Tvist om 30,5 Mkr i SPP-medel

Tvist om 30,5 Mkr i SPP-medel Diskussioner pågår mellan J&W och SPP om rätten till allokerade överkonsolide-ringsmedel kopplade till ett tidigare dotterbolag till J&W. Beloppet är nuvärdes-beräknat till 30,5 Mkr (bruttobelopp 36,5 Mkr) Tilldelade SPP-medel för J&W och KM har tidigare angivits till ett bruttobelopp om totalt 427 Mkr (varav 177 Mkr inräknats i förvärvsbalansen avseende KM). 218 Mkr har utbetalats under år 2000, vilket ger en kvarstående bruttofordran om 209 Mkr. Denna fordran har nuvärdesberäknats till 170 Mkr. SPP har nu lämnat ett nytt besked om att en del av ovanstående medel, nuvärdes-beräknat till 30,5 Mkr, inte tillhör J&W. Enligt J&Ws bedömning av SPPs regelverk och tidigare lämnade besked från SPP skulle dessa medel tillfalla J&W. Medlen avser ett tidigare rörelsedrivande bolag till J&W. Medarbetarna i bolaget har sedan januari 1996 varit anställda i J&W och fått sina pensionspremier betalda av J&W varför det är J&Ws uppfattning att åtminstone huvuddelen av dessa medel borde tillföras J&W. J&W har begärt att SPP skyddsamt utreder frågan. J&W återkommer med ytterligare besked så snart mer information erhållits från SPP, och senast i samband med J&Ws årsbokslut 15 februari 2001. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av VD Thomas Erséus tel 08-688 6528 e-post, thomas.erseus@jw.se eller ekonomidirektör Kjell Holmgren, tel 08-688 5432 e-post kjell.holmgren@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag. Verksamheten bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar