Nytt miljöuppdrag till J&W

Nytt miljöuppdrag till J&W J&W gör förberedande undersökning för att hindra framtida spridning av gamla föroreningar inom Hälleforsnäs Bruk Hälleforsnäs bruk i Flen har anor från 1600-talet. Slagg, metallhaltigt slam och stenkolstjära har tidigare deponerats inom själva bruksområdet och på den s k Tjärtippen. Genom området rinner Bruksån som belastas med utläckande tungmetaller och organiska föroreningar. Bruksområdet, Tjärtippen och Bruksån har inventerats enligt Naturvårdsverkets modell och fördes då till Riskklass 1, vilket innebär att riskerna för miljön är mycket stora. Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu uppdragit åt J&W Energi och Miljö att utföra fördjupade och åtgärdsförberedande undersökningar. Syftet är att ta fram ett material som kan ligga till grund för beslut om vilka åtgärder som krävs för att hindra föroreningsspridningen. Projektet utförs tillsammans med Kemakta Konsult AB och finansieras med medel från Naturvårdsverket. Kontraktssumman är ca 0,8 Mkr. Efterbehand- ling och sanering av områdena planeras att ske under 2001-2002 under förutsättning att medel tilldelas från Naturvårdsverket. För att samla in material kommer ett omfattande fältarbete att utföras med provtagning av jord, yt- och grundvatten samt sediment. Utvärdering och sammanställning kommer att ske efter ett koncept som utarbetats av J&W och Kemakta. Det innebär att undersökningen koncentreras på spridningsförutsättningar och riskbedömning medan den detaljerade karteringen av föroreningarna tonas ner. Därigenom kan man, kostnadseffektivt, hitta de viktigaste farorna för miljö och hälsa i omgivningen. För mer information kontakta uppdragsledare Per Johansson, J&W Energi och Miljö 08-731 23 60. J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar