Delårsrapport 2002-01-01 - 2002-09-30

Report this content

Delårsrapport 2002-01-01 - 2002-09-30 * Rörelsens intäkter uppgick till 1 369,1 Mkr (1 424,1), en minskning med 3,9 procent. * Rörelseresultatet uppgick till -3,7 Mkr (33,0). * Resultat efter finansnetto blev -7,0 Mkr (28,7). * Bruttovinstmarginalen ökade till 32,9 procent (30,8). * Rörelsemarginalen var -0,3 procent (2,3). * Vinst per aktie uppgick till -0,67 kr (2,09). * Reviderad prognos - koncernens intäkter för innevarande år bedöms bli i nivå med föregående år och resultat efter finansnetto för året beräknas bli betydligt sämre än föregående års resultat. * Åtgärdsprogram i syfte att förbättra effektivitet och lönsamhet är initierat. * Omfattande översyn av butiksstrukturen har inletts. * Antalet egna butiker har ökat med 15 och uppgår till 76 av totalt 284. Marknad Klädhandeln i Sverige visar en negativ utveckling om 1,3 procent för perioden, enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI. Det varma vädret under det tredje kvartalet har präglat marknaden med en svag efterfrågan. Inte minst den för JC så starka försäljningsperioden inför skolstarten i augusti påverkades därmed negativt. I början av oktober reviderade HUI ned sin prognos för 2002 avseende klädhandeln och gör nu bedömningen att branschen kommer att minska med 2 procent för året. Prognosen för 2003 är en tillväxt om 2 procent. Försäljning JCs försäljning i Sverige minskade med 1,5 procent under perioden, vilket således är i linje med den svenska klädbranschen i övrigt. För JC totalt var minskningen 1,9 procent under samma period. Koncernens intäkter under perioden uppgick till 1 369,1 Mkr (1 424,1), varav 484,7 Mkr (467,2) utgör försäljning i egna butiker. Försäljningen till konsument i JCs egna butiker och franchisebutiker under perioden uppgick till 1 697,7 Mkr (1 730,4), vilket är en minskning med 1,9 procent mot föregående år. Koncernens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 505,8 Mkr (582,5) varav 180,9 Mkr (185,0) utgör försäljning i egna butiker. Den svenska marknaden svarade under perioden för cirka 76 procent (76) av den totala försäljningen till konsument. Försäljningen i egna butiker utgör 28,6 procent (27,0) av den totala försäljningen till konsument. Av den totala försäljningen till konsument i Sverige svarar JCs kundklubbsmedlemmar för 38 procent. Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,7 Mkr (33,0). Resultatet efter finansiella poster för samma period uppgick till -7,0 Mkr (28,7). Bruttovinstmarginalen uppgick under perioden till 32,9 procent (30,8). Rörelsemarginalen var under perioden -0,3 procent (2,3). Rörelseresultatet för juli-september uppgick till -4,0 Mkr (18,7). Resultatet efter finansiella poster för samma tid uppgick till -4,9 Mkr (17,0). Bruttovinstmarginalen ökade under kvartalet till 31,7 procent (27,1). Sisterskonceptet visar starka försäljningsökningar, men belastar alltjämt periodens resultat. De utländska marknaderna har belastat resultatet med netto -19,7 Mkr (- 6,4). JCs verksamhet i Tyskland har, liksom den tyska marknaden i övrigt, fortsatt tappa i försäljning under tredje kvartalet. Den finska verksamheten utvecklas väl, men de två senast etablerade butikerna i Åbo och Helsingfors har ännu ej nått tillräcklig volym och belastar därmed resultatet. JCs danska verksamhet påverkar resultatet negativt, men kommer att vara helt avvecklad under oktober 2002. Verksamheten i Norge har visat en negativ försäljningstillväxt, men bidrar positivt till resultatet. Detta tillsammans med den hittills svaga utvecklingen av klädförsäljningen i Sverige, i synnerhet under stora delar av kvartal tre, gör att JCs resultat under året första nio månader är klart otillfredsställande och avviker kraftigt mot föregående år. Verksamheten Under året har 6 JC-, 2 Brothers- och 1 Sisters-butik förvärvats. Vidare har 7 egna och 5 franchisebutiker etablerats. 2 franchisebutiker har lagts ner. Dessutom har 1 egen butik sålts till en franchisetagare. Detta innebär att antalet egna butiker är 76 av totalt 284. Under innevarande år kommer alla centrala funktioner i koncernen att samlas på ett och samma huvudkontor i Göteborg. Inflyttning sker i december månad. Åtgärdsprogram Utvecklingen under årets första nio månader är betydligt sämre än förväntat, varför ett åtgärdsprogram påbörjats för att öka koncernens intäkter och lönsamhet. Programmet omfattar såväl översyn av organisationsstruktur och personal som åtgärder beträffande butiksbestånd och konceptinnehåll. Under det tredje kvartalet har en ny organisationsstruktur presenterats. I syfte att förbättra styrningen av inköp och försäljning renodlas ansvaret för inköp samt driftsansvaret för egna butiker respektive franchisebutiker. Målet är att nå en effektivare inköpsprocess och en större andel av egna varumärken i försäljningsledet. JC är marknadsledande inom jeans i Norden och konkurrenskraften förstärks nu genom en samordning av inköpsfunktionerna för jeans avseende JCs fyra koncept Boys&Girls, Jeans&Clothes, Brothers och Sisters. Som ett led i JCs strategi att äga butiker på strategiskt viktiga orter och nå ökad lönsamhet har en omstrukturering av koncernens butiksnät inletts. På grund av den svaga försäljningsutvecklingen har en noggrann analys av JCs fyra koncept inletts där åtgärder planeras avseende såväl sortiment som marknadskommunikation. Mot bakgrund av den negativa utvecklingen i den tyska verksamheten har styrelsen givit VD i uppdrag att utreda en eventuell avveckling av ett antal olönsamma butiker i Tyskland. Detta för att minimera den geografiska spridningen och fokusera verksamheten. Investeringar Under perioden har investeringar gjorts med 44,5 Mkr (74,4). Huvuddelen avser investeringar i förvärv, 20,8 Mkr, samt nyetableringar och ombyggnader av butiker, 17,1 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet före investeringar var -51,5 Mkr (-53,2). Efter investeringar var kassaflödet -99,2 Mkr (-129,5) och med hänsyn till finansieringsverksamheten -52,6 Mkr (-137,5). Likvida medel uppgick till 26,9 Mkr (19,4) vid periodens slut. Koncernens egna kapital har under perioden påverkats av förlusten -6,2 Mkr, aktieutdelning -9,3 Mkr samt valutaomräkningsdifferens på -0,7 Mkr och uppgår till 487,6 Mkr (495,0). Anställda Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 567 (497) varav 341 (296) kvinnor. Av de anställda finns 399 (349) i Sverige och resterande på JCs övriga marknader. Via förvärv och nyetableringar har sedan 30 september 2001 tillkommit 60 anställda. Resterande är ökningar i befintliga enheter. Framtidsutsikter och finansiella mål Mot bakgrund av utvecklingen hittills i år bedöms det tidigare uttalade målet för 2002-2003 om en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 15 procent som orealistiskt. Målet att nå en rörelsemarginal om minst 4 procent år 2003 kvarstår dock. Koncernens intäkter för året bedöms bli i nivå med föregående år och resultatet efter finansnetto för innevarande år bedöms bli betydligt sämre än föregående år. Moderbolaget Dotterbolagen Jeans & Clothes Sweden AB och Brothers Clothing AB fusionerades med JC AB i december 2001. Därmed är siffrorna ej jämförbara med föregående år. Moderbolagets intäkter uppgick till 1 096,6 Mkr (879,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 62,5 Mkr (64,5). Periodens investeringar uppgick till 4,4 Mkr (11,4). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Borås den 24 oktober 2002 JC AKTIEBOLAG (publ) Thommy Nilsson VD och koncernchef Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 0704-71 55 47. Kort om JC JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har 4 koncept; Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 5 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, Tyskland och Danmark. Antalet butiker uppgick per den 30 september 2002 till 284 (273). JC äger 76 (59) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens intäkter under årets första 9 månader 2002 uppgick till 1 369 Mkr (1 424). Intäkterna under 2001 var 1 885 Mkr (1 658). Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker under årets första 9 månader uppgick till 1 698 Mkr (1 730) en minskning med 1,9 procent mot föregående år. Motsvarande siffror på helåret 2001 var 2 455 Mkr (2 276). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01350/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01350/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar