Bokslutskommuniké 2000-01-01 - 2000-12-31

Bokslutskommuniké 2000-01-01 - 2000-12-31 · Rörelsens intäkter uppgick till 1 658 Mkr (1 312 Mkr), en ökning med 26,4 procent. · Resultat efter finansnetto ökade till 44,5 Mkr (17,5 Mkr), en ökning med 154 procent. · Rörelseresultatet steg till 49,6 Mkr (23,4 Mkr). · Bruttovinstmarginalen förbättrades till 28,7 procent (26,1 procent). · Rörelsemarginalen ökade till 3,0 procent (1,8 procent). · Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie. · 19 egna butiker har förvärvats och etablerats. · Konceptet Sisters för kvinnor lanserades under augusti. Totalt har 24 Sistersbutiker öppnat under året. · Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker uppgick till 2 276 Mkr (2 044 Mkr), en ökning med 11,4 procent. JC-koncernen JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har 4 koncept; Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 5 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföre taget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, Tyskland och Dan mark. Antalet butiker uppgick per den 31 december till 260 (223). JC äger 47 (28) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens intäkter 2000 var 1 658 Mkr (1 312 Mkr). För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, koncernchef, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49 Mål JC har som mål under 2000-2002 en årlig tillväxt på minst 15 procent och att nå en rörelsemarginal om minst 4 procent år 2002. Andelen egna butiker skall öka på strategiska orter i Norden och i Tyskland. Totalt skall ett tjugotal butiker etableras årligen, varav ungefär hälften skall vara ägda av JC och resterande drivas som franchise. Av de befintliga franchisebutikerna skall 5 till 6 förvärvas årligen. Effektivare inköpssamordning och snabbare varuflöden beräknas ge förbättrade marginaler och ökade försäljningsvolymer. Marknad och försäljning Den ekonomiska utvecklingen i Sverige ser fortfarande ljus ut med låg, stabil inflation, god tillväxt och ökande sysselsättning trots tecken på en viss avmattning. Enligt HUI:s prognos ökade den privata konsumtionen med 4,6 procent för år 2000. För år 2001 förväntas en något svagare tillväxttakt, 3,6 procent, och för år 2002 en ökning med 3,1 procent. För konfektion och ekiperingshandeln blev det en ökning för helåret 2000 på 3,8 procent i löpande priser och prognosen för 2001 är fortfarande 5 procent. Under året uppgick den totala försäljningen till konsument i JCs egna butiker och franchisebutiker till 2 276 Mkr, vilket är en ökning med cirka 11 procent mot föregående år. Försäljningen på den svenska marknaden svarar för cirka 78 procent. Koncernens intäkter uppgick under året till 1 658 Mkr (1 312 Mkr), varav 450 Mkr (260 Mkr) utgör försäljning i egna butiker. Resterande avser grossistverksamhet och franchiseavgifter. Jämfört med föregående år har koncernens intäkter ökat med 26,4 procent. Under fjärde kvartalet ökade rörelsens intäkter med 423 Mkr (344 Mkr) en ökning mot föregående år på 23 procent. Försäljningen till konsument ökade med 704 Mkr (650 Mkr), en ökning mot föregående år med 8 procent, under ett kvartal då den svenska försäljningen av kläder minskade. Resultat Rörelseresultatet för året uppgick till 49,6 Mkr (23,4 Mkr). I resultatet ingår återförda SPP-medel på 1,3 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 44,5 Mkr (17,5 Mkr). Bruttovinstmarginalen ökade från 26,1 procent till 28,7 procent, vilket beror dels på att antalet egna butiker har ökat, dels på högre grossistmarginal. Resultatet efter finansnetto ökade under fjärde kvartalet med 20,5 Mkr (13,1 Mkr) och därmed har andra halvåret svarat för 36,7 Mkr av årets resultat efter finansnetto. De utländska marknaderna belastade JCs resultat under året 2000 med netto 2,2 Mkr, jämfört med 6,8 Mkr föregående år. Investeringar Under året har investeringar gjorts med 131,4 Mkr. Huvuddelen avser inve steringar i förvärv, 74,2 Mkr, nyetableringar och ombyggnader av butiker, 47,5 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet före investeringar var - 38,7 Mkr (-6 Mkr). Det negativa kassaflödet beror på ökat rörelsekapital för de förvärvade och nystartade egna butikerna. Kundfordringarna har dessutom ökat beroende på ett stort antal nya franchisebutiker. Efter investeringar var kassaflödet - 165,8 Mkr (-46,4 Mkr). Likvida medel uppgick till 156,9 Mkr vid årets slut jämfört med 53,7 Mkr den 31 december 1999. Den emission som genomfördes i april tillförde JC 267 Mkr efter emissions kostnader. Aktien noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 19 april och därmed fick JC cirka 8 500 nya aktieägare. Förvärv och nyetableringar En av de största satsningarna under året var lanseringen av Sisters, ett nytt koncept med modekläder och accessoarer för kvinnor i åldersgruppen 20 till 45 år. Under innevarande år har 24 Sisters-butiker öppnats. Det nya konceptet har mottagits väl av marknaden och har en god försäljningsutveckling. På Fisketorvet i Köpenhamn har JC öppnat butik med alla fyra koncepten vägg i vägg. Under året har antalet butiker ökat med 37 till 260. Antalet egna butiker har ökat med 19 till 47. Av dessa 19 är 6 förvärv av franchisebutiker i Stockholm, Malmö och Oslo. Vidare har 15 egna butiker etablerats, 8 i Sverige, 1 i Finland, 3 i Tyskland och 3 i Köpenhamn samtidigt som 1 butik i Sverige och 1 i Tyskland stängts. Kundklubb JC har en av Sveriges största och mest snabbväxande kundklubbar. Under året har den vuxit kraftigt och har idag över 550 000 medlemmar. Kundklubben bidrar till köptrohet och ger JC möjlighet att rikta kampanjer till tydliga målgruppssegment. Kundklubben fungerar som en viktig bas även för det nya konceptet Sisters eftersom över hälften av medlemmarna tillhör målgruppen kvinnor i åldern 20 till 45 år. Idag står medlemmarna för över 30 procent av försäljningen i Sverige. Anställda Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 411 (264) varav 243 (145) kvinnor. Av de anställda finns 261 (167) i Sverige och resterande på JCs övriga marknader. Via förvärv och nyetableringar har 137 (59) anställda tillkommit. En extra bolagsstämma den 28 augusti 2000 beslutade om ett teckningsoptions-program för cirka 120 anställda. 376.400 optioner tecknades med teckningstid från och med den 1 september 2003 till och med den 30 september 2003. Framtidsutsikter Jeansmodet fortsätter att växa på bred front. För JC som marknadsledare på jeansmode har detta gett positiva effekter under hösten. Trenden fortsätter, vilket kommer att påverka JCs försäljning positivt även fortsättningsvis. JCs e-handelsprojekt fortgår enligt plan med lansering under våren 2001. JC ser positivt på företagets möjligheter att bli framgångsrika även avseende distanshandel. Kombinationen e-handel och traditionell handel kommer att skapa synergier i båda riktningarna och därmed leda till ökade marknadsandelar. Under 2001 har det skett förvärv av 9 franchisebutiker i Sverige. Av dessa är 7 JC-butiker och 2 Brothers-butiker. Dessa förvärv kommer att påverka JCs resultat positivt under 2001. JC-koncernens intäkter kommer under 2001 att uppnå tillväxtmålet på minst 15 procent. Inför 2001 är JC väl anpassat till modets utveckling, har väsentligt fler egna butiker och ökade volymer. Styrelsen bedömer att JCs resultat för 2001 blir betydligt bättre än för år 2000. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie. För detta åtgår 9,3 Mkr. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 1 051,9 Mkr (993,8 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 43,7 Mkr (23 Mkr). Årets investeringar uppgick till 9,7 Mkr (12,4 Mkr). Borås den 15 februari 2001 JC AKTIEBOLAG Styrelsen Resultaträkning koncernen (tkr) Rörelsens intäkter* 2000 1999 Nettoomsättning 1 551 1 244 789 434 Övriga rörelseintäkter 106 630 68 088 Intäkter 1 658 1 312 419 522 Rörelsens kostnader Varor - 1 182 -969 600 996 Övriga externa -254 -201 kostnader 388 908 Personalkostnader - 136 -93 599 562 Avskrivningar - 35 -23 624 272 Rörelseresultat 49 597 23 395 Finansnetto - 5 112 -5 868 Resultat efter 44 485 17 527 finansnetto Skatt på årets -14 653 -8 894 resultat Latent skatt 1 515 79 Nettoresultat 31 347 8 712 *Fr o m år 2000 nettoredovisas till butikerna vidarefakturerade kostnader som ej avser varor. Föregående år har justerats motsvarande. Balansräkning koncernen (tkr) Tillgångar 2000 1999 Immateriella 80 852 10 697 anläggningstillgångar Materiella 103 311 80 793 anläggningstillgångar Finansiella 5 692 1 729 anläggningstillgångar Varulager 202 287 142 776 Kundfordringar 114 226 77 807 Övriga fordringar 63 125 44 402 Likvida medel 156 927 53 681 Summa tillgångar 726 420 411 885 Eget kapital och skulder Eget kapital 480 086 179 374 Minoritetsintresse 0 9 Avsättningar 23 613 11 953 Långfristiga skulder 68 058 73 005 Kortfristiga skulder 154 663 147 544 Summa eget kapital och 726 420 411 885 skulder Koncernens kassaflöde (tkr) 2000 1999 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella 49 597 23 518 poster Avskrivningar 35 272 23 743 Övriga ej likviditetspåverkande 936 -1 011 poster 85 805 46 250 Erhållen ränta 6 336 1 021 Erlagd ränta -10 948 -6 562 Betald inkomstskatt -13 872 -4 901 67 321 35 808 Ökning/minskning varulager -51 943 -9 706 Ökning/minskning kundfordringar -35 885 -15 400 Ökning/minskning övriga -16 593 - 9 500 kortfristiga fordringar Ökning/minskning 6 517 -2 032 leverantörsskulder Ökning/minskning övriga -8 069 -5 195 kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande -38 652 -6 025 verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella -20 034 -1 348 anläggningstillgångar Sålda immateriella - 52 anläggningstillgångar Investeringar i materiella -54 722 -35 686 anläggningstillgångar Sålda materiella 3 234 1 699 anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag -53 816 -4 753 Sålda dotterbolag - 53 Placering i övriga finansiella -1 842 -835 anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga - 456 finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från -127 180 -40 353 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 268 292 - Upptagna lån 786 27 088 Amortering av skuld - - Ökning/minskning kortfristiga - - finansiella skulder Kassaflöde från 269 078 27 088 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 103 246 -19 290 Likvida medel vid årets början 53 681 72 971 Likvida medel vid årets slut 156 927 53 681 Nyckeltal 2000 1999 Bruttovinstmarginal 28,7 % 26,1 % Rörelsemarginal 3,0 % 1,8 % Nettomarginal 2,7 % 1,3 % Räntabilitet på eget 9,5 % 4,9 % kapital Soliditet 66,1 % 43,5 % Antal aktier vid årets slut 9 286 970 4 658 600 Vinst per aktie* 3,38 kr 1,87 kr Eget kapital per aktie 51,70 kr 38,50 kr Genomsnittligt antal 411 265 anställda varav män 168 120 varav kvinnor 243 145 * Beräknat på antalet aktier vid årets slut. Genomsnittligt antal aktier är 7 917 302. Antal butiker 2000 var 1999 var 1998 var av av av egn egn egn a a a Sverig 193 22 166 10 163 9 e Norge 47 5 43 4 40 3 Tyskla 13 13 11 11 8 8 nd Finlan 4 4 3 3 - - d Danmar 3 3 - - - - k Totalt 260 47 223 28 211 20 Kommande informationstillfällen: Delårsrapport januari- mars, den 26 april 2001 Delårsrapport januari-juni, den 21 augusti 2001 Delårsrapport januari-september, den 29 oktober 2001 Bokslutskommuniké för 2001, den 12 februari 2002 Bolagsstämma kommer att hållas den 26 april, kl 14.00 i JC Aktiebolags lokaler i Borås. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar