Kallelse till extra bolagsstämma i JC AB

Kallelse till extra bolagsstämma i JC AB Aktieägarna i JC AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma. Dag och tid: Torsdagen den 23 september 2004 kl 09.00. Plats: Bolagets huvudkontor i Mölnlycke Företagspark, Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke. Rätt till deltagande och anmälan: Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken den 13 september 2004, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: JC AB (publ), 435 85 Mölnlycke, eller per telefon 031-334 50 00, telefax 031-334 52 91, e-post anki.johansson@jc.se, senast den 20 september 2004 kl 12.00. Kontaktperson i ärendet är Anki Johansson. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 13 september 2004 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord enligt ovan. Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av a) senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen b) styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande c) revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse 8. Beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier (teckningsoptioner) Förslag: Se nedan 9. Eventuella övriga ärenden 10. Stämmans avslutande Emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier (teckningsoptioner) (p 8): Förslaget innebär huvudsakligen ett upptagande av ett förlagslån på nominellt 25 kr genom emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier. Med skuldebreven följer högst 450.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 450.000 aktier i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet skall ökas med 2.250.000 kr vid fullt utnyttjande av optionsrätterna. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Brothers & Sisters Retail AB, 556664-5114 ("Dotterbolaget"), varefter Dotterbolaget skall erbjuda de avskiljda optionsrätterna till ledande befattningshavare inom JC-koncernen. Vid överlåtelserna från Dotterbolaget till de ledande befattningshavarna skall förvärvarna erlägga en premie motsvarande optionsrätternas värde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom den vidareförsäljning som kommer att äga rum, skapa ett personligt, långsiktigt ägarengagemang hos de ledande befattningshavarna samt förbättra möjligheterna till nyrekrytering av kvalificerade ledande befattningshavare. Fördelningen av vidareöverlåtelserna av de avskiljda optionsrätterna till de anställda inom JC-koncernen föreslås ske genom styrelsens försorg. Skuldebreven skall tecknas till nominellt belopp. Vid utövande av optionsrätt skall innehavaren för varje aktie erlägga ett belopp motsvarande 115 procent av genomsnittet av den för varje börsdag under perioden från och med den 20 september 2004 till och med den 1 oktober 2004 sista betalkursen för bolagets aktier. Optionsrätterna får utnyttjas för teckning från och med den 1 oktober 2007 till och med den 31 oktober 2007. Teckning och betalning av skuldebreven skall ske senast den 1 oktober 2004. Utspädningseffekten på aktiekapitalet och röstetalet vid fullt utövande av optionsrätterna blir cirka 4,62 procent. Bolaget har inte några andra utestående optionsprogram eller dylikt. Beslutet omfattas av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m m, och är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämman föreslås även godkänna ovan beskrivna överlåtelser till ledande befattningshavare inom JC-koncernen. Styrelsens fullständiga förslag till ovannämnda beslut jämte i dagordningen angivna handlingar kommer från och med den 8 september 2004 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor (adress, telefon- och faxnummer enligt ovan). De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla det till bolagets kontaktperson, Anki Johansson, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Mölnlycke den 26 augusti 2004 JC AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20310/wkr0001.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar