Teckningskursen fastställd till 26 kronor

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Rättelse Teckningskursen fastställd till 26 kronor Teckningskursen i Karo Bios förestående nyemission med företräde för bolagets aktieägare har fastställts till 26 kronor. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 120 miljoner kronor efter transaktionskostnader förutsatt att emissionen fulltecknas. Teckningskursen har fastställts som den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Karo Bios aktie på Stockholmsbörsen under perioden från och med 2 april till och med 8 april 2003 multiplicerat med en faktor om 0,75. Bolagets aktieägare skall äga rätt att för varje femtal aktier teckna två nya aktier. Nyemissionen omfattar högst 4.821.851 aktier. Per 7 mars 2003 har aktieägare representerande 29 procent av aktierna i Karo Bio ställt sig positiva till emissionen och har uttalat sin avsikt att teckna sina respektive andelar. Härutöver har garanter åtagit sig att teckna aktier som inte tecknas av aktieägarna till ett sammanlagt belopp om högst 70 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av ordinarie bolagsstämmas godkännande den 9 april 2003. Villkor och tidsplan · Varje femtal aktier berättigar till teckning av två nya aktier · Teckningskurs är 26 kronor per aktie · Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är föreslagen till den 14 april 2003, vilket innebär att sista handelsdag inklusive teckningsrätt är den 9 april 2003 · Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 17 april - 5 maj 2003 · Teckningstid är 17 april - 8 maj 2003 · Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Karo Bios aktieägare med början omkring den 15 april 2003 Huddinge den 9 april 2003 KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Björn Nilsson, verkställande direktör, tel +46 8 608 60 20 Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel +46 8 608 60 52 Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 116 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska samarbeten omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar