Årsredovisning 2002

Kort om 2002

• En klinisk utvecklingskandidat utvaldes i juli i projektet med Merck & Co., Inc. för utveckling av substanser som påverkar östrogenreceptorer och Karo Bio erhöll en betydande milestonebetalning • Lovande substanser har utvecklats i samarbetet med Bristol-Myers Squibb för behandling av fetma. Den första substansen i klinisk utveckling drogs tillbaka på grund av potentiella toxiska effekter. Samarbetet förlängdes med ytterligare sex månader till 31 mars 2003 • Projektmålen i BioKey®-samarbetet med Aventis uppnådda. Milestonebetalningar har erhållits • 41 nya patent beviljades under året. De viktigaste var amerikanska patent för substanser som påverkar glukokortikoid- och sköldkörtelhormonreceptorerna för behandling av metabola sjukdomar • Koncernens nettoomsättning ökade till 177,7 (136,9) MSEK • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -70,9 (-11,9) MSEK • Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning förbättrades till -58,8 (-92,5) MSEK. Resultatet för året, inklusive goodwillavskrivning, förbättrades till -284,4 (-320,9) MSEK • Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 201,2 (282,3) MSEK vid årets slut

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar