Karo Bio genomför företrädesemission

Karo Bio genomför företrädesemission · Styrelsen för Karo Bio AB har den 12 augusti 2004 beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman den 30 augusti 2004, genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen beräknas tillföra bolaget cirka 96 miljoner kronor om den blir fulltecknad. · Ett konsortium bestående av såväl befintliga som nya aktieägare har säkerställt 85 procent av emissionen genom lämnande av garantier eller avsiktsförklaringar att teckna aktier i företrädesemissionen. · För att säkerställa åtagande från konsortiet, har styrelsen bestämt att erbjuda en möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i händelse av överteckning. Därför föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera ytterligare aktier motsvarande högst 10 procent av utestående aktier efter företrädesemissionen. · Med en kassaposition som beräknas räcka genom första kvartalet 2005 har företaget ett omedelbart förestående kapitalbehov. Kapitalanskaffningen genomförs för att säkerställa fortsatt utveckling av Karo Bios projektportfölj och för att skapa en bättre position vid förhandlingar om framtida samarbetsavtal. Bakgrund och motiv Karo Bio är ett innovativt företag inom läkemedelsframtagning som fokuserar på nukleära receptorer för utveckling av nya läkemedel. Nukleära receptorer är en av de viktigaste målproteinerna för folksjukdomar och betydelsen förutspås fortsätta att öka i framtiden. Nukleära receptorer är centrala regulatorer av ett antal biologiska processer i kroppen. Därför kan specifik intervenering i nukleära receptorer medge utveckling av nya läkemedel med förbättrad effektivitet och minskade biverkningar. Karo Bio har en stark projektportfölj med inriktning på sjukdomar med några av dagens största olösta medicinska behov, såsom diabetes, fetma, åderförkalkning och höga blodfetter, vilka samtliga har potential att bli storsäljare. Karo Bios affärsmodell innefattar utlicensiering av projekt, vid lämpliga stadier, till stora läkemedelsbolag. Hittills har Karo Bio begränsat denna modell till utlicensiering av projekt vid tidiga forskningsstadier, från konceptstadie till läkemedelupptäcktsfas. Idag har Karo Bio interna projekt som kan utvecklas ytterligare internt till klinisk fas före utlicensiering. Sådana projekt i senare stadier genererar vanligen betydligt högre värden vid utlicensiering jämfört med projekt i prekliniskt stadium. Det högre värdet skapas genom att projektrisken blir lägre men också på grund av en brist på högkvalitativa projekt i kliniskt stadium. Således kan det vara fördelaktigt för Karo Bio att föra utvalda projekt in i klinisk utveckling för att erhålla ett högre värde vid utlicensiering. Karo Bios portfölj inkluderar projekt med substanser i varierande stadier, från upptäcktsfas till sen preklinisk fas. Karo Bio kan välja att utlicensiera dessa vid tidiga stadier eller att fortsätta intern utveckling före utlicensiering till ett potentiellt högre värde. Således har Karo Bio nått ett stadium där företaget kan vara mer flexibelt i sin affärsmodell genom selektiv utlicensiering vid senare stadier och därmed öka framtida intäktspotential från den innovativa portföljen. Nyligen erhöll Karo Bio rättigheter till två substanser, KB3305 och KB2115, som varit föremål för omfattande utveckling av Karo Bios tidigare samarbetsparter och sedermera återlämnats till Karo Bio. Baserat på konsultationer med medicinska opinionsledare inom respektive område, och experter inom läkemedelsregistrering, anser Karo Bio att dessa substanser kan innebära en avsevärd möjlighet för framtiden. För att dra fördel av den stora potential som ligger i Karo Bios projektportfölj, genom såväl intern som extern utveckling, samt för att stärka positionen i Karo Bios pågående diskussioner med potentiella samarbetsparter beslöt Karo Bios styrelse den 12 augusti 2004 att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, förutsatt godkännande av aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 30 augusti 2004. Karo Bio har ett omedelbart förestående kapitalbehov då kassapositionen beräknas räcka genom första kvartalet 2005, en situation som kommer att adresseras genom den föreslagna emissionen. Emissionen Styrelsen har den 12 augusti 2004 beslutat att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 30 augusti 2004, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om högst 11 260 043 aktier 1) , envar på nominellt 5 kronor. Varje tretal innehavda aktier berättigar till teckning av två nya aktier till kursen 8,50 kronor per aktie. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer Karo Bio att tillföras cirka 96 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Om emissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 56 300 215 kronor. Ett konsortium bestående av såväl befintliga som nya aktieägare har säkerställt 85 procent av emissionen genom lämnande av garantier eller avsiktsförklaringar att teckna aktier i företrädesemissionen. För att säkerställa åtagande från konsortiet, har styrelsen bestämt att det är nödvändigt att erbjuda en möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i händelse av överteckning. Därför föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera ytterligare aktier motsvarande högst 10 procent av utestående aktier efter företrädesemissionen, 2 815 010 aktier, till en kurs om 8,50 kronor per aktie. Under förutsättning att bemyndigande erhålles och att styrelsen därefter beslutar att emittera nya aktier därav, så kommer investerare som har ansökt om aktier i form av ett garantiåtagande eller en avsiktsförklaring att teckna aktier, men som inte erhållit aktier i företrädesemissionen i nivå med åtaganden, att erbjudas aktier. Samtliga aktieägare kommer att få möjlighet att ansöka om fler aktier än vad som motiveras av innehavet på avstämningsdagen. Styrelsen anser att transaktionsstrukturen, med en företrädesemission följt av ytterliggare en emission för att hantera en eventuell överteckning, är det mest fördelaktiga alternativet för att möta Karo Bios omedelbara kapitalbehov. Villkor i sammandrag Nedan följer i sammandrag villkor och tidsplan för emissionen. · Varje tretal aktier berättigar till teckning av två nya aktier · Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie · Sista dag för handel i Karo Bio-aktien inklusive teckningsrätt är 3 september 2004 · Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är 8 september 2004 · Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 13 - 28 september 2004 · Teckningstid är 13 september - 1 oktober 2004 · Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Karo Bios aktieägare med början omkring den 10 september 2004 Extra bolagsstämma Styrelsens beslut om nyemission är taget under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 30 augusti 2004. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att annonseras måndagen den 16 augusti 2004 genom ett pressmeddelande samt på bolagets hemsida, www.karobio.se/stamma ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Karo Bio. Huddinge den 13 augusti 2004 Styrelsen KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Björn O. Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och har 95 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har forskningsprojekt för att ta fram nya läkemedel inom ett flertal terapiområden inkluderande kvinnosjukdomar, cancer, kärlsjukdomar, åderförkalkning och diabetes. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter och fram till marknadsföringen. Dessa samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten inom läkemedelsutveckling omfattar Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se. Före utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Skulle nya aktier komma att utges före avstämningsdagen för företrädesemissionen genom utnyttjande av teckningsoptioner, kommer sådana aktier att vara berättigade till deltagande i företrädesemissionen varvid antalet nya aktier kommer att öka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT00030/wkr0001.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar