Kvartalsrapport juli-september 2002

Report this content

KVARTALSRAPPORT juli-september 2002 · Betydande preklinisk framgång uppnådd i samarbetet med Merck & Co., Inc. Milestonebetalning erhållen. · Samarbetet med Bristol-Myers Squibb förlängt med sex månader. · Väsentliga framsteg har gjorts inom explorativ forskning genom lansering av ett nytt projekt samt genom framgångsrik tillämpning av Molecular Braille®-teknologin. · Resultat efter finansnetto förbättrades till -37,4 (-65,0) MSEK. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar förbättrades med 29,4 MSEK till 21,2 (-8,2) MSEK. · Koncernens nettoomsättning ökade till 76,8 (47,6) MSEK. · Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 (52,8) MSEK. Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 235,2 (306,9) MSEK vid periodens slut. Verksamheten Karo Bio är ett ledande företag för framtagning av läkemedel som verkar via nukleära receptorer. Företaget utvecklar receptor- och vävnadsselektiva läkemedel för behandling av folksjukdomar. Karo Bio bedriver verksamhet i Sverige och USA. Karo Bio har fyra strategiska partnerskap med internationella läkemedelsföretag för utveckling av nya behandlingsmetoder för folksjukdomar. Karo Bio driver också flera interna projekt inom olika kliniska områden där företaget har konkurrensfördelar för upptäckt av nya läkemedel som verkar genom nukleära receptorer. Explorativ forskning inom området bedrivs för att kontinuerligt generera nya projekt. Denna forskning omfattar nya indikationer för klassiska receptorer, men också upptäckt och karakterisering av nya receptorer. Strategiska partnerskap Kvinnosjukdomar - Merck & Co., Inc. En viktig preklinisk framgång i samarbetet med Merck & Co., Inc. nåddes i juli, vilket ledde till en milestonebetalning till Karo Bio under det tredje kvartalet. Karo Bio kan komma att erhålla ytterligare framtida milestonebetalningar från Merck & Co., Inc., vilka är avhängiga av en framgångsrik utveckling av substanser fram till och genom kliniska prövningar, samt godkännande av nya substanser liksom royalty på försäljningen av sådana substanser. I oktober 1997 inledde Karo Bio och Merck & Co., Inc. ett treårigt samarbete för läkemedelsframtagning inom området östrogenreceptorer. I oktober 2000 förlängdes samarbetet med ytterligare två år. Programmet har varit framgångsrikt genom att nå sina primära mål, d.v.s. identifieringen av selektiva substanser för olika östrogenreceptorer med potential för ett flertal kliniska indikationer. Forskningssamarbetet är baserat på östrogenreceptorer som mål för framtagning av läkemedel som framför allt kan vara användbara för behandling av kvinnosjukdomar. Enligt villkoren i avtalet, vilka fortsätter att gälla, planeras programmets forskningssamarbetsfas vara avslutad i slutet av oktober 2002. Merck & Co., Inc. äger ensamrätten världen över till samtliga substanser som identifierats under samarbetet och är ansvarigt för den vidare prekliniska och kliniska utvecklingen. Åderförkalkning - Wyeth Pharmaceuticals Karo Bio samarbetar med Wyeth Pharmaceuticals i fråga om utveckling av nya behandlingsmetoder för åderförkalkning, med den nya lever X- receptorn (LXR) som målprotein. Inriktningen på LXR kan leda till utveckling av läkemedel för både prevention och behandling av ederförkalkning. Samarbetet inleddes i september 2001 och betydande framsteg har hittills gjorts. Diabetes - Abbott Laboratories Inom området typ 2-diabetes samarbetar Karo Bio med Abbott Laboratories med utveckling av läkemedel som kan normalisera leverns förhöjda glukosproduktion, vilken är associerad med typ 2-diabetes. En lovande substans har visat sig sänka blodglukosen i djurmodeller för diabetes genom att sänka leverns glukosproduktion. Prekliniska studier fortsätter för att fastställa om substansen är en kandidat för klinisk utveckling. Fetma - Bristol-Myers Squibb I ett gemensamt samarbete har Karo Bio och Bristol-Myers Squibb riktat in sig på sköldkörtelhormonreceptorn för behandling av fetma. Naturligt sköldkörtelhormon ökar kroppens ämnesomsättning och bränner kalorier men kan inte användas för behandling av fetma på grund av biverkningar på hjärtat. Karo Bio och Bristol-Myers Squibb har framgångsrikt utvecklat tekniker för att identifiera substanser som inte ger biverkningar. Den första substansen för klinisk utveckling drogs tillbaka från fortsatt utveckling i mars i år och kan komma att ersättas med en alternativ substans som för närvarande närmar sig de sista stadierna i den prekliniska utvärderingen. Samarbetet har nyligen förlängts med ytterligare sex månader. Tekniklicensiering Karo Bios Bio Key® teknologi är väl lämpad för högkapacitetstestning. Teknologin har framgångsrikt tillämpats på över 100 målproteiner inom Karo Bios interna program samt i samarbeten med åtskilliga amerikanska och europeiska partners, däribland Aventis Pharma, Bayer AG, GPC Biotech och Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. Under perioden har viktiga vetenskapliga mål uppnåtts i samarbetet med Aventis. Interna projekt Manlig hormonersättningsterapi och prostatacancer Androgenreceptorn (AR) är receptorn för det manliga könshormonet och är ett betydande målprotein vid behandling av ett stort antal sjukdomar. Nyckeln till framgång inom det här området är tillgång till know-how samt teknologier som möjliggör utveckling av receptor- och vävnadsselektiva läkemedel för viktiga sjukdomar som prostatacancer, manlig hormonersättningsterapi, akne, alopeci och hirsutism. KaroBio har en unik position inom området med tillgång till en stark teknologi för framtagning av läkemedel. Karo Bios teknologi har påtagligt förstärkts under perioden med receptorstrukturer, identifiering av unika BioKeys® samt utveckling av Molecular Braille® profiler för val av lovande substanser. Denna teknologibas är perfekt anpassad för upptäckt och urval av selektiva läkemedel. Karo Bio innehar också ett exklusivt patentskydd i Europa för AR som målprotein för nya läkemedel. Inflammatoriska sjukdomar Det finns ett stort behov av att förbättra behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Antiinflammatoriska steroider är de mest effektiva antiinflammatoriska läkemedel man känner till idag men de har ett antal biverkningar, vilket begränsar den allmänna användningen av dessa viktiga läkemedel. Glukokortikoidreceptorn är målet för de antiinflammatoriska steroiderna och Karo Bio anser att företaget genom sin ledande teknologi kan ta fram nya och mer selektiva läkemedel med bibehållna antiinflammatoriska effekter men med signifikant färre biverkningar. Under perioden har stora framsteg gjorts i fråga om identifiering av lovande substanser och företaget arbetar intensivt med att ytterligare förbättra dessa substanser genom att tillverka kemiska analoger. Hudsjukdomar Karo Bio har utvecklat KB002611, vilket är en produkt avsedd för prevention av steroidinducerad hudatrofi samt för potentiell användning vid andra hudsjukdomar. Karo Bio marknadsför denna produkt som en licensieringsmöjlighet för specialistföretag inom området. Explorativa studier Karo Bio fortsätter att stärka sin projektportfölj genom intern läkemedelsframtagning och genom samarbete inom det vetenskapliga nätverket. Ett nytt projekt har lanserats vilket inom en snar framtid kommer att marknadsföras som ny möjlighet till nytt strategiskt samarbete. Betydande framsteg har också gjorts inom ett flertal projekt genom tillämpning av Molecular Braille®-teknologin. Karo Bio har även väsentligen utökat sitt substansbibliotek. Organisation Vid utgången av perioden hade Karo Bio 135 anställda (126). Av dessa är 37 (36) baserade i USA och 109 (104) verksamma inom forskning. Resultat, kassaflöde och ställning Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 29,2 MSEK till 76,8 MSEK jämfört med 47,6 MSEK föregående år. Intäktsökningen avser främst erhållen preklinisk milestonebetalning från Merck & Co., Inc. i tredje kvartalet innevarande år, även om en milestonebetalning från Bristol-Myers Squibb redovisades i motsvarande kvartal föregående år. Båda milestonebetalningarna redovisades i sin helhet som intäkt i respektive kvartal. Koncernens kostnader minskade med 0,3 MSEK till 116,0 MSEK (116,3). Minskningen är nettoeffekten av ökad aktivitet i forskningsorganisationen och lägre kostnader i övriga organisationen. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades till -39,2 (-68,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive avskrivning av goodwill uppgick till 21,2 (-8,2) MSEK. Avskrivning av goodwill uppgår till 60,4 MSEK och inkluderas i rörelsekostnaderna och redovisat rörelseresultat. Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till 1,8 (3,6) MSEK. Valutakurseffekter hänförliga till skulder i US dollar är inkluderade i finansnettot, vilket leder till ett lägre finansnetto i kombination med den relativt låga avkastningen på räntemarknaden jämfört med tidigare perioder. Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet uppgick till 8,3 (52,8) MSEK. Det starka kassaflödet i tredje kvartalet 2002 är främst nettoeffekten av ökade intäkter och förändringar i rörelsekapitalet. Det mycket starka kassaflödet i tredje kvartalet 2001 är hänförligt till erhållandet av kontantinsats från Wyeth Pharmaceuticals, vilket hade en avsevärd effekt på förändring av rörelsekapital. Faktorer med betydande effekt på förändring i rörelsekapitalet 2002 är minskningen av förutbetalda intäkter, huvudsakligen avseende kontantinsatser som erhållits men ännu inte redovisats som intäkter, och minskning av leverantörsskulder. Investeringar i inventarier uppgick till 0,3 (9,2) MSEK. Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 235,2 (306,9) MSEK vid periodens slut, medan motsvarande belopp för föregående kvartal uppgick till 227,2. Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -3,11 (-5,41) SEK, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier och exklusive utspädning. Koncernens soliditet vid periodens slut var 79,6% (81,3%) och eget kapital per aktie var vid periodens slut 29,70 (53,57) SEK. Eget kapital Bundet eget kapital ökade under kvartalet med 12 kSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner. Vid periodens utgång fanns teckningsoptioner motsvarande 358 777 aktier utestående. Teckningsoptionerna utfärdades i samband med förvärvet av Karo Bio USA, Inc. under 2000 (21 144 teckningsoptioner) och införandet av Incitamentsprogram 2001 (340 000 teckningsoptioner). De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultatet per aktie för 2002, eftersom en konvertering till aktier skulle medföra en förbättring av resultatet per aktie. Bolagets aktiekapital uppgick härefter till 60 263 285 SEK vid periodens slut, motsvarande 12 052 657 aktier med ett nominellt värde på 5 SEK. Totalt uppgick koncernens eget kapital till 358,0 (643,9) MSEK vid periodens slut. Redovisnings- och värderingsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats följer årsredovisningslagens bestämmelser samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisningen för 2001. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i svenska kronor (SEK) eller tusental (kSEK) eller miljontal (MSEK) kronor i enlighet med vad som angivits. Finansiell information Karo Bio avser att distribuera finansiella rapporter enligt följande. Kvartalsrapport oktober - december och bokslutskommuniké 2002 7 februari 2003 Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig på Karo Bios hemsida www.karobio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00060/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00060/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar