Saco-S har träffat statligt samarbetsavtal

Saco-S har träffat statligt samarbetsavtal - Det är väldigt bra att även vi på den statliga sidan nu lyckats enas om ett samarbetsavtal som gör att vi inte behöver omfattas av det nya med- lingsinstitutets verksamhet. Vi får därigenom också sköta vår egen löne- bildning på egen hand utan inblandning utifrån, säger Saco-S ordförande Kjell Eriksson. - Att vi efter långa diskussioner lyckats uppnå en samsyn i många viktiga frågor när det gäller lönebildningens roll för att stärka de statliga verksamheterna och skapa goda arbets- och lönevillkor för de anställda borde underlätta de kommande lönerörelserna. Det är också bra att vi ska- pat ett särskilt råd för att stödja parterna vid den lokala lönebildning- en, fortsätter Kjell Eriksson. Nu omfattas inte bara industrins och handelns område utan också den kommu- nala och statliga sektorn av avtal som gör att man ligger utanför det nya medlingsinstitutet. Det betyder att betydligt mer än hälften av arbets- marknaden ligger utanför medlingsinstitutet. Därmed minskar riskerna på- tagligt för statlig inkomstpolitik och centrala och samordnade förhand- lingar. Det är en viktig fråga när det gäller möjligheterna att kunna vi- dareutveckla det ännu ganska nya systemet med lokal lönebildning på den statliga sidan. - Det är också viktigt att vi nu på allvar kan börja ta itu med förbere- delsearbetet inför de kommande förhandlingarna om det nya löneavtal som skall börja gälla från och med den 1 april 2001, avslutar Kjell Eriksson. För mer information, kontakta Kjell Eriksson på 070-665 29 26. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00980/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar