Brister i märkningen av många kemiska produkter

Report this content

Inspektörer från 117 kommuner har tillsammans med Kemikalieinspektionen granskat märkningar och förpackningar för kemiska produkter. Brister upptäcktes på mer än var tionde produkt. Cirka 24 000 produkter kontrollerades i projektet, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och färger.

– Om kemiska produkter hanteras fel kan det innebära risker för användarna. För att förebygga skador är det viktigt att användarna får rätt information om produkternas farliga egenskaper och om vilka skyddsåtgärder som kan behövas, säger Caroline Nilsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemiska produkter som säljs till konsumenter kan exempelvis vara brandfarliga, orsaka ögonskador eller vara frätande. Dessa skadliga egenskaper ska anges på produktens förpackning i form av symboler med röd ram och beskrivande text.

I samverkansprojektet som genomfördes under hösten 2017 har kommunernas inspektörer kontrollerat cirka 24 000 kemiska produkter på 1 400 företag. Kontrollerna gjordes bland annat i butiker, på varuhus och hos grossister. Inspektörerna upptäckte brister i märkningar eller förpackningar för omkring 2 600 produkter, vilket innebär att 11 procent av de kontrollerade produkterna hade brister.

Den vanligaste bristen var att produkter såldes med en äldre typ av faromärkning som inte längre får finnas till försäljning. När det gäller de produkterna får användarna information om produkternas faror via den äldre märkningen, trots att dagens märkningskrav inte är uppfyllda.

Många kemiska produkter saknade också märkning på svenska, barnskyddande förslutning som ska försvåra för barn att komma åt innehållet samt kännbar varningsmärkning för personer med nedsatt syn.

När kommunerna hittade brister vid inspektionerna, så säkerställde de att företagen åtgärdade dessa. I de flesta fall tog företagen själva bort produkterna från försäljning direkt när de fick information om bristerna. En del av bristerna var mer allvarliga och ledde till någon form av sanktion, antingen ett beslut om miljösanktionsavgift eller att kommunen skickade en anmälan till åklagare om misstänkt miljöbrott.

– Kommunernas kontroller har lett till att ett stort antal kemiska produkter med brister i märkningen eller förpackningen har åtgärdats eller plockats bort från försäljning. Det minskar risken för att användare skadas av kemiska produkter, säger Caroline Nilsson.

Läs rapporten

Var din kommun med i samverkansprojektet? Alla deltagande kommuner finns listade i bilagan i slutet av Kemikalieinspektionens tillsynsrapport. I rapporten kan du också läsa mer om projektet och resultaten på riksnivå, men Kemikalieinspektionen har inte sammanställt resultat på lokal nivå.

Märkning av kemiska produkter i handeln – ett samverkansprojekt tillsammans med Sveriges kommuner 

Läs mer om märkningar

Lär dig om olika vanliga märkningar i Hallå Konsuments märkningsguide

Äldre märkning upphör att gälla

Läs mer om märkning på förpackningar med kemiska produkter

För mer information, kontakta gärna:

Caroline Nilsson, inspektör, 08-519 41 379

Robert Ljunggren, inspektör, 08-519 41 123

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Prenumerera

Citat

Kommunernas kontroller har lett till att ett stort antal kemiska produkter med brister i märkningen eller förpackningen har åtgärdats eller plockats bort från försäljning.
Caroline Nilsson, inspektör på Kemikalieinspektionen