Bokslutskommuniké 1 maj 2000 - 31 december 2000

Jeeves Information Systems AB (publ) Bokslutskommuniké 1 maj 2000 - 31 december 2000 Avser förkortat räkenskapsår om 8 månader Sammanfattning * Nettoomsättningen uppgick till 18,1 mkr (13,2), en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period 1999. Nettoomsättningen för årets sista två månader blev 6,2 mkr (3,7), vilket innebär en ökning med 63 procent jämfört med 1999. * Resultatet före skatt blev - 9,6 mkr (-9,7). Resultatet före skatt för årets sista två månader uppgick till 0,4 mkr (-2,8). * Under hösten har samarbetsavtal träffats med leverantörer av ASP- och BSP-tjänster, för vilka Jeeves Workflowmodul innehåller centrala funktioner för styrning och automatisering av arbetsflöden för t ex inscanning, reskontrahantering och attestrutiner för leverantörsfakturor. * Produktutvecklingen under året har varit inriktad på fortsatt förädling av Jeeves Workflow, samt färdigställandet av version 8.0 av affärssystemet Jeeves Enterprise, vilken kommer att lanseras under första kvartalet år 2001. * Satsningar på produktutveckling och marknadsetablering som genomförts under de senaste åren förväntas förstärka försäljning och resultat under år 2001. Marknad Efter en svag inledning av det förkortade räkenskapsåret vad gäller efterfrågan på affärssystem har aktiviteten på marknaden ökat under hösten. Licensintäkterna ökade väsentligt under slutet av året och prospect-läget är betydligt bättre än för ett år sedan. Exempel på nya kunder under perioden är De La Rue, Näsströms och Dotcom. ASP- (Application Service Provider) och BSP- (Business Service Provider) leverantörer har stått för en viktig del av den ökade efterfrågan på affärssystemet Jeeves Enterprise under hösten. Denna utveckling förväntar vi oss kommer att förstärkas under 2001 genom att ett ökande antal företag väljer att utkontraktera delar av sin administration. Etableringen av återförsäljare utanför Sverige har fortsatt under året. Avtal med nya återförsäljare har tecknats i Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Irland och Storbritannien. I slutet av året har de första licensbeställningarna kommit via nya återförsäljare i Finland, Frankrike och Storbritannien. Den tidigare aviserade målsättningen att expandera brett för att därigenom nå etablering i 20 länder har fått stå tillbaka för mer koncentrerade ansträngningar att etablera försäljningskanaler på prioriterade marknader där landsanpassningar och språköversättningar är färdiga. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för det förkortade räkenskapsåret uppgick till 18,1 mkr (13,2), en ökning med 37 procent jämfört med perioden maj-december 1999. Nettoomsättningen utgjordes till 88 procent (84) av licensintäkter. Resultatet före skatt uppgick till -9,6 mkr (-9,7) och resultatet efter skatt per aktie inklusive utspädningseffekten blev -3,29 kr (-3,40). Genom kostnadsbesparingar har de fasta kostnaderna successivt minskat under räkenskapsåret, vilket i kombination med de ökade försäljningsintäkterna bidragit till att resultatet under årets sista två månader uppgick till 0,4 mkr jämfört med -2,8 mkr under motsvarande period 1999. Kostnadsbesparingarna kommer att få full effekt under 2001. Nettoomsättningen under det sista kvartalet, oktober-december år 2000, var 10,5 mkr (7,1) vilket utgör 58 procent av det förkortade räkenskapsårets totala nettoomsättning. Som förutsågs i föregående delårsrapport blev resultatet före skatt för samma period positivt, närmare bestämt med 1,0 mkr (-2,1). Investeringar Investeringar i immateriella tillgångar uppgick under räkenskapsåret till 1 191 tkr (1 764) varav 832 tkr (1 133) utgjordes av balanserade kostnader för landsanpassningar, och 0 tkr (631) av förvärvade programrättigheter samt 359 tkr (0) av goodwill. Investeringar i inventarier har gjorts med 928 tkr (296). Bolagets huvudsakliga redovisningsprincip avseende produktutveckling har varit att löpande kostnadsföra forsknings- och utvecklingskostnader avseende affärssystemet. Finansiell ställning De likvida tillgångarna uppgick till 4,6 mkr. Balanslikviditeten var 130 procent (278) och soliditeten 43 procent (68). Att det positiva resultatet under årets sista två månader inte motsvaras av ett positivt kassaflöde beror framförallt på att en stor del av försäljningen skett under december, och att delar av denna utfakturerats i januari. Kassaflödet i början av 2001 har varit positivt, vilket medfört att de likvida tillgångarna i slutet av januari var högre än per 31 oktober 2000 då föregående delårsrapport lämnades. Produktutveckling Under året har utvecklingsinsatserna koncentrerats på Workflowkonceptet samt utvecklingen av version 8.0. Efter lanseringen av denna version under våren 2001 kommer flera av de tunga utvecklingsområdena att gå in i en förvaltningsfas, och utvecklingsarbetet kommer främst att inriktas på kommersiella tillämpningar av systemet. Medarbetarna Antal anställda under perioden har i medeltal varit 33 (30) personer varav 8 (8) kvinnor. Planer för år 2001 Överenskommelse har träffats med våra återförsäljare som innebär att Jeeves Information Systems kommer att få en större andel av de årliga intäkterna knutna till befintliga och nya underhållsavtal. Detta i kombination med ASP-/BSP-intäkter medför att vi bedömer att våra fasta månadsintäkter under året kommer att öka väsentligt. Lanseringen av version 8.0 planeras under det första kvartalet. Jeeves ASP-/BSP-tillämpningar kommer att introduceras i samarbete med ett antal partners. Dessa tillämpningar förväntas kunna generera betydande intäkter i takt med att allt fler företag väljer att utkontraktera delar av sin administration. Arbetet med att etablera återförsäljare på nya och befintliga marknader har medfört att kvalificerade återförsäljare nu finns på flera europeiska marknader med stor försäljningspotential. Etableringen av återförsäljare kommer också att fortsätta på prioriterade marknader. Bolaget är produkt- och marknadsmässigt väl rustat för förbättrade försäljningsvolymer och resultat under år 2001. Utdelning Styrelsen föreslår att bolaget inte lämnar någon utdelning. Årsredovisning Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig i bolagets lokaler på Kungsgatan 74, 3 tr fr o m 16 april och beräknas i anslutning till detta datum skickas till aktieägarna. Årsredovisningen kommer också att finnas tillgänglig på Internet via Jeeves hemsida www.jeeves.se. Bolagstämma Bolagstämma kommer att hållas den 17 maj kl 17.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 74 i Stockholm. Finansiell information Delårsrapport för första kvartalet 2001 17 maj 2001 Delårsrapport för andra kvartalet 2001 23 augusti 2001 Delårsrapport för tredje kvartalet 2001 13 november 2001 Stockholm den 7 februari 2001 Assar Bolin Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Assar Bolin Tel nr 08-587 099 00 Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 700 företag med totalt över 10 000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Hands, SYSteam och Argentum är Jeeves största partners. Företaget expanderar internationellt och har hittills slutit avtal med partners i femton länder. Jeeves Enterprise är översatt till tretton språk och används i arton länder. Jeeves Information Systems AB är noterat på OM Stockholms- börsens O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Affärssystemet Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows- miljö och är tack vare sin öppenhet en populär plattform för e-handel. Teknisk plattform är MS Windows och SQL Server. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Order/Lager/Fakturering till Produktion, Service och Tid & Projekt med ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design. Dessutom finns i Jeeves Enterprise ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Mer information finns på: www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00560/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00560/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar