Produkter med brister hittade efter kraftigt ökad försäljning av desinfektionsmedel

Coronapandemin ledde till att tillverkningen och importen av desinfektionsmedel ökade med flera hundra procent förra året, visar statistik från Kemikalieinspektionen. Många nya aktörer och produkter kom ut på marknaden och vid myndighetens kontroller har många produkter med brister upptäckts.

- De flesta produkter som vi granskat är säkra att använda, men vi har hittat desinfektionsmedel som har innehållit otillåtna ämnen eller varit felaktigt märkta. Under normala omständigheter så hade antalet brister varit uppseendeväckande, men med tanke på den snabba omställningen är det inte förvånande att en del företag inte klarar kraven i lagstiftningen, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Ökning med nästan 400 procent

Tillverkningen och importen av handdesinfektionsmedel på den svenska marknaden ökade med nästan 400 procent 2020 jämfört med året innan och antalet aktörer som tillverkade och sålde med 270 procent. Av de totalt 85 hand- och ytdesinfektionprodukter som Kemikalieinspektionen har kontrollerat bedömdes 18 procent ha allvarliga brister som till exempel att de innehöll otillåtna ämnen som exempelvis metanol eller en för låg halt verksamt ämne för att vara effektiva.

- I många fall har de nya aktörerna velat hjälpa till i den rådande situationen, men komplicerade och omfattande regelverk har visat sig vara en utmaning, säger Jenny Karlsson. Från Kemikalieinspektionens sida har vi försökt underlätta för företagen genom att bland annat utöka informationen på vår webbplats och under en period utökades bemanningen i vår upplysningstjänst.

Kemikalieinspektionen vidtog under 2020 flera åtgärder för att underlätta för företag att tillverka och sälja desinfektionsmedel eftersom det rådde stor brist på både handsprit och ytdesinfektion. Samtidigt som det var viktigt att öka tillgängligheten av desinfektionsmedel på den svenska marknaden så är det viktigt att produkterna uppfyller gällande lagstiftning och är säkra och effektiva.

- Våra råd till konsumenter är att handla hos kända aktörer som apotek och livsmedelsaffärer. Där har vi hittat färre problem medan e-handelsplatser, speciellt de som har sitt säte utanför EU oftare har brister, säger Jenny Karlsson. Kontrollera också att halten av etanol är över 60 procent för då ska produkten vara effektiv.

Statistik över försäljningen av desinfektionsmedel

Tabell 5 Volymen handdesinfektionsmedel (produkttyp 1, mänsklig hygien) som rapporterats till Kemikalieinspektionens produktregister för år 2019 och 2020.

År Antal företag Antal produkter Kvantitet (ton)
2019 49 121 3293
2020 131 302 12564
Ökning (%) 267 250 382

Tabell 6 Volymen ytdesinfektionsmedel (produkttyp 2, desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur) som rapporterats till Kemikalieinspektionens produktregister för år 2019 och 2020.

År Antal företag Antal produkter Kvantitet (ton)
2019 171 859 13434
2020 261 1130 32026
Ökning (%) 152 132 238

Läs hela rapporten på Kemikalieinspektionens webbplats

Presstjänst, vardagar 08:30–17:00
08-519 41 200
press@kemi.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Prenumerera