Bokslutskommuniké januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2000 * En klinisk utvecklingskandidat har valts ut i samarbetet med BMS vilket dessutom har förlängts med ett år för utveckling av en andra generationens substanser. * Förlängning av Mercksamarbetet för ytterligare två år från oktober 2000. * Ett strategiskt samarbete med Abbott Laboratories gällande typ 2 diabetes inleddes i januari 2000. * Novalon Pharmaceutical förvärvades i maj 2000 och för att bli Karo Bio USA. * Nya samarbeten relaterade till Karo Bio USAs BioKey® Teknologi tecknades med Aventis Pharma, GPC Biotech AG, NovImmune S.A., och Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. * Inom hudprogrammet inleddes kliniska fas II studier. * Koncernens intäkter ökade till 109,2 MSEK (73,0), medan resultatet efter finansiella poster försämrades till -205,1 MSEK (-35,1) på grund av avskrivningar på goodwill hänförliga till förvärvet av Karo Bio USA, och på grund av framsteg och ökade satsningar i forskningsprogrammen. * Koncernens operativa kassaflöde uppgick till -48,0 MSEK (-21,3) och nyemissionen som genomfördes i maj 2000 genererade 196,9 MSEK i kassaflöde. Till följd av detta uppgick likvida medel vid årets slut till 329,0 MSEK (187,8). SAMARBETSPROJEKT Abbott Laboratories - typ 2 diabetes Samarbetet med Abbott Laboratories inleddes i januari år 2000. Målsättningen med samarbetet med Abbott Laboratories är utveckling av läkemedelssubstanser med utgångspunkt från ett nytt koncept för behandling av typ 2 diabetes. Hos individer med typ 2 diabetes produceras mer blodsocker, glukos, än vad kroppen behöver och de normala mekanismerna för att reglera överskottet fungerar inte tillfredsställande. Karo Bios koncept för att behandla typ 2 diabetes är att med bibehållen säkerhet minska mängden glukos som produceras och återställa patientens glukos till en lägre och mer hälsosam nivå. I samarbetet med Abbott Laboratories fokuserar vi oss på att selektivt blockera glukokortikoidreceptorns aktivitet i levern, som är det organ som i huvudsak är ansvarigt för glukosproduktionen. Organselektiviteten hos dessa läkemedelssubstanser är viktig eftersom glukokortikoidreceptorn har viktiga funktioner i andra system i kroppen som t.ex. immunsystemet. Hittills har vi kunnat visa att vi kan ta fram kraftfulla leverselektiva glukokortikoidantagonister som är aktiva i djurmodeller för diabetes. Under året har selektiviteten och effekten hos flera substansklasser signifikant förbättrats. Målet är att fortsätta optimeringen av dessa substanser och att utföra en mer omfattande farmakologisk karaktärisering under år 2001 och att välja kliniska utvecklingskandidater. Abbott kommer att betala royalties till Karo Bio på framtida försäljning av produkter utöver 54 miljoner US$ i forskningsfinansiering och milestonebetalningar för utveckling av två produkter som utvecklas fram till godkännande för försäljning. Bristol-Myers Squibb - metabola sjukdomar Samarbetet med BMS startade hösten 1997 med inriktning på metabola sjukdomar och med sköldkörtelhormonreceptorn som målprotein. Den primära indikationen är fetma. Under året har en klinisk utvecklingskandidat valts ut. Denna substans visar att konceptet fungerar i relevanta djurmodeller och dokumentationen för en IND (ansökan om att starta kliniska prövningar) fortgår för denna substans. För närvarande kompletterar BMS sin sammanställning av en IND med ytterligare studier. Under år 2000 har detta framgångsrika samarbete förlängts med ytterligare ett år med målsättningen att utveckla en andra generationens substanser och att utforska ytterligare indikationer. BMS kommer att betala Karo Bio royalties på framtida försäljning av produkter utöver en totalsumma på 40 miljoner US$ i forskningsfinansiering och milestone-ersättningar för utveckling av två produkter som når marknaden. Merck & Co. - östrogenreceptorn Mercksamarbetet startade hösten 1997 och är inriktat på utvecklingen av nya terapier för behandling av sjukdomar där östrogenreceptorerna alfa och beta är målproteiner. Karo Bio har tidigare erhållit USA- och Europapatent för den nya östrogenreceptorn beta som målprotein för läkemedelsutveckling och fick nyligen också patent i Japan. Upptäckten av den nya östrogenreceptorn beta har öppnat upp möjligheten att behandla många kvinnosjukdomar på ett nytt sätt. Klassiska sjukdomar som osteoporos, postmenopausala symptom och bröstcancer samt andra östrogenrelaterade sjukdomar skulle kunna behandlas med nya receptorselektiva substanser. Samarbetet har varit framgångsrikt genom design och syntes av selektiva substanser som i prekliniska studier har lett till prioritering av kliniska indikationer för vidare utveckling. Tack vare framstegen under året har samarbetet förlängts med ytterligare två år. Merck ansvarar för den kliniska utvecklingen av läkemedelssubstanserna och har globala marknadsrättigheter. En engångsbetalning till Karo Bio vid samarbetets påbörjande, forskningsfinansiering och milestonebetalningar kan uppgå till 80 miljoner US$ om två produkter för olika indikationer utvecklas som ett resultat av samarbetet. Därefter skall royalties baserad på försäljningen utbetalas. BioKey®-samarbeten Karo Bio har flera genomikbaserade samarbeten som är inriktade på upptäckt av nya läkemedel med bolag som Aventis, Serono, Bayer AG, GPC Biotech och Millenium Pharmaceuticals Corporation. I dessa samarbeten utnyttjar Karo Bio sin BioKey® Teknologi för att etablera system för högkapacitetstestning av nya kemiska substanser. Dessa substanser verkar genom målproteiner som upptäckts i våra partners program för genomforskning. Utöver forskningsfinansiering och milestonebetalningar har Karo Bio rätt till royalties på försäljning av alla produkter som utvecklas genom samarbetena. INTERNA PROJEKT Hudsjukdomar - Sköldkörtelhormonreceptor (THR) Hudatrofi (hudförtunning) är en problematisk biverkan hos t.ex. patienter som behandlas med steroider för psoriasis vilket ofta medför blåmärken och försvårad sårläkning. Karo Bio har i tidigare i djurstudier visat att sköldkörtelhormon effektivt kan förebygga steroidinducerad hudatrofi. Karo Bio har utvecklat en produkt för hudatrofi och befinner sig i kliniska fas II studier. Parallellt drivs en mekanistisk fas I studie gällande effekter på hudens sammansättning. Hjärtarytmi - THR Karo Bios kliniska utvecklingskandidat för hjärtarytmi, KB 130015, har i tidigare prekliniska studier uppvisat egenskaper som en möjlig ny och säker substans för behandling av hjärtarytmi. Karo Bio för nu diskussioner med flera bolag för en utlicensiering. Härutöver har ett antal nya kraftfulla och selektiva antagonister för köldskörtelhormonreceptorn alfa genererats. Eftersom sköldkörtelhormonreceptorn alfa förefaller att spela en viktigt roll för hjärtats rytm har ett stort antal nya potenta antagonister med selektivitet för alfareceptorn syntetiserats. Dessa substanser skall nu utvärderas för sin potential att utvecklas till nya läkemedel för hjärtarytmi. Glaukom - THR En ny studie har nyligen slutförts där sköldkörtelhormonanaloger har getts som ögondroppar till normala kaniner. Denna studie var inriktad på lokala irritationer, upptag i ögat samt effekt på trycket. Slutsatserna var att substanserna inte orsakade irritationer, togs väl upp samt ej signifikant sänkte trycket. Karo Bio kommer nu att söka partner till projektet. Explorativa forskningsprogram Karo Bio har inom det explorativa forskningsprogrammet startat flera nya aktiviteter under år 2000. Denna process har väsentligen påskyndats genom tillgången till Karo Bio USAs BioKey® Teknologi. Klassiska nukleära receptorer som androgenreceptorn (AR eller receptorn för manligt könshormon), mineralokortikoidreceptorn (MR) och glukokortikoidreceptorn (GR) är inkluderade. Karo Bio förvärvade en exklusiv europeisk licens för AR under augusti 2000 och viktiga indikationer är prostatacancer och hormonersättningsterapi för män. MR är ett viktigt målprotein för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt och GR för behandling av inflammationer. I dessa projekt har screening av substansbibliotek inletts. Karo Bio har också inlett arbete på orphanreceptorn (ny receptor där man ej känner till det naturliga hormonet) LXR. Karo Bio har en stark immaterialrättssituation för denna receptor som har blivit ett nytt och spännande målprotein för behandling av höga blodfetter. Antibakteriellt program Infektionsläkemedel utgör en marknad på över 26 miljarder US$ där de antibakteriella läkemedlen utgör största delen. Resistens hos enterokocker mot existerande läkemedel, t.ex. vancomycin som utgör den sista utposten, utvecklas på ett alarmerande sätt. Begynnande resistens mot vancomycin hos stafylokocker är ett stort bekymmer. Därför behövs mycket snabbt en arsenal av nya antibiotika för att ersätta den minskade effekten av nuvarande antibiotika. Befintliga teknologier för att screena fram nya läkemedel mot nya bakteriella strukturer är otillräckliga eftersom de är beroende av biokemisk kunskap om målproteinet. Grundpelaren i det antibakteriella programmet är den egna BioKey® Teknologin som möjliggör högkapacitetstestning. BioKey®-proberna fungerar som läkemedelssubstitut och binder till funktionellt viktiga proteiner hos bakterierna och hämmar deras tillväxt. Över 10 utvalda målproteiner har blivit föremål för testning och flera "lead compounds" har identifierats. RESULTAT OCH STÄLLNING Ändrad redovisningsprincip Karo Bio har beslutat att i förtid tillämpa den ändrade redovisningsrekommendationen för koncernredovisning, RR 1:00 utgiven av Redovisningsrådet i augusti 2000. Karo Bio anser att om företaget tillämpar RR 1:00 från och med den första årsredovisningen som omfattar förvärvet av Karo Bio USA medför det en bättre överblick över den finansiella ställningen och resultatet i Karo Bio. Ett senarelagt införande skulle medföra omräkningar av tidigare avgivna årsredovisningar. Redovisningsrådets rekommendation innehåller nya riktlinjer för fastställande av värdet på aktier som emitteras av publika företag som köpeskilling vid förvärv. Enligt RR 1:00 skall värderingen ske till börskursen vid transaktionstidpunkten. Enligt den äldre rekommendationen, RR 1:96, baserades värdet på den genomsnittliga kursen tio börsdagar innan affären offentliggjordes. Den ändrade redovisningsrekommendationen påverkar Karo Bios värdering av aktier emitterade i samband med förvärvet av Karo Bio USA. Transaktionstidpunkten för detta förvärv anses vara dagen som transaktionen slutfördes och aktier utväxlades, den 10 maj 2000. Stängningskursen var 305 SEK på transaktionsdagen jämfört med den preliminärt använda genomsnittliga börskursen i enlighet med den tidigare rekommendationen 415 SEK. Denna justering av transaktionsvärdet medför följande justeringar i moderbolagets och koncernens räkenskaper. MSEK Ursprungligt Justerat värde preliminärt enligt RR 1:00 värde Investering i dotterbolag 971,5 718,0 Tillfört överkursfonden 942,2 688,7 Goodwill 963,4 709,9 Avskrivning av goodwill 2000 214,1 157,8 Avskrivning av goodwill för helt år 321,1 236,6 Tillämpningen av RR 1:00 inverkar inte väsentligt på räkenskaperna i övrigt. Eftersom förvärvet av Karo Bio USA skedde under 2000 påverkas inte perioderna före 1 januari 2000 av den ändrade redovisningsprincipen. Den nya redovisningsrekommendationen träder i kraft för räkenskapsår med början den 1 januari 2002 eller senare, men tidigare tillämpning uppmuntras. Om RR 1:00 tillämpas krävs även att tre andra nya redovisningsprinciper införs vid samma tidpunkt, nämligen immateriella tillgångar, avsättningar och ansvarsförbindelser samt nedskrivningar. Denna tillämpning påverkar emellertid inte räkenskaperna per den 31 december 2000. Karo Bio Koncernen Koncernens nettoomsättning för året ökade till 109,2 (73,0) MSEK. Intäkterna utgörs främst av forskningsfinansiering från koncernens partners. Koncernens kostnader ökade planenligt till 324,6 (115,5) MSEK, vilket främst beror på ökad avskrivning av goodwill med 157,8 MSEK till följd av förvärvet av Karo Bio USA. Förvärvet möjliggjorde ökad forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket ledde till högre personal- och IT-kostnader. Pensionsåterföring från SPP, vilken ingår i rörelseförlusten, uppgick till 3,5 MSEK, varav 1,4 MSEK påverkade kassaflödet under 2000. Koncernens rörelseförlust ökade till -215,5 (-42,5) MSEK. Av förlustökningen, 173,0 MSEK kan 157,8 MSEK hänföras till ökad avskrivning av goodwill. Finansiella intäkter ökade till 10,4 (7,4) MSEK. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till -48,1 (-21,3) MSEK, främst beroende på likvida förvärvskostnader och återbetalning av lån i Karo Bio USA. Investeringar i inventarier uppgick till 9,0 (6,5) MSEK, exklusive förvärvet av Karo Bio USA. Investeringarna gällde huvudsakligen utrustning för röntgenkristallografi och programvara som anskaffats för kemiverksamheten. Som en följd av detta uppgick kassa och bank samt kortfristiga placeringar vid årets slut till 329,0 (187,8) MSEK, inklusive 196,9 MSEK från den riktade nyemissionen. Förvärv av Karo Bio USA Förvärvet av Karo Bio USA Inc. genomfördes som en apportemission. Den bokförda köpeskillingen, inklusive transaktionskostnader, uppgår till 718,0 MSEK (se Ändrad redovisningsprincip ovan). Förvärvet resulterade i en goodwillpost på 709,9 MSEK vilken skrivs av under en treårsperiod från den dag bolaget konsolideras, den 1 maj 2000. Kassa och bank i Karo Bio USA vid tidpunkten för förvärvet uppgick till 38,1 MSEK. Moderbolaget För moderbolaget blev förlusten för perioden -22,2 (-29,8) MSEK. Eget kapital Eget kapital ökade med 699,8 MSEK genom förvärvet av Karo Bio USA, vilket betalades genom emission av 2 206 198 nya aktier och 88 064 teckningsoptioner enligt beslutet på bolagsstämman den 26 april 2000. Optioner motsvarande 15 731 nya aktier har därefter inlösts. Den riktade nyemissionen av 600 000 aktier som genomfördes i maj innebar en ökning av det egna kapitalet med 196,9 MSEK. Företagets aktiekapital uppgår härefter till 59 995 505 kronor fördelat på 11 999 101 aktier till ett nominellt värde av 5 kronor. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande 157 333 aktier utställda. ORGANISATION Antalet anställda uppgick till 115 vid årets utgång, jämfört med 80 föregående år. Av dessa är 33 baserade i USA och 98 arbetar i forskningsverksamheten. I samband med årsmötet den 26 april 2000 utsågs Torben Jørgensen till verkställande direktör i Karo Bio. Han efterträdde Per-Olof Mårtensson som utsågs till styrelseordförande. BOLAGSSTÄMMA OCH FINANSIELL INFORMATION Styrelsen avser att kalla till bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001 kl. 16.00. I enlighet med styrelsens policy för utdelningar, kommer styrelsen föreslå att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2000. Karo Bio avser att avge finansiella rapporter enligt följande: * Årsredovisning, 2 april * Kvartalsrapporter, 26 april, 12 juli, 17 oktober. * Bokslutskommuniké, 8 februari 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00110/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00110/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar