Aktieägarna i Jeeves Information Systems AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003, kl. 16:

Aktieägarna i Jeeves Information Systems AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003, kl. 16:00 i bolagets lokaler, Kungsgatan 74 i Stockholm. Deltagande Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 5 maj 2003. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före angiven dag begära tillfällig ägarregistrering hos VPC. Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast den 8 maj 2003 klockan 16.00, skriftligen till Jeeves Information Systems AB, Box 1042, 101 38 STOCKHOLM, per telefon 08-587 099 00, per fax 08-587 099 99 eller per e- mail info@jeeves.se. I anmälan skall eventuella biträden anges (max 2 per stämmodeltagare). Förslag till dagordning 1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande på stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Val av två justeringsmän. 5.Godkännande av dagordning. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8.Beslut om: a)fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. b)dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 9.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 11.Val av styrelse. 12.Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att kunna ta beslut om emission av sammanlagt högst 290 536 aktier à nom. 2 kr per aktie vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast användas i samband med företagets strategiska förvärv. Styrelsen får besluta att likvid för aktierna får erläggas genom pengar, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen skall eftersträva bästa möjliga teckningskurs. Styrelsens motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget som likvid skall kunna emittera aktier i samband med företags förvärv. Bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om 10 % av nuvarande aktiekapital. 13.Övriga ärenden. 14.Stämman avslutas. Beslutsförslag Punkt 8. b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2002 - 31 december 2002. Punkt 11. Den av styrelsen utsedda valberedningen kommer att redovisa sitt förslag till styrelsesammansättning på stämman. Angående val av revisorer: vid ordinarie bolagsstämma 2000-09-19 omvaldes som revisionsbolag Ernst § Young AB för en mandattid på fyra år, företrätt av auktoriserade revisorerna Ola Wahlquist och Alexander Hagberg. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 12 kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor Kungsgatan 74, Stockholm, från den 22 april 2003. Stockholm april 2003 Styrelsen Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 350 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 900 företag med över 13 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e- handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag. Mer information finns på www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20030417BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar