Jernhusen byter ut reklam mot konst

Under flera år har Jernhusen arbetat aktivt med kommunikation på tillfälliga byggplank för att skapa positiva upplevelser i en stökig byggmiljö. Ett exempel är vid den stora ombyggnaden av Stockholms Centralstation. Nu tar företaget nästa steg och låter planken utgöra en komplett konstutställning med reproduktioner av verk ur Nationalmuseums samlingar.

- Vi vet från undersökningar att resenärer och andra stationsbesökare gärna tittar på konst medan de väntar, berättar Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Temat är ”Det offentliga rummet” och reproduktionerna går att se på plank och byggnader runt den blivande pendeltågsstationen och hotellet i Stockholm Continental. Det är ett samarbete mellan Jernhusen och Nationalmuseum, och motiven är inordnade under fyra olika teman som alla berör det faktum att utställningen äger rum i själva stadsmiljön.

- Samarbetet med Jernhusen innebär att konsten nu når ut direkt till människor på stan, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum. Vi har möjlighet att vara en brygga mellan historien och samtiden, och med konsten som utgångspunkt reflektera kring det offentliga rummet idag.

Utställningen kan ses utmed Vasagatan, Klarabergsgatan och Klara Vattugränd. I appen Nationalmuseum@ går det också att lyssna på ett samtal mellan Per Hedström, Nationalmuseum, Per Forssberg, Garbergs och Margret Atladottir, Politism där konstens fyra underteman diskuteras ur ett samtida perspektiv.. Utställningen är producerad av Garbergs och kommer att hänga uppe året ut.

www.jernhusen.se/detoffentligarummet

http://www.nationalmuseum.se/detoffentligarummet

Kontaktpersoner:

Jernhusen: Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen,
08-410 62631, 
eva.eliasson@jernhusen.se.

Nationalmuseum: Per Hedström, Utställningschef,
08-5195 4356, 
per.hedstrom@nationalmuseum.se.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Vi vet från undersökningar att resenärer och andra stationsbesökare gärna tittar på konst medan de väntar.
Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen