar sex affärsområden * J&W Arkitektur och Design (80 medarbetare) * J&W Byggprojektering (380 medarbetare) * J&W Energi och Miljö (130 medarbetare) * J&W Management (180 medarbetare) * J&W Samhällsbyggnad (500 medarbetare) * J&W Systems (630 medarbetare) J&W Management innefattar verksamhetsområdena projektstyrning, miljöledning samt kvalitets- och miljöcertifiering. J&W Samhällsbyggnad omfattar alla mark- och anläggningstekniker. J&W Systems har valts som namn på det affärsområde som innefattar El- och teleprojek-tering, VVS- projektering, Fastighetsautomation, Fastighets-IT inkl bredband, Industriautomation och Industriell IT. J&Ws strategi har varit att inta en marknadsledande position inom allt fler verksamhets-områden samtidigt som vi säkerställer en volym som ger skalfördelar vad gäller overheadkostnader. Fusionen mellan J&W och KM är ett viktigt led i denna strategi. J&W har under oktober månad förvärvat samtliga aktier i VVS-konsulten Bo Lönner AB. Bolaget, som omsätter drygt 40 Mkr på totalt ett 50-tal medarbetare, har varit särskilt framgångsrika i fråga om VVS-projektering åt läkemedelsindustrin. Lönners kommer att ingå i affärsområdet J&W Systems och verkar inledningsvis under namnet J&W Lönners. Genom förvärvet av Lönners förstärks J&Ws ställning sinom VVS-projektering till att omfatta totalt 200 medarbetare i landet varav ett 100-tal i Stockholm. Fortsatta resultatförbättringar I och med att majoriteten av aktierna i KM förvärvades i andra hälften av juni är KMs resultat konsoliderat i J&W-koncernen med verkan från halvårsskiftet i år. Denna delårsrapport består således av det "gamla" J&Ws verksamhet i tre kvartal och KMs verksamhet under endast det 3:e kvartalet. Före strukturkostnader har J&W-verksamheten förbättrat sitt rörelseresultat under årets första 9 månader med 26 % till 49,8 (39,4) Mkr. Resultatförbättringen beror i första hand på nivåprishöjningar och tillväxt. Kapacitetsutnyttjandet har varit oförändrat högt. Resultatförsämringen inom Energi och Miljö beror på att affärsområdet har startat två helt nya kontor - en nysatsning som kortsiktigt kostat cirka 1 Mkr men som förväntas ge ett positivt nettotillskott från och med nu. Den största resultatförbättringen på 6,3 Mkr görs inom affärsområdet J&W Byggprojektering som efter 9 månader i år redovisar en rörelsemarginal på 11,5%. En följd av det goda resultatet blir att bonus till anställda och tantiem till chefer ökar. Hittills i år har för gamla J&W-verksamheten avsatts 13,1 (9,0) Mkr i tantiem/bonus inklusive sociala avgifter. Mer än hälften av J&Ws cirka 1.200 medarbetare förväntas få vara med och dela på utfallet. Det nyförvärvade KM har under 3:e kvartalet redovisat ett rörelseresultat på -2,9 Mkr vilket är en förbättring jämfört med resultatet för jämförbara enheter samma period föregående år (-12,5 Mkr). Det är främst inom KM Bygg & Anläggning som rörelseresultatet har förbättrats jämfört med föregående år. Till det bättre resultatet bidrar också de verksamheter som tillförts KM under de senaste åren - RTB Rörtekniska byrån, Integria och Roman Wozniak Arkitektur inom KM Arkitekter. KM Elteknik redovisar ett sämre resultat under årets 3:e kvartal än samma period föregående år. Orsaken till detta är en förhållandevis svag beläggning inom några av de enheter som arbetar med industriell automation och IT. Vid jämförelse av rörelseresultat mellan J&W:s fem affärsområden och KM:s dotterbolag måste beaktas att redovisningsprinciperna under innevarande år inte är helt lika. Inom J&W har omkostnaderna i juli månad fördelats ut på de övriga 11 månaderna. För J&W innebär detta att juli månad ger ett nollresultat. Inom KM har omkostnaderna i juli helt belastat juli månads resultat, vilket innebär att juli månad enskilt blir en betydande förlustmånad. Tredje kvartalets resultat har belastats med strukturkostnader för fusionen mellan J&W och KM på 50 Mkr. De strukturella åtgärder som syftar till betydande besparingar inom främst central overhead och administration har inte annat än marginellt påverkat rörelseresultatet för 3:e kvartalet. De åtgärder som genomförts eller planerar att genomföras säkerställer besparingar på totalt 45 Mkr per år med full effekt från och med år 2002. Förutom strukturkostnaderna på 50 Mkr tillkommer som en följd av KM- förvärvet under innevarande år goodwillkostnad på preliminärt 6,2 Mkr och en räntekostnad för förvärvet på cirka 8 Mkr. J&W har nu förvärvat 99 % av aktierna i KM. KM-aktien har avnoterats på OM Stockholmsbörsen och tvångsinlösen kommer att genomföras av resterande aktier. Teckningsoptioner till anställda Under våren har J&W erbjudit sina anställda optioner för nyteckning av aktier i bolaget. Ordinarie bolagsstämma beslutade emittera totalt 310.000 optioner. Dessa optioner är redan sålda eller beräknas bli sålda till enskilda nyanställda. För att i anledning av KM-förvärvet ge möjlighet för tidigare anställda i främst KM och Lönners att delta i ett likartat optionsprogram har styrelsen beslutat att förelägga en extra bolagsstämma den 9 november ett förslag om emission av ytterligare totalt 200.000 optioner avsedda att tilldelas personal som inte tidigare fått erbjudande om att förvärva teckningsoptioner. Det på ordinarie bolagsstämma beslutade optionsprogrammet innebar vid full nyteckning en utspädning på 6,0%. Genom emission av ytterligare 200.000 optioner kan vid full nyteckning utspädningen bli 3,7% och den sammanlagda utspädningen 9,9%. Investeringar J&W har hittills under året investerat 15,5 (14,8) Mkr i maskiner och inventarier samt 353,4 (0,0) Mkr i förvärv av dotterbolag. KM har under 3:e kvartalet investerat 1,9 Mkr i maskiner och inventarier. Fortsatt stark soliditet De likvida medlen uppgick per den 30 september till 41,5 (103,4 vid årsskiftet) Mkr. Härtill kommer outnyttjad checkräkningskredit på 55,0 Mkr. Utdelningen tidigare i år av totalt 13:50 per aktie har minskat likviditeten med 69,8 Mkr. Förvärv av aktier i dotterbolag har finansierats med räntebärande lån och genom egen likviditet. Ränte-bärande skulder uppgår till 280,2 Mkr. Amortering på lån i anledning av KM- förvärvet har gjorts med 50 Mkr. Likviditeten förbättras under hösten genom att ytterligare 139 Mkr inflyter från SPP. Vid årsbokslutet kvarstår en fordran på SPP på 185 Mkr och en räntebärande låneskuld avseende KM- förvärvet på 150 Mkr. Soliditeten ligger trots den kraftfulla utdelningen och förvärvet av KM samt det i maj månad förvärvade Säkab på 30,4%. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Helårsprognos Den verksamhet som bedrivs i det hittillsvarande J&W fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt med stigande omsättning och förbättrad rörelsemarginal. J&Ws konsult- verksamhet förväntas därför ge ett bättre resultat än föregående år. Den konsultrörelse som bedrivs i KM förväntas ge ett operativt resultat som också överstiger föregående års utfall. Upplysningar För ytterligare upplysningar kontakta VD Thomas Erséus, tel 08-08-688 6528 eller e-post, thomas.erseus@jw.se Nästa rapporttillfälle Nästa ordinarie rapporttillfälle blir den 15 februari 2001 då bokslutskommuniké för 2000 publiceras. Stockholm den 24 oktober 2000 Thomas Erséus VD [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS]De ekonomiska nyckeltalen för jan-sept 2000 har påverkats av bokförd återbetalning från SPP. Beläggningsgrad och medelantal anställda utgör summan av J&W under 9 mån och KM under 3:e kv. Definitioner av nyckeltal se årsredovisningen för 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar