Extra bolagsstämma Karo Bio

EXTRA BOLAGSSTäMMA KARO BIO Vid Karo Bio ABs extra bolagsstämma måndagen den 30 augusti 2004 beslöts följande. Godkännande av beslut om nyemission Extra bolagsstämman i Karo Bio AB godkände beslutet att genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna. Nyemissionen omfattar högst 11 260 043 aktier aktier, envar på nominellt 5 kronor, med följande villkor i sammandrag: · Varje tretal aktier berättigar till teckning av två nya aktier · Teckningskurs är 8,50 kronor per aktie · Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 september 2004, vilket innebär att sista handelsdag inklusive teckningsrätt är den 3 september 2004 · Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 13 - 28 september 2004 · Teckningstid är 13 september - 1 oktober 2004 · Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Karo Bios aktieägare med början omkring den 10 september 2004 · Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 96 miljoner kronor före transaktionskostnader förutsatt att emissionen fulltecknas. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera ytterligare aktier Vidare beslöt extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare 2 815 010 aktier, motsvarande cirka 10 procent av utestående aktier efter företrädesemissionen, till en kurs om 8,50 kronor per aktie. Bemyndigandet får endast utnyttjas om företrädesemissionen beslutad enligt ovan genomförs och övertecknas. Teckningsberättigade skall vara de som var aktieägare på avstämningsdagen och som tecknat men inte fullt ut tilldelats aktier i företrädesemissionen. För det fall bemyndigandet utnyttjas kommer investerare som har ansökt om aktier i form av garantiåtagande eller avsiktsförklaring att teckna aktier, men som inte erhållit aktier i företrädesemissionen i nivå med åtaganden, att erbjudas aktier. Bemyndigandet innebär vidare att vid tilldelning särskild hänsyn tas till aktieägare som önskar öka sitt innehav till en börspost. Teckning skall ske under teckningstiden för företrädesemissionen. Bemyndigandet tillför bolaget cirka 24 miljoner kronor före transaktionskostnader förutsatt att det utnyttjas till fullo. KARO BIO AB (publ) För ytterligare information, kontakta Björn O. Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och har 95 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har forskningsprojekt för att ta fram nya läkemedel inom ett flertal terapiområden inkluderande kvinnosjukdomar, cancer, kärlsjukdomar, åderförkalkning och diabetes. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter och fram till marknadsföringen. Dessa samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten inom läkemedelsutveckling omfattar Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT00180/wkr0001.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar