Jernhusens bokslutskommuniké 2015: Ett starkt år för Jernhusen

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades under 2015 med 17 procent jämfört med föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tio procent.

Den positiva utvecklingen beror på högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå. Därtill utgjorde en stark fastighetsmarknad och ett fortsatt ökat intresse för tågresor goda förutsättningar för Jernhusens verksamheter.

Tågresandet fortsätter att öka vilket skapar större behov av lokaler för effektivt fordonsunderhåll och välfungerande och trygga stationsmiljöer. Under året har vi investerat totalt 1,4 miljarder kronor för att på olika sätt stödja den svenska kollektivtrafiken. Vårt fokus är att fortsätta arbeta för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Bokslutskommuniké 2015

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 273 (1 181) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från Stationer och Godsterminaler, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.
  • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 17 procent och uppgick till 562 (481) MSEK. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med 10 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 525 (722) MSEK. Ökningen beror främst på värdeförändringar på fastigheter om 953 (239) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –292 (–145) MSEK, varav –169 (–) MSEK är hänförligt till nedskrivning av andelar i intressebolag.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 984 (389) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 432 (1 191) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 132 (563) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 2 253 MSEK till 14 417 (12 164) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Viktiga händelser under kvartalet

  • I november avyttrades mark i Kärråkra, Hässleholm till en köpeskilling om 28 MSEK.
  • I december avyttrades Mariesjöterminalen i Skövde till en köpeskilling om 45 MSEK. Frånträdet skedde den 15 januari 2016.

Bokslutskommunikén finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 14,4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

– Tågresandet fortsätter att öka vilket skapar större behov av lokaler för effektivt fordonsunderhåll och välfungerande och trygga stationsmiljöer. Under året har vi investerat totalt 1,4 miljarder kronor för att på olika sätt stödja den svenska kollektivtrafiken. Vårt fokus är att fortsätta arbeta för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet.
Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen