Jernhusen om kongressbygget vid Riddarfjärden

Jernhusen om kongressbygget vid Riddarfjärden: Omöjligt ta ställning till planen innan man känner till helheten Det är inte möjligt att enbart ta ställning till hur en hotell- och kongressanläggning skall utformas vid Riddarfjärden och Stockholms Centralstation. Man kan inte bestämma detta utan att ta ställning till hur anläggningen skall passas in i bebyggelsen för hela området - ända bort till Kungsbron. Det är slutsatsen i Jernhusens remissvar på Stadsbyggnadskontorets förslag att ersätta den nuvarande postterminalen med en hotell- och kongressanläggning. Anläggningen får en mycket framträdande profil mot Riddarfjärden. Jernhusen föreslår att Stadsbyggnadskontoret parallellt presenterar ett fördjupat planprogram för hela området innan beslutsfattarna skall ta definitiv ställning till kongressanläggningen i slutet på sommaren. Jernhusen har yttrat sig i egenskap av markägare till Centralstationsområdet. Varje detaljplan skall vara en del i ett långsiktigt utbyggnadsscenario för den sammanhållna helheten anser Jernhusen. - Förslaget till hotell- och kongressanläggning har dessutom vuxit väsentligt mot vad som tidigare angetts. Det ena alternativet kommer att inkräkta på den planerade nya Centralstationshallen över spåren. Stockholms Centralstation är Sveriges viktigaste kommunikationsknutpunkt och måste kunna utvecklas som sådan på lång sikt, understryker Håkan Johansson, projektledare på Jernhusen. Jernhusen tar även hänsyn till Stockholms vatten - "det öppna och storskaliga vattenrummet" - och Stadshusets betydelse. Jernhusen vill att vanliga stockholmare skall få tillgång till lägets unika vy - inte bara kongressbesökarna. Jernhusen har genom AIX Arkitekter tagit fram en vision för hela området. Där sätts hotell- och kongressanläggningen in i ett större sammanhang. En utbyggd centralstation med förbättrad tillgänglighet och utökad service kombineras med kompletterande kontorsbebyggelse. Genomförandet måste ske med hänsyn till den pågående järnvägstrafiken och byggandet av den framtida pendeltågstunneln. Jernhusens vision finns utställd för allmänheten i Centralstationens övre hall till i slutet av april. För mer information och för att erhålla remissvaret samt bilder kontakta: Håkan Johansson, projektledare telefon 08-762 48 41 Annika Koponen, informatör telefon 08-762 34 98, mobil 070-72410 13 Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest intressanta fastighetsbestånd av bland annat stationshus, godsmagasin och verkstadslokaler längs den svenska järnvägen. Vi förädlar och säljer tomtmark samt har det statliga uppdraget att vara konkurrensneutral stationshållare med uppgift att tillhandahålla grundläggande terminalfunktioner som väntsalar m m med fokus på resenärernas behov. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00340/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00340/bild.html Pictures

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.