Bolagsstämma Karo Bio

BOLAGSSTÄMMA KARO BIO Vid Karo Bio ABs bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003 beslöts följande. Utdelning Utdelning skall ej utgå för räkenskapsåret 2002. Styrelse Johan Claesson nyval Dana M. Fowlkes omval Lars Ingelmark omval Ulla Litzén nyval Per-Olof Mårtensson omval Björn Nilsson omval Leon E. Rosenberg omval John D. Baxter suppleant, omval Jan-Åke Gustafsson suppleant, omval Vid styrelsens konstituerande sammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Per-Olof Mårtensson till ordförande. De tidigare styrelseledamöterna Bertil Hållsten och Dan Sten Olsson samt tidigare styrelsesuppleanten Per Otteskog hade avböjt omval. Nomineringskommitté Stämman beslutade att de tre största aktieägarna, som inte är representerade i styrelsen, skall utse var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande skall vara ledamöter av nomineringskommittén avseende 2004 års ordinarie bolagsstämma. Representanterna skall utses och tillkännages senast i samband med bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2003. Beslut om införande av personaloptionsprogram Stämman beslutade enhälligt att införa personaloptionsprogram 2003/2011 genom utfärdande av personaloptioner till anställda i Karo Biokoncernen. För att säkerställa Karo Bios åtagande avseende personaloptionsprogrammet beslutade stämman att utge skuldebrev med 241.000 avskiljbara teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Aktiekapitalet kan öka med högst 1.205.000 kronor. Godkännande av beslut om nyemission Ordinarie bolagsstämma har idag godkänt beslutet att genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna. Nyemissionen omfattar högst 4.821.851 aktier, envar på nominellt 5 kronor, med följande villkor i sammandrag: Varje femtal aktier berättigar till teckning av två nya aktier Teckningskurs är 26 kronor per aktie Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 14 april 2003, vilket innebär att sista handelsdag inklusive teckningsrätt är den 9 april 2003 Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 17 april - 5 maj 2003 Teckningstid är 17 april - 8 maj 2003 Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Karo Bios aktieägare med början omkring den 15 april 2003 Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 120 miljoner kronor efter transaktionskostnader förutsatt att emissionen fulltecknas. Huddinge den 10 april 2003 KARO BIO AB (publ) För ytterligare information, kontakta Björn Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20 Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel 08-608 60 52. Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 116 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar