Delårsrapport 2000-01-01 - 2000-09-30

Report this content

Delårsrapport 2000-01-01 - 2000-09-30 * Rörelsens intäkter uppgick till 1 235 mkr (968 mkr), en ökning med 27,5 procent. * Bruttovinstmarginalen förbättrades till 27,1 procent (21,3 procent). * Resultat efter finansnetto ökade till 24,0 mkr (4,4 mkr). * Rörelseresultatet före förvärv och etableringar uppgick till 36,8 mkr (13,3 mkr). * Rörelseresultatet steg till 28,0 mkr (8,8 mkr). * 15 egna butiker har förvärvats och etablerats. * Konceptet Sisters för kvinnor lanserades under augusti. Totalt 18 Sisters-butiker öppnade under tredje kvartalet. * Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker uppgick till 1 572 mkr (1 394 mkr), en ökning med 12,7 procent. JC-koncernen JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har 4 koncept; Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om nära 5 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgick per den 30 september till 249. JC äger 42 butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, franchiseavgifter samt grossistförsäljning till franchisetagare. Koncernens intäkter 1999 var 1 312 mkr. JC har som mål en årlig tillväxt på minst 15 procent under de närmaste tre åren och att nå en rörelsemarginal om minst 4 procent under perioden. Andelen egna butiker skall öka på strategiska orter i Norden och i Tyskland. Totalt skall ett tjugotal butiker etableras årligen, varav ungefär hälften skall vara ägda av JC och resterande drivas som franchise. Av de befintliga franchisebutikerna skall 5 till 6 förvärvas årligen. Effektivare inköpssamordning och snabbare varuflöden beräknas ge förbättrade marginaler och ökade försäljningsvolymer. Marknad och försäljning Den ekonomiska utvecklingen i Sverige ser fortfarande ljus ut med låg, stabil inflation, god tillväxt och ökande sysselsättning. Enligt HUIs senaste prognos kommer den privata konsumtionen att öka med 4,6 procent för innevarande år. För år 2001 förväntas en något svagare tillväxttakt, 3,6 procent, och för år 2002 en ökning med 3,1 procent. För konfektion och ekiperingshandeln är prognosen för helåret 2000 7,5 procent och för nästa år 5,5 procent. Under de tre första kvartalen uppgick den totala försäljningen till konsument i JCs egna butiker och franchisebutiker till 1 571,9 mkr, vilket är en ökning med 12,7 procent mot föregående år. Försäljningen på den svenska marknaden svarar för 77,7 procent. Koncernens intäkter uppgick under perioden till 1 234,7 mkr (968,2 mkr), varav 304,0 mkr (173,2 mkr) utgör försäljning i egna butiker. Resterande avser grossistverksamhet och franchiseavgifter. Jämfört med föregående år har koncernens intäkter ökat med 27,5 procent. Resultat Rörelseresultatet under perioden uppgick till 28,0 mkr (8,8 mkr). I resultatet ingår återförda SPP-medel på 1,3 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 24,0 mkr (4,4 mkr). Bruttovinstmarginalen ökade från 21,3 procent till 27,1 procent, vilket beror dels på att antalet egna butiker har ökat, dels på högre grossistmarginal. Liksom för hela branschen varierar JCs försäljning och resultat kraftigt under året. Tredje och fjärde kvartalet är de starkaste och de två första kvartalen de svagaste. Periodens resultat har belastats med kostnader för nyetableringar och förvärv med 8,8 mkr. Av detta svarar avskrivningar för 7,2 mkr. Investeringar Under perioden har investeringar gjorts med 106,0 mkr. Huvuddelen avser investeringar i förvärv, nyetableringar och ombyggnader av butiker. Investeringarna uppgick till 74,0 mkr i förvärv samt 26,0 mkr i nyetable- ringar och ombyggnader. Finansiering och likviditet Kassaflödet före investeringar var -126,7 mkr (-79,2 mkr). Kundfordringarna per sista september är onormalt höga på grund av lanseringen av Sisters samt stora utleveranser i senare delen av september. Dessa fordringar regleras i mitten av oktober. Efter inves- teringar var kassaflödet -236,1 mkr (-100,3 mkr). Likvida medel uppgick till 86,8 mkr vid periodens slut jämfört med 53,7 mkr den 31 december 1999. Den emission som genomfördes i april tillförde JC 267 mkr efter emissions- kostnader. Aktien noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 19 april och därmed fick JC ca 8 500 nya aktieägare. Förvärv och nyetableringar Den avgjort största satsningen under perioden var lanseringen av Sisters, ett nytt koncept med modekläder och accessoarer för kvinnor i åldersgruppen 20 till 45 år. Under innevarande år kommer 23 Sisters- butiker att öppnas i centrala lägen i Sverige, 18 av dessa öppnade under det tredje kvartalet. Det nya konceptet har mottagits mycket väl av marknaden och har en god försäljningsutveckling. Antalet butiker har ökat med 26 jämfört med motsvarande period föregående år. Sammantaget har antalet egna butiker ökat från 28 vid årsskiftet till 42. Flertalet av dessa butiker finns på strategiska orter såsom Stockholm, Oslo och Malmö. JC driver samtliga butiker i Tyskland och Finland. Den 1 januari 2000 förvärvades 4 JC-butiker i Stockholms City samt 1 butik i centrala Oslo. Vidare förvärvades 1 butik i centrala Malmö per den 1 februari. Under perioden har också 9 egna etableringar skett, 6 i Sverige, 1 i Fin- land och 2 i Tyskland. I Sverige har 1 butik stängts. I Norge har 2 franchisebutiker öppnats. Kundklubb JC har en av Sveriges största och mest snabbväxande kundklubbar. Sedan årsskiftet har den vuxit kraftigt och har idag över 500 000 medlemmar. Kundklubben bidrar till köptrohet och ger JC möjlighet att rikta kampanjer till tydliga målgruppssegment. Kundklubben fungerar som en viktig bas även för det nya konceptet Sisters eftersom över hälften av medlemmarna tillhör målgruppen kvinnor i åldern 20 till 45 år. Idag står medlemmarna för över 30 procent av försäljningen i Sverige. Anställda Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 391 (254) varav 233 (141) kvinnor. Av de anställda finns 242 i Sverige och resterande på JCs övriga marknader. Via förvärv och nyetableringar har 108 anställda tillkommit. Framtidsutsikter Under resterande delen av året kommer JC att öppna ytterligare 10 butiker och antalet nya butiker kommer att uppgå till minst 35 under året. Den 10 oktober etablerade JC samtliga 4 koncept vägg i vägg på 750 kvadratmeter i det nya köpcentret Fisketorvet i Köpenhamn. I Tyskland öppnade JC den 19 oktober 1 butik i Oberhausen, ett av Europas mest framgångsrika köpcenter. Vid årets slut kommer antalet egna butiker därmed att uppgå till minst 47 jämfört med 28 den 31 december 1999. JCs e-handelsprojekt fortgår enligt plan med planerad lansering under våren 2001. JC ser mycket positivt på företagets möjligheter att bli framgångsrika även avseende distanshandel. Kombinationen e-handel och traditionell handel kommer att skapa synergier i båda riktningarna och därmed leda till ökade marknadsandelar. JC kommer att erbjuda e- handelskunderna en mix av egna och externa varumärken på samma sätt som i butik. Efter flera års stagnation på jeansmarknaden växer nu jeansmodet på bred front. För JC som marknadsledare på jeansmode förväntas detta ge positiva effekter under hösten, och under de kommande åren. En extra bolagsstämma den 28 augusti 2000 beslutade om ett teckningsoptions-program för cirka 120 anställda. 376.400 optioner tecknades med teckningstid från och med den 1 september 2003 till och med den 30 september 2003. JC kommer för helåret att uppnå tillväxtmålet med god marginal. Resultatet för året blir betydligt bättre än föregående år. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 802,0 mkr (697,7 mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 45,7 mkr (22,4 mkr). Periodens investeringar uppgick till 8,2 mkr (2,5 mkr). Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Borås den 26 oktober 2000 Claes Hagberg VD/Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00290/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00290/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar