Bolagstämma JM AB

Bolagstämma JM AB Utdelning Vid bolagstämman i JM AB den 23 april 2003 beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning av 10 kronor per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 28 april 2003 och utdelningen beräknas att kunna utsändas av VPC den 2 maj 2003. Styrelse Till ledamöter i styrelsen omvaldes Elisabet Annell, Björn Björnsson, Berthold Lindqvist, Per Olofsson, Lennart Sundén och Per Westlund. Till ny styrelseledamot valdes Johan Skoglund, VD och koncernchef i JM AB. Vid konstituerande styrelsesammanträde valdes Per Westlund till ordförande. Indragning av återköpta aktier Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genom indragning eliminera de 2 300 000 aktier (motsvarande 7,6 procent av antal aktier i bolaget) som bolaget återköpt sedan ordinarie bolagsstämma 2002. Som ett led i indragningen av de återköpta aktierna och i syfte att påskynda den administrativa processen, beslutade bolagsstämman om en riktad nyemission till Handelsbanken av 2 300 000 inlösenbara aktier av serie C, vilka tecknas till nominellt belopp 4 kronor per aktie. Dessa aktier skall därefter inlösas till i huvudsak motsvarande belopp. Nytt återköpsbemyndigande Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före den ordinarie bolagsstämman 2004 fatta beslut om dels förvärv av egna stamaktier på Stockholmsbörsen och dels förvärv enligt förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av stamaktier. Förslaget innebär vidare: att förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. att högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. att för aktier förvärvade på Stockholmsbörsen skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs och för aktier förvärvade genom erbjudande till bolagets stamaktieägare skall betalas lägst gällande börskurs och högst 130 procent av gällande börskurs vid tidpunkten för erbjudandet. Syftet med att förvärva egna aktier är att förbättra koncernens kapitalstruktur och på så sätt höja avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag, verksamhet eller projektutvecklingsobjekt. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla. 1.Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 2.Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. För ytterligare information kontakta: Johan Skoglund, VD och koncernchef, JM AB, telefon 08- 782 87 02, Claes Magnus Åkesson, ekonomi- och finansdirektör, JM AB, telefon 08-782 89 71 alternativt Urban Lilja, chefsjurist, JM AB, telefon 08-782 87 05. Stockholm 2003-04-23 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar