Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Report this content

Jojka Communications AB (publ), org. nr. 556666–6466 (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 6 maj 2022 kl. 15.00 på Bolagets kontor på Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 april 2022, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman hos Bolaget senast tisdagen den 3 maj 2022 före kl. 12.00. Anmälan om deltagande görs via e-post till info@jojka.com eller via brev till Jojka Communications AB (publ), Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella biträden. 

Den som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, som inte får vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid anges i fullmakten som dock längst får vara fem år från fullmaktens utfärdande. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget till ovanstående adress. 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 28 april 2022. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Utseende av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två justeringsmän.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut 
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 2. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 2. Val av styrelse och revisor. 
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 4. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
 5. Stämmans avslutande.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen. 

Punkt 9(b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinst balanseras i ny räkning. 

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att styrelsearvode endast ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor.

Revisorn föreslås ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning. 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor 

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utan någon styrelsesuppleant. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor, utan någon revisorssuppleant. 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Lars Nordlander, Carl Ekerling, Jan Swedin och Fredrik Dalebrant som ordinarie ledamöter. Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Allegretto Revision AB med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot vederlag i form av kontant betalning och/eller genom apportegendom och/eller genom kvittning. Emission av aktier enligt bemyndigandet får totalt medföra en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med högst 5 000 000, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 250 000 kronor. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter samt i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.


 

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som tas på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. 

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida, www.jojka.nu, senast tre veckor före årsstämman och på årsstämman, samt kostnadsfritt tillställas de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 9 577 366 aktier och röster.

______________________

Stockholm i April 2022

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera