2017 Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

-          Ett nytt obligationslån om 650 MSEK har emitterats för att refinansiera de utestående obligationerna om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.

-          I Finland tecknade Cashbuddy Oy ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.

-          Dotterbolaget JSM Capital AB bytte firma till Cashbuddy AB. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.

-          I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i det finska dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.

-          Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer i moderbolaget till ett värde om
20 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

Sammanfattning av 2017

Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 252,2 MSEK (267,7).

Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 87,5 MSEK (112,3).

Resultat före skatt i koncernen uppgick till 35,7 MSEK (61,5).

Utlåning till allmänheten uppgår per 2017-12-31 till 723,9 MSEK (818,0).

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se