FULLBORDAR OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA ASA

  • Karo Pharma AB ("Karo Pharma") har idag fullbordat det offentliga uppköpserbjudandet av Weifa ASA (”Weifa”). Betalning enligt Erbjudandet görs idag till de aktieägare i Weifa som har accepterat budet. Kontant likvid förväntas vara tillgängligt på respektive aktieägares registrerade VPS konto den 9 oktober 2017 eller strax därefter. Samtidigt överförs 35,453,352 aktier i Weifa till Karo Pharma som nu innehar 97,21% av aktierna och rösträtten i Weifa.

  • Karo Pharma avser att snarast möjligt initiera tvångsinlösen av de resterande aktierna i Weifa för NOK 35,- per aktie, vilket motsvarar samma pris som erbjudits i det frivilliga uppköpserbjudandet. Ett separat pressmeddelande kommer skickas ut så snart tvångsinlösen har genomförts i enlighet med Norwegian Securities Trading Act section 6-22 cf. the Norwegian Public Limited Companies Act Section 4-25.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017, klockan 14.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar