Stena Line SV

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Resultatsammanfattning - Aktieemission- Stena AB koncernen lämnar erbjudande avseende uppköp av aktier och obligationslån Förbättringen av resultat efter finansnetto under tredje kvartalet år 2000, jämfört med samma period 1999, var 92 Mkr. Resultatförbättringen understiger ledningens förväntningar. Huvudorsakerna till att det förväntade resultatet inte uppnås är en svagare passagerar och bilmarknad runt Storbritannien, en större försäljningsminskning än beräknat till följd av avskaffandet av den skattefria- och tullfria försäljningen samt de ökande bränslekostnaderna. Dessa faktorer kommer sannolikt inte att förbättras under den närmaste framtiden. Som en konsekvens av detta kommer inte heller resultat efter finansnetto att vara i nivå med ledningens förväntan för år 2000 och en bit in i år 2001. Som en följd av de fortsatta förlusterna i Storbritannien, utvärderar styrelsen den goodwill som är hänförlig till verksamheten. Det är sannolikt att en nedskrivning av resterande goodwill kommer att ske under det fjärde kvartalet med en resultateffekt om 315 Mkr. Förlusten för år 2000, exklusive nedskrivning kommer att överstiga förlusten för år 1999 (496 Mkr). Stena Lines finansiella ställning försvagas som en följd av de fortsatta förlusterna. För att säkerställa företagets finansiella ställning behöver ytterligare eget kapital om 1,5 miljarder anskaffas genom nyemission. Styrelsen har fört samtal med huvudaktieägaren, Stena AB koncernen, som kan komma att garantera nyemissionen. Villkoren kring detta kommer att offentliggöras senare under innevarande år. Stena International BV, ett dotterbolag till Stena AB, genomför ett erbjudande till innehavarna av Stena Line's obligationslån 2008 10 5/8% på 300 miljoner USD att överlåta sina obligationer mot en ersättning om 80% av det utestående beloppet plus total upplupen ränta till förfall och begär i samband härmed samtycke från obligationsinnehavarna att justera lånevillkoren. Ersättningen inkluderar kompensation för detta samtycke. Erbjudandet är villkorat av accept motsvarande minst en majoritet av utestående obligationer som inte ägs av Stena AB eller dess dotterbolag och av att begärt samtycke för att efterge i princip samtliga begränsande villkor som obligationslånet är förknippat med erhålls från de obligationsinnehavare som accepterar erbjudandet. Stena AB och dess dotterbolag innehar för närvarande 67,2 miljoner USD av obligationslånet. Erbjudande förväntas starta den 3 november 2000 och avslutas den 1 december 2000. Perioden för begäran av samtycke förväntas löpa till den 22 november 2000. Obligationsinnehavare representerande 46% av utestående obligationer som inte ägs av Stena AB eller dess dotterbolag har redan förbundit sig att acceptera erbjudandet och att lämna begärt samtycke till Stena International BV. Stena AB koncernen har även beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Stena Line AB till att överlåta sina aktier i Stena Line AB till ett pris om 8 kr per aktie. Detta är villkorat av att 90% av aktierna löses in samt att uppköpserbjudandet och omförhandlingen av lånevillkor avseende Stena Lines obligationslån fullföljs (se press release utgiven av Stena AB och Stena International BV den 30 oktober år 2000). Styrelsen kommer att anlita utomstående expertis för utvärdering av budet, göra en noggrann bedömning av budets skälighet, för att därefter ge sin rekommendation till aktieägarna. De första nio månaderna år 2000 i sammanfattning De genomsnittliga biljettpriserna (exklusive Scandlines AB) ökade med 15% i Skandinavien och med 6% i Storbritannien. Fraktpriserna (exklusive Scandlines AB) ökade med 6% i Skandinavien och sjönk med 4% i Storbritannien. Fraktvolymerna (exklusive Scandlines AB) ökade med 4% medan antalet personbilar och passagerare (exklusive Scandlines AB) minskade med 6% respektive 11%. Genomsnittlig butiksförsäljning per passagerare (exklusive Scandlines AB) sjönk med 31% i Skandinavien och med 45% i Storbritannien. Nettoomsättningen minskade med 238 Mkr till 5 432 (5 670). Exklusive Scandlines AB minskade nettoomsättningen med 566 Mkr till 5 104 Mkr (5 670). EBITDA minskade med 151 Mkr till 549 Mkr (700). Exklusive Scandlines AB och engångsposter minskade EBITDA med 269 Mkr till 431 Mkr (700). Resultat efter avskrivningar sjönk till 123 Mkr (358). I resultat efter avskrivningar ingår Stena Lines andel i P&O Stena Lines resultat om 59 Mkr. Ingen utdelning erhölls från P&O Stena Line. Under tredje kvartalet ökade resultat efter avskrivningar med 115 Mkr till 447 Mkr (332). Resultatet påverkades positivt av förvärvet av Scandlines AB, kostnadsbesparingar och andelen i P&O Stena Lines resultat. Resultat efter finansnetto blev -270 Mkr (-18). Resultatutveckling, juli-september år 2000 (jämförelseperiod är samma period 1999, om inget annat anges) Nettoomsättning Omsättningen ökade med 344 Mkr eller 15% till 2 619 Mkr (2 275). Ökningen var främst en effekt av förvärvet av Scandlines AB den 1 juli i år. Omsättningen i Scandlines AB under det tredje kvartalet var 328 Mkr (445). Den främsta orsaken till minskad omsättning var bron över Öresund som blev klar den 1 juli samt nedläggningen av linjerna Limhamn-Dragör och Helsingborg-Köpenhamn. Den uppnådda omsättningen och volymerna överstiger förväntningarna. Stena Lines omsättning exklusive Scandlines AB ökade med 16 Mkr under det tredje kvartalet. Valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 7 Mkr. Verksamheten har utvecklats på följande sätt. Omsättningen i Skandinavien, exklusive Scandlines AB, sjönk med 30 Mkr till 1 031 Mkr (1 061). I Storbritannien ökade omsättningen med 46 Mkr till 1 260 Mkr (1 214). Omsättningen i affärsområde Frakt & Hamnar, exklusive Scandlines AB, ökade med 2 Mkr till 524 Mkr (522). De genomsnittliga fraktpriserna var oförändrade i Skandinavien och sjönk med 5% i Storbritannien. Fraktvolymerna var oförändrade i Skandinavien och ökade med 7% i Storbritannien. Omsättningen ombord, exklusive Scandlines AB, sjönk med 21 Mkr till 531 Mkr (552). Den genomsnittliga ombordförsäljningen per passagerare minskade till 222 kr (228) i Skandinavien och ökade i Storbritannien till 109 kr (102). Den genomsnittliga butiksförsäljningen per passagerare ökade till 139 kr (136) i Skandinavien och till 52 kr (48) i Storbritannien Omsättningen för affärsområde Resor (främst passagerar- och personbilsbiljetter), exklusive Scandlines AB, ökade med 36 Mkr till 1 237 Mkr (1 201). Det genomsnittliga biljettpriset ökade med 5% i Skandinavien och med 8% i Storbritannien genom prishöjningar och förändrad passagerarmix. Antalet personbilar, exklusive Scandlines AB, minskade med 11% i Skandinavien och med 6% i Storbritannien. Antalet passagerare minskade med 6% i Skandinavien och med 3% i Storbritannien. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader ökade med 244 Mkr till 2 115 Mkr (1 871). Valutakursförändringar påverkade kostnaderna negativt med 6 Mkr. Rörelsens kostnader i Scandlines AB utgjorde 273 Mkr under tredje kvartalet. Rörelsens kostnader, exklusive Scandlines AB, minskade med 29 Mkr. Kostnadsbesparingar hänförliga till förändringar i verksamheten motverkades av högre bränslekostnader om 70 Mkr beroende på ökade oljepriser och högre USD kurs. EBITDA EBITDA ökade med 80 Mkr till 516 Mkr (436) för det tredje kvartalet år 2000. EBITDA från Scandlines AB utgjorde 60 Mkr. Andelar i intressebolags resultat - P&O Stena Line Vinst från intressebolag uppgick till 101 Mkr (74). Ingen utdelning erhölls från P&O Stena Line. Resultat efter avskrivningar Resultat efter avskrivningar uppgick till 447 Mkr jämfört med 332 Mkr för motsvarande period 1999. Scandlines AB påverkade resultatet positivt med 45 Mkr. Resultatutveckling, januari-september år 2000 (jämförelseperiod är samma period 1999, om inget annat anges) Nettoomsättning Omsättningen minskade med 238 Mkr eller 4% till 5 432 Mkr (5 670). I omsättningen ingår Scandlines AB:s omsättning för perioden juli till september om 328 Mkr. Exklusive Scandlines AB minskade omsättningen med 566 Mkr eller 10%. Minskningen berodde främst på en minskad ombordförsäljning och lägre antal passagerare, särskilt i Skandinavien, till följd av avskaffandet av den skattefria försäljningen ombord samt genomförda verksamhetsförändringar. Valutakursförändringar påverkade omsättningen negativt med 10 Mkr. Omsättningen i Skandinavien, exklusive Scandlines AB, minskade med 433 Mkr till 2 340 Mkr (2 773). I Storbritannien minskade omsättningen med 133 Mkr till 2 764 Mkr (2 897). Omsättningen i affärsområde Frakt & Hamnar, exklusive Scandlines AB, ökade med 53 Mkr till 1 550 Mkr (1 497). De genomsnittliga fraktpriserna steg med 6% i Skandinavien och sjönk med 4% i Storbritannien. Fraktvolymerna sjönk med 1% i Skandinavien, och ökade med 9% i Storbritannien. Omsättningen ombord, exklusive Scandlines AB, minskade med 595 Mkr till 1 193 Mkr (1 788). Den genomsnittliga ombordförsäljningen per passagerare minskade till 249 kr (316) i Skandinavien och till 114 kr (157) i Storbritannien. Den genomsnittliga butiksförsäljningen per passagerare minskade till 149 kr (216) i Skandinavien och till 54 kr (99) i Storbritannien. Omsättningen för affärsområde Resor (främst passagerar- och personbilsbiljetter), exklusive Scandlines AB, minskade med 24 Mkr till 2 361 Mkr (2 385). Det genomsnittliga biljettpriset ökade med 15% i Skandinavien och med 6 % i Storbritannien genom prishöjningar och förändrad passagerarmix. Antalet personbilar , exklusive Scandlines AB, minskade med 6% under de första nio månaderna år 2000 medan antalet passagerare minskade med 11%. Antalet passagerare minskade med 18% i Skandinavien och med 4% i Storbritannien. Minskningen i passagerarvolymerna i Skandinavien var främst en följd av avskaffandet av den skatte- och tullfria försäljningen ombord samt verksamhetsförändringar. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader minskade med 31 Mkr till 4 997 Mkr (5 028). Valutakursförändringar påverkade kostnaderna positivt med 5 Mkr. Rörelsens kostnader i Scandlines AB utgjorde 273 Mkr, under det tredje kvartalet. Rörelsens kostnader exklusive Scandlines AB minskade med 304 Mkr. Detta var främst en följd av lägre produktkostnader för ombordförsäljningen till följd av avskaffandet av den skatte- och tullfria försäljningen inom EU samt verksamhets-förändringar i Skandinavien. Minskningen i rörelsens kostnader motverkades delvis av ökade bränslekostnader. Bunkerkostnader Exklusive Scandlines AB, ökade bränslekostnaderna med 117 Mkr till 491 Mkr (374). De negativa effekterna av högre oljepriser har reducerats genom prissäkring på de finansiella marknaderna. Effekten av prissäkring under januari till september var en vinst om 143 Mkr. För det fjärde kvartalet år 2000 har cirka 70% av den förväntade bränsleförbrukningen säkrats till ett genomsnittligt pris om 20 USD per fat. EBITDA EBITDA minskade med 151 Mkr till 549 Mkr (700) för de första nio månaderna år 2000. I beräkningen ingår jämförelsestörande poster om 100 Mkr som avser återbetalning från SPP, av vilka 78 Mkr ännu inte har utbetalts och omstruktureringskostnader om 22 Mkr samt övriga engångskostnader om 20 Mkr. EBITDA från Scandlines AB var 60 Mkr. Andelar i intressebolags resultat - P&O Stena Line Vinsten från intressebolag uppgick till 59 Mkr jämfört med en vinst på 153 Mkr år 1999. Den negativa avvikelsen jämfört med föregående år är främst en följd av avskaffandet av den skatte- och tullfria försäljningen. Ingen utdelning erhölls från P&O Stena Line under någon av perioderna. Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar ökade med 12 Mkr till 449 Mkr (437). Resultat efter avskrivningar Resultat efter avskrivningar uppgick till 123 Mkr jämfört med 358 Mkr för motsvarande period 1999. Scandlines AB påverkade resultatet positivt med 45 Mkr. Finansnetto Finansnettot uppgick till -393 Mkr (-376). Resultat efter finansnetto Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -270 Mkr jämfört med -18 Mkr år 1999. Skatter Skattekostnaden uppgick till 16 Mkr (19). Resultat efter skatter Resultat efter skatter för de första nio månaderna uppgick till -286 Mkr (-37). Finansiell ställning (jämförelsedatum är 31 december 1999, om inget annat anges) Koncernens balansomslutning ökade till 11 306 Mkr (9 820). Den räntebärande nettoskulden ökade till 6 459 Mkr från 6 180 Mkr. Vid kvartalets slut uppgick den totala betalningsberedskapen, inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, till 1 417 Mkr (1 312). Efter periodens utgång har Stena Line avvecklat sin ränte- och valutaswap på 300 miljoner USD. Som en följd därav är obligationslånet på 300 miljoner USD inte längre valutasäkrat. Framtida omräkningar av lånet till svenska kronor kommer att påverka finansnettot i resultaträkningen. Avvecklingen har en omedelbar positiv kassaeffekt på 642 Mkr. Soliditeten uppgick till 17% jämfört med 25% den 30 september år 1999 och nettoskuldsättningsgraden ökade till 3,4 ggr från 2,5 ggr under samma period. Som en följd av bolagets resultatutveckling och lånevillkoren i obligationslånet kan bolaget för närvarande inte uppta nya krediter. Dock finns undantag för ytterligare krediter om maximalt USD 50 miljoner samt dragningar under existerande avtal om bankkrediter, huvudsakligen avseende så kallad revolving credit facility. Totalt tillgängligt belopp under revolving credit facility per den 30 september år 2000 var 746 Mkr. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 130 Mkr jämfört med 233 Mkr under motsvarande period 1999. Eget kapital Eget kapital minskade under perioden med 243 Mkr till 1 918 Mkr (2 161). Valutakursförändringar ökade det egna kapitalet med 43 Mkr och årets resultat, efter skatter, minskade eget kapital med 286 Mkr. Fartygsflotta och linjenät Vid utgången av september bestod Stena Lines fartygsflotta av 32 färjor. Av dessa var 15 helägda av Stena Line, 2 var delägda (50%), 3 var leasade och 12 chartrade. Från och med den 1 oktober år 2000, chartrar Stena Line den nya RoPax färjan Stena Britannica från Stena AB för att trafikera linjen Hoek van Holland - Harwich. Stena Britannica ersatte de två fraktfartygen Stena Searider och Rosebay vilka flyttades över till den nya linjen Hoek van Holland - Killingholme som startade den 9 oktober år 2000. Genom förvärvet av Scandlines AB har fyra nya linjer tillkommit till linjenätet; Helsingborg-Helsingör, Trelleborg - Sassnitz, Trelleborg - Rostock och Trelleborg - Travemünde. Efter detta förvärv består koncernens linjenät av 17 linjer i Skandinavien och runt Storbritannien, inklusive en s k lift-on/lift-off containerlinje. Vid årets slut kommer lift-on/lift-off containerlinjen, Harwich - Zeebrugge att stängas på grund av svagt resultat. Personal Medelantalet anställda i Stena Line per den 30 september år 2000 uppgick till 5 335 jämfört med 6 039 den 30 september år 1999. Dessutom var medeltalet antal anställda i Scandlines AB 846. Återbetalning av pensionspremier Försäkringsbolaget SPP har beslutat att göra en återbetalning till sina kunder. Nuvärdet av de förväntade utbetalningarna uppgår till 100 Mkr och har redovisats som en jämförelsestörande post under det andra kvartalet. Mellanhavanden med Stena-sfären Från och med oktober chartrar Stena Line ett nytt RoPax fartyg från Stena- sfären. Övriga mellanhavanden med Stena-sfären kvarstår i enlighet med den redogörelse som lämnades i årsredovisningen för år 1999. Utsikter Förbättringen av resultat efter finansnetto under tredje kvartalet år 2000, jämfört med samma period 1999, var 92 Mkr. Resultatförbättringen understiger ledningens förväntningar. Huvudorsakerna till att det förväntade resultatet inte uppnås är en svagare passagerar och bilmarknad runt Storbritannien, en större försäljningsminskning än beräknat till följd av avskaffandet av den skattefria- och tullfria försäljningen samt de ökande bränslekostnaderna. Dessa faktorer kommer sannolikt inte att förbättras under den närmaste framtiden. Som en konsekvens av detta kommer inte heller resultat efter finansnetto att vara i nivå med ledningens förväntan för år 2000 och en bit in i år 2001. Som en följd av de fortsatta förlusterna i Storbritannien, utvärderar styrelsen den goodwill som är hänförlig till verksamheten. Det är sannolikt att en nedskrivning av resterande goodwill kommer att ske under det fjärde kvartalet med en resultateffekt om 315 Mkr. Förlusten för år 2000, exklusive nedskrivning kommer att överstiga förlusten för år 1999 (496 Mkr). Niomånadersrapporten har översiktligt granskats av företagets revisorer. Ekonomiska rapporter (finns tillgängliga på www.stenaline.com och kan även beställas genom Stena Lines informationsavdelning på tel: 031-85 83 32.) Stena Lines rapporteringstillfällen år 2001 infaller på följande datum: @ Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 presenteras den 28 februari 2001. @ Bolagstämma hålles den 3 maj 2001. Göteborg den 30 oktober 2000 Stena Line AB Bo Severed Koncernchef och VD För ytterligare information kontakta Bo Severed på telefon 031- 85 83 19. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001030BIT01160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001030BIT01160/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar