Kallelse till extra bolagsstämma i Karo Bio

Kallelse till extra bolagsstämma i Karo Bio Aktieägarna i Karo Bio Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 30 augusti 2004 klockan 16.00 i Strindbergsalen, Berns, Berzelii Park, Stockholm. I. RÄTT ATT DELTAGA, ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 augusti 2004, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 26 augusti 2004 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till Karo Bio AB, att: Eva Kruse, Novum, 141 57 Huddinge, per fax 08-774 52 80 eller per e-post till stamma@karobio.se. Anmälan kan även göras på bolagets hemsida www.karobio.se/stamma. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i bolagsstämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 20 augusti 2004, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. II. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsmän 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare 7. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission 8. Stämmans avslutande. III. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 6: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare Styrelsen har den 12 augusti 2004 beslutat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 56.300.215 kronor genom nyemission av högst 11.260.043 aktier, envar om nominellt 5 kronor. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av aktieägarna. För varje ny aktie skall erläggas betalning med 8,50 kronor. För envar befintlig aktie erhålls två teckningsrätter. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 13 september 2004 till och med den 1 oktober 2004, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 8 september 2004. Om full nyteckning sker med stöd av bolagets optionsrätter 2000/2010, 2001/2008 och 2003/2011:A-D skall beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst 2.038.060 kronor genom emission av ytterligare högst 407.612 aktier. Punkt 7: Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av totalt högst 2.815.010 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 14.075.050 kronor motsvarande en ökning av kapital och röster med cirka 10 procent efter nyemission enligt punkt 6 mot betalning i kontanter. Bemyndigandet får endast utnyttjas om nyemissionen beslutad enligt punkt 6 genomförs och övertecknas. Teckningskursen per aktie skall vara 8,50 kronor. Teckningsberättigade skall vara de som var aktieägare på avstämningsdagen och som tecknat men ej fullt ut tilldelats aktier i nyemissionen beslutad enligt punkt 6. Detta innebär att för det fall bemyndigandet utnyttjas kommer investerare som avgivit intresseanmälningar i enlighet med garantiåtagande eller avsiktsförklaring, men som inte fått sitt intresse tillgodosett i företrädesemissionen enligt punkt 6, att tilldelas aktier. Förslaget innebär vidare att vid tilldelning särskild hänsyn tas till aktieägare som önskar öka sitt innehav till en börspost. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. För att säkerställa åtaganden från investerare att delta i företrädesemissionen, har styrelsen funnit det vara avgörande, i nuvarande finansiella situation, att vid överteckning möjlighet ges till teckning utan företrädesrätt. Bolaget arbetar för närvarande aktivt med utlicensiering av substanser såväl som egen vidareutveckling av substanser. För att kunna vara en solid och långsiktig partner liksom för att förstärka bolagets position i förhandlingarna med potentiella partners, är det väsentligt att bolagets finansiella ställning är så stark som möjligt. Detta uppnås genom att möjliggöra för befintliga aktieägare att teckna aktier utöver deras företrädesrätt. Styrelsen anser att en nyemission på det sätt som beskrivits kommer att gynna bolaget och därmed dess aktieägares intressen. IV. HANDLINGAR Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6. ovan och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7. ovan jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Huddinge samt på bolagets hemsida karobio.se/stamma från och med den 23 augusti 2004. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e- postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. V. ÖVRIGT Bolagsstämmans beslut under punkt 7. ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår att bolagsstämman i anslutning till punkt 7. ovan bemyndigar verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket. Huddinge i augusti 2004 Karo Bio Aktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Björn O. Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20 Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel 08-608 60 52 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och 95 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har forskningsprojekt för att ta fram nya läkemedel inom ett flertal terapiområden inkluderande kvinnosjukdomar, cancer, kärlsjukdomar, åderförkalkning och diabetes. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter och fram till marknadsföringen. Dessa samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten inom läkemedelsutveckling omfattar Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT00040/wkr0001.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar