Delårsrapport 2002-01-01 - 2002-06-30

Report this content

Delårsrapport 2002-01-01 - 2002-06-30 · Rörelsens intäkter uppgick till 863,3 Mkr (841,6 Mkr), en ökning med 2,6 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 0,4 Mkr (14,4 Mkr). · Resultat efter finansnetto blev -2,0 Mkr (11,7 Mkr). · Bruttovinstmarginalen uppgick till 33,6 procent (33,5 procent). · Rörelsemarginalen var 0,0 procent (1,7 procent). · Vinst per aktie uppgick till -0,24 kr (0,82 kr). · Antalet egna butiker har ökat med 7 och uppgår till 68 av totalt 276. · Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker uppgick till 1 079,1 Mkr (1 090,5 Mkr), en minskning med 1,0 procent. Av den totala försäljningen utgör försäljningen i egna butiker 28,2 procent (25,9 procent). Marknad JC har fyra starka koncept för modebutiker och driver verksamhet i Norden och Tyskland. Sverige utgör den klart viktigaste marknaden för JC. Den privata konsumtionen är en av de viktigaste drivkrafterna i svensk ekonomi. Under 2001 ökade den privata konsumtionen med endast 0,6 procent. För innevarande år är prognosen för den privata konsumtionen en ökning med 2,8 procent. HUI motiverar sin fortsatt optimistiska prognos bland annat med att den ökade disponibla inkomsten i hushållen för 2002 bedöms ge positiva effekter på konsumtionsbenägenheten. Klädhandeln minskade med 0,2 procent 2001 och har under årets första sex månader minskat med 1,7 procent. HUIs tillväxtprognos för helåret på 2,0 procent kvarstår, vilket innebär en förväntad mycket stark tillväxt under årets resterande sex månader. Försäljning JCs försäljning i Sverige minskade med 1,7 procent under perioden, vilket således är i nivå med klädmarknaden i övrigt. För JC totalt var minskningen 1,0 procent under samma period. Den starka jeanstrenden fortsätter och bedömningen är att det kommer att säljas cirka 12 miljoner par jeans i Sverige under 2002, jämfört med cirka 10 miljoner under ett normalår. Koncernens intäkter under perioden uppgick till 863,3 Mkr (841,6 Mkr), varav 303,9 Mkr (282,2 Mkr) utgör försäljning i egna butiker. Försäljningen till konsument i JCs egna butiker och franchisebutiker under perioden uppgick till 1 079,1 Mkr, vilket är en minskning med 1,0 procent mot föregående år. Koncernens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 380,5 Mkr (386,5 Mkr) varav 158,9 Mkr (148,4 Mkr) utgör försäljning i egna butiker. Kvartal ett och två är JCs svagaste vad gäller såväl omsättning som resultat. Den svenska marknaden svarade för cirka 76 procent (76 procent) av den totala försäljningen till konsument. Försäljningen i egna butiker utgör 28,2 procent (25,9 procent) av den totala försäljningen till konsument. Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,4 Mkr (14,4 Mkr). Resultatet efter finansiella poster för samma period uppgick till -2,0 Mkr (11,7 Mkr). Bruttovinstmarginalen uppgick under perioden till 33,6 procent (33,5 procent). Rörelsemarginalen var under perioden 0,0 procent (1,7 procent). Rörelseresultatet för april-juni uppgick till -2,1 Mkr (6,7 Mkr). Resultatet efter finansiella poster för samma tid uppgick till -4,1 Mkr (5,5 Mkr). Bruttovinstmarginalen var under kvartalet 36,1 procent (36,7 procent). Sisterskonceptet visar försäljningsökningar, men belastar alltjämt periodens resultat. Sisters bedöms nå de uppsatta försäljningsmålen något senare än planerat. De utländska marknaderna har belastat resultatet med netto 11,8 Mkr (4,4 Mkr). JCs verksamhet i Tyskland har, liksom den tyska marknaden i övrigt, tappat i försäljning under det andra kvartalet. De två senast etablerade butikerna i Finland har ännu ej nått tillräcklig volym, vilket är i likhet med utvecklingen i övrigt i dessa nya köpcentrum i Åbo och Helsingfors. JCs danska verksamhet i Fisketorvet fortsätter att visa förlust och verksamheten kommer att stängas under september-oktober 2002. Därmed drar JC sig ur den danska marknaden. Detta tillsammans med den hittills svaga utvecklingen av klädförsäljningen i Sverige gör att JC inte når föregående års resultat för perioden. Säsongsvariationer Liksom för hela branschen varierar JCs försäljning och resultat kraftigt under året. Kostnadsmassan för koncernen är relativt konstant över kvartalen, medan intäkterna varierar. Säsongsvariationen gör att de två första kvartalen är JCs svagaste. Tredje och fjärde kvartalen är de starkaste vad gäller såväl omsättning som resultat. Verksamheten Under året har 3 JC-, 2 Brothers- och 1 Sisters-butik förvärvats. Vidare har 2 egna och 2 franchisebutiker etablerats. 2 franchisebutiker har lagts ner. Dessutom har 1 egen butik sålts till en franchisetagare. Detta innebär att antalet egna butiker är 68 av totalt 276. Under innevarande år kommer alla centrala funktioner i koncernen att samlas på ett och samma huvudkontor i Göteborg. Inflyttning sker i december månad. JCs kundklubb är en av Sveriges största med cirka 600 000 medlemmar. Av den totala försäljningen till konsument i Sverige svarar kundklubbens medlemmar för 36 procent. Investeringar Under perioden har investeringar gjorts med 26,6 Mkr (66,5 Mkr). Huvuddelen avser investeringar i förvärv, 10,2 Mkr, samt nyetableringar och ombyggnader av butiker, 10,2 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet före investeringar var -8,5 Mkr (-32,4 Mkr). Efter investeringar var kassaflödet -36,8 Mkr (-98,0 Mkr) och med hänsyn till finansieringsverksamheten - 39,5 Mkr (-104,9 Mkr). Likvida medel uppgick till 40,0 Mkr (52,1 Mkr) vid periodens slut. Koncernens egna kapital har under perioden påverkats av förlusten -2,3 Mkr, aktieutdelning -9,3 Mkr samt valutaomräkningsdifferens på -1,0 Mkr och uppgår till 491,2 Mkr (482,1 Mkr). Anställda Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 549 (490) varav 325 (293) kvinnor. Av de anställda finns 383 (340) i Sverige och resterande på JCs övriga marknader. Via förvärv och nyetableringar har sedan 30 juni 2001 tillkommit 46 anställda. Resterande är ökningar i befintliga enheter. Framtidsutsikter och finansiella mål Hushållens disponibla inkomst i Sverige kommer att öka under innevarande år, räntenivån har varit stabil en längre tid och inflationen förväntas ligga på en låg stabil nivå de kommande åren. Sammantaget bedöms detta leda till en ökad privat konsumtion och därmed påverka klädhandeln positivt, enligt HUI. JC har en stark position på marknaden för jeans och leisurekläder i Norden. JC har fyra tydliga koncept för väl definierade målgrupper och ett sortiment bestående av egna och externa varumärken där baskläder utgör en stabil grund. Inför börsintroduktionen uttalade JC ett tillväxtmål om minst 15 procent per år för perioden 2000-2002. JC nådde under år 2000 en tillväxt om 26,4 procent och 13,7 procent under år 2001, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 20 procent. Målet för 2002-2003 är en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 15 procent och en rörelsemarginal om minst 4 procent år 2003. Utvecklingen under första halvåret 2002 ligger klart under dessa mål och bolaget vidtar nu ett antal åtgärder för att förbättra försäljning och resultat. Ny verkställande direktör i bolaget från den 12 augusti 2002 är Thommy Nilsson. Moderbolaget Som ett led i JCs organisationsförändring fusionerades dotterbolagen Jeans & Clothes Sweden AB och Brothers Clothing AB med JC Aktiebolag i december 2001. Därmed är siffrorna ej jämförbara med föregående år. Moderbolagets intäkter uppgick till 651,9 Mkr (531,1 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 45,1 Mkr (39,7 Mkr). Periodens investeringar uppgick till 3,9 Mkr (8,8 Mkr). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Borås den 22 augusti 2002 JC AKTIEBOLAG Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, VD och koncernchef t o m den 11 augusti 2002, telefon 0709-17 23 49. Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 0704-71 55 47. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar