Två arkitektföretag ritar förslag på ny station i Varberg

I samband med projekt Varbergstunneln ska stationsområdet i Varberg också utvecklas och det inkluderar en ny stationsbyggnad. Jernhusen, som äger stationen och stationsområdet, kommer driva utvecklingen i samverkan med Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.

Jernhusen har bjudit in arkitektkontoren Abako Arkitekter och OkiDoki Arkitekter till det parallella uppdraget.

- Stationsområdet är en viktig och central mötesplats och bytesplats för många resenärer och besökare. Vi vill skapa en modern station som gör valet att resa kollektivt enklare. Bra service samt en trevlig och trygg stationsmiljö är viktigt för resenärerna, säger Hans Waldén, affärsutvecklare på Jernhusen.

Stationsområdet är en viktig länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.

- Stationsområdet är en viktig pusselbit i det växande Varberg, ett nav som kopplar samman den befintliga staden med Västerport. Stationen blir en ny spännande mötesplats för staden och ska bli en funktionell och attraktiv bytespunkt, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt i kommunens stadsutvecklingsprojekt.

Resultatet ska slutredovisas den 22 november och bedömas av en grupp bestående av representanter från Jernhusen, Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.

Efter utvärdering kommer förslagen att bearbetas och utgöra en programhandling för stationen.

För mer information:

Hans Waldén, Affärsutvecklare Jernhusen, 070-923 68 54

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 162 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,8 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.