Kvartalsrapport april-juni 2002

KVARTALSRAPPORT april-juni 2002 Partnerprojekten gör fortsatta framsteg vid karakterisering av substanser för selektion av kliniska utvecklingskandidater. De interna projekten för GR-inflammation och AR-prostatacancer har båda stärkts genom framsteg vid identifikation av läkemedelskandidater och genom bestämning av receptorstrukturer genom kristallografi. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,9 (- 26,3) MSEK. Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 227,2 (263,2) MSEK vid periodens slut. Koncernens nettoomsättning ökade till 39,0 (27,2) MSEK. Resultat efter finansnetto förbättrades till -79,7 (-92,5) MSEK. Rörelse resultatet exklusive goodwillavskrivningar förbättrades till -26,1 (- 33,0) MSEK. Verksamheten Karo Bio är ett ledande företag för framtagning av läkemedel som verkar via nukleära receptorer. Företaget utvecklar receptor- och vävnadsselektiva läkemedel för behandling av folksjukdomar. Karo Bio bedriver verksamhet i Sverige och USA. Karo Bio har fyra strategiska partnerskap med internationella läkemedelsföretag för utveckling av nya behandlingsmetoder för folksjukdomar. Karo Bio driver också flera interna projekt inom olika kliniska områden där företaget har konkurrensfördelar för upptäckt av nya läkemedel som verkar genom nukleära receptorer. Explorativ forskning inom området bedrivs för att kontinuerligt generera nya projekt. Denna forskning omfattar nya indikationer för klassiska receptorer, men också upptäckt och karakterisering av nya receptorer. Strategiska partnerskap Åderförkalkning - Wyeth Pharmaceuticals Samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals syftar till att utveckla nya behandlingsmetoder för åderförkalkning, med lever X-receptorn (LXR) som målprotein för nya läkemedel. LXR spelar en viktig roll vid reglering av kolesterolomsättningen och utgör därför en ny lovande utgångspunkt vid behandling av åderförkalkning. Samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals inleddes i september 2001 och har gjort betydande framsteg. I projektet har högkapacitetstestning av stora substansbibliotek genomförts och lovande substanser utforskas vidare. Diabetes - Abbott Laboratories Samarbetet med Abbott Laboratories är inriktat på en ny behandlingsmetod för typ 2-diabetes. Syftet är att utveckla leverselektiva antagonister för glukokortikoidreceptorn för att normalisera leverns förhöjda glukosproduktion. Stora framsteg har gjorts inom projektet och förberedelser har inletts för val av substanser för klinisk utveckling. Fetma - Bristol-Myers Squibb Karo Bio och Bristol-Myers Squibb samarbetar för utveckling av en ny behandlingsmetod för fetma med inriktning på sköldkörtelhormonreceptorn. Övertygande stöd för behandlingsprincipen har erhållits i ett flertal djurmodeller. Kliniska fas 1-studier för den första substansen avbröts i mars i år, sedan potentiellt toxiska metaboliter upptäckts i djurstudier. Parterna har lanserat ett program för utveckling av nya läkemedelskandidater och betydande framsteg har gjorts i utvecklingen av nya kandidater. Kvinnosjukdomar - Merck & Co., Inc. Karo Bio och Merck & Co., Inc. har ett brett samarbete inom området kvinnosjukdomar. Östrogenreceptorer utgör viktiga mål för flera prioriterade kliniska indikationer. Programmet fortskrider med ytterligare studier och karakterisering av potentiella läkemedelskandidater för klinisk utveckling. Tekniklicensiering Karo Bios BioKey® teknologi är väl lämpad för högkapacitetstestning av substansbibliotek i syfte att hitta läkemedelssubstanser för nya målproteiner som upptäckts via genomforskning. Karo Bio utnyttjar möjligheten att licensiera ut teknologin utanför området nukleära receptorer. En mängd assays har framgångsrikt utvecklats för ett flertal företag som använder dessa internt. När partnern vidareutvecklar substanser som identifierats med hjälp av BioKey®-teknologin, kommer Karo Bio att erhålla milestonebetalning och royalty. Karo Bio har levererat BioKey® assays till partners som Bayer AG, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Aventis Pharma och GPC Biotech. I juni meddelade GPC Biotech att de BioKey® molekylärprobassays som utvecklats för GPC Biotech ingår i ett licensieringsavtal med PanTherix. Interna projekt Manlig hormonersättningsterapi och prostatacancer Androgenreceptorn (AR) förmedlar fysiologisk respons från manliga könshormoner och är ett viktigt målprotein för behandling av prostatacancer samt vid manlig hormonersättningsterapi. Under perioden har betydande framsteg gjorts rörande identifiering av läkemedelskandidater vid högkapacitetstestning av substansbibliotek. Karo Bio har en dominerande patentposition i Europa för androgenreceptorn som målprotein för läkemedelsframtagning och erhöll nyligen patentskydd även i Kanada. Inflammatoriska sjukdomar Antiinflammatoriska steroider är mycket effektiva antiinflammatoriska läkemedel och verkar genom glukokortikoidreceptorn (GR). De antiinflammatoriska steroiderna har emellertid allvarliga biverkningar och således finns det ett stort behov av förbättring av befintliga läkemedel. Karo Bio har en mycket stark position inom området läkemedelsframtagning kring glukokortikoidreceptorn. Unika teknologier som receptorstrukturer och Molecular Braille®information ger Karo Bio stora konkurrensfördelar. Under perioden har Karo Bio genom att använda dessa teknologier ytterligare stärkt sin position inom området. Hudsjukdomar Karo Bio har utvecklat produkten KB002611, med potential för användning vid behandling av olika hudsjukdomar. Produkten består av en salva med en sköldkörtelhormonsanalog. Karo Bio har tagit fram data som stöder att KB002611 kan användas för att förebygga hudatrofi orsakad av steroider. I USA godkändes nyligen ett patent för användning av en sköldkörtelhormonanalog, för behandling och förebyggande av hudatrofi. Karo Bio avser att utlicensiera produkten. Explorativa studier Under perioden har Karo Bio stärkt sin projektportfölj genom upptäckt av nya behandlingsmöjligheter för folksjukdomar. Ett flertal patentansökningar för lovande läkemedelskandidater har ingivits. Organisation Vid utgången av perioden hade Karo Bio 135 anställda (124). Av dessa är 37 (36) baserade i USA och 109 (103) verksamma inom forskning. Resultat, kassaflöde och ställning Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet ökade med 11,8 MSEK till 39,0 MSEK jämfört med 27,8 MSEK föregående år. Intäktsökningen avser främst forskningsfinansiering och periodens andel av kontantinsatsen från forskningssamarbetet med Wyeth Pharmaceuticals, som startades i september 2001. Koncernens kostnader ökade med 4,9 MSEK till 125,5 MSEK (120,6). Ökningen är en effekt av expansionen av forskningsorganisationen och förstärkt företagsledning samt avskrivningar av licensieringen av teknologier från Duke University i maj 2001, vilken ingår med endast en månad i motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -86,5 (-93,4) MSEK. Rörelseresultatet exklusive avskrivning på goodwill uppgick till -26,1 (- 33,0) MSEK. Finansnettot för andra kvartalet uppgick till 6,7 (0,9) MSEK. Valutakursvinster hänförliga till skulder i US dollar är inkluderade i finansnettot, vilket i betydande utsträckning förbättrat finansnettot. Mer fördelaktiga marknadsförhållanden ledde till betydligt bättre utveckling av koncernens kortfristiga placeringar i andra kvartalet 2002 jämfört med samma period 2001. Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -7,9 (-26,3) MSEK. Förändringen i kassaflödet är främst en effekt från förbättrat rörelseresultat exklusive avskrivningar och förändring i rörelsekapitalet. Betydande faktorer som påverkar förändringen i rörelsekapitalet är betalningar avseende forskningsfinansiering från en samarbetspartner för både andra och tredje kvartalet som erhölls under rapportperioden. Minskning av förutbetalda intäkter, huvudsakligen avseende kontantinsatser som erhållits men ännu inte redovisats som intäkter, har också en betydande inverkan på förändringen av rörelsekapitalet. Investeringar i inventarier uppgick till 1,8 (5,7) MSEK. Investeringar utgjordes i huvudsak av laboratorieutrustning för att förbättra kapacitet och teknologi, såsom utrustning för testning av läkemedelssubstanser. En betalning om 5,1 MSEK, utgörande investering i licenser och liknande rättigheter, gjordes avseende licensieringen av teknologi i enlighet med betalningsplanen enligt avtalet från maj 2001 med Duke University. Liknande betalningar kommer att ske årligen i ytterligare tre år. Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 227,2 (263,2) MSEK vid periodens slut. Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -6,62 (-7,70) SEK, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier. Koncernens soliditet vid periodens slut var 77,8% (89,2%) och eget kapital per aktie var vid periodens slut 32,67 (58,97) SEK. Eget kapital Eget kapital ökade under kvartalet med 92,2 kSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner. Vid periodens utgång fanns teckningsoptioner motsvarande 361 144 aktier utestående. Teckningsoptionerna utfärdades i samband med förvärvet av Karo Bio USA, Inc. under 2000 (21 144 teckningsoptioner) och införandet av Incitamentsprogram 2001 (340 000 teckningsoptioner). De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultatet per aktie för 2002, eftersom en konvertering till aktier skulle medföra en förbättring av resultatet per aktie. Bolagets aktiekapital uppgick härefter till 60 251 450 SEK vid periodens slut, motsvarande 12 050 290 aktier med ett nominellt värde på 5 SEK. Totalt uppgick koncernens eget kapital till 391,3 MSEK vid periodens slut. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats följer årsredovisningslagens bestämmelser samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisningen för 2001. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i svenska kronor (SEK) eller tusental (kSEK) eller miljontal (MSEK) kronor i enlighet med vad som angivits. Finansiell information Karo Bio avser att distribuera finansiella rapporter enligt följande. Kvartalsrapport juli - september 16 oktober Kvartalsrapport oktober - december och bokslutskommuniké 2002 7 februari 2003 Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig på Karo Bios hemsida www.karobio.se Huddinge, 16 juli 2002 Björn Nilsson Verkställande direktör För ytterligare information, var vänlig kontakta Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations & Corporate Communications, tel. 08-608 60 18 eller Bertil Jungmar, Vice President Finance & Administration, tel. 08-608 60 52. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Juridisk friskrivning Denna kvartalsrapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar