Positivt resultat i Västra regionen

Utmanande tider till trots kunde Fennia uppvisa en liten tillväxt i Västra regionen. Fennia rekryterar fler anställda till Vasa för att betjäna kunder runt om i landet.

Under 2015 fick vi över 3 000 nya personkunder, varav över hälften samlade alla sina försäkringar hos Fennia, säger Västra regionens regiondirektör Stefan Talus.

Försäkringsverksamhet

Fennia hade ett resultatrikt år 2015

År 2015 var ett bra år för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Bolagets rörelsevinst uppgick till 88 miljoner euro.

Premieinkomsten från skadeförsäkringen före återförsäkrarnas andel var 429 miljoner euro. Den jämförbara premieinkomsten från i fjol utan patientförsäkringsposten av engångskaraktär på 16 miljoner euro var 414 miljoner euro.

Premieinkomsten från direktförsäkringen steg till 429,0 miljoner euro (413,6 mn euro), medan den jämförbara tillväxten var fyra procent. Premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen var 0,4 miljoner euro (0,4 mn euro).

Bolaget beslöt att sänka den beräkningsränta som används vid diskontering av ansvarsskulden till 2,4 procent (2,5 %). Till följd av detta ökade den försäkringstekniska ansvarsskulden med 7 miljoner euro, vilket höjde skadekvoten och totalkostnadsprocenten på bolagsnivå med 1,7 procentenheter.

Bolagets totalkostnadsprocent minskade och var 98,5 procent. Den jämförbara totalkostnadsprocenten var 96,7 procent (99,3 %), av vilka skadorna utgjorde 65,9 procent (68,0 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för skaderegleringen 30,9 procent (31,2 %).

Premieinkomsten ökade också i Västra regionen

Premieinkomsten från skadeförsäkringen utvecklades något i Västra regionen. Premieinkomsten ökade med 2,2 procent från föregående år och var 63,8 miljoner euro. Inom företagssegmentet ökade premieinkomsten med 1,6 procent och inom privathushållssegmentet med 3 procent.

– Med hänsyn till hela landets ekonomiska läge, så är jag nöjd med det uppnådda resultatet, säger Talus.

Till kunderna i Västra regionen betalades ersättningar ut för sammanlagt cirka 33,6 miljoner euro, vilket är tre procent mindre än under 2014.

– Under början av året inträffade flera större skador som bådade ett svårt år, men efter sommaren blev läget lugnare och hela årets skadekostnadsutveckling blev bättre än väntat, säger Talus.

Frivillig pensionsförsäkring och kapitalförvaltning

– Västra regionens kapitalförvaltnings- och företagens frivilliga pensionsförsäkringsverksamhet växte jämfört med året innan. Våra kunder har varit särskilt intresserade av vår fastighetsfond, som placerar i kontors- och affärslokaler i tillväxtcentrum. Förtroendet för gruppensionsförsäkringen har också hållit sig på en hög nivå trots den ekonomiska konjunkturen, säger Talus.

Fennia sysselsätter mångsidigt i Vasa

Kontoret i Vasa betjänar både privathushålls- och företagskunder. Dessutom har man till Vasa centraliserat Fennias ersättningstjänster, som fungerar på fyra orter. Till Vasa kommer man under början av året att rekrytera ett betydande antal nya anställda. Utöver ersättningstjänster är Fennias riksomfattande telefon- och nättjänst belägen i Vasa.

– Centraliseringen av ersättningstjänsterna har effektiverat skaderegleringstiderna, vilket möjliggör en bättre och snabbare service. I Vasa har vi en utmärkt fungerande organisation, och kunderna får högklassig kundservice på de båda inhemska språken, poängterar Talus.

Rekommenderat av sina kunder

Fennia fick redan för fjärde året i rad de bästa bedömningarna i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning bland företagskunder. I undersökningen om kundnöjdhet bland privathushållskunder kammade Fennia hem en tredje plats.

Mer information: regiondirektör Stefan Talus, tfn 010 503 2607 och 040 178 4648, Fennias Västra region

Bilagor: Fennias resultatanalys och nyckeltal 2015

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag som ägs av kunderna. Specialaffären för försäkringar, Fennia, erbjuder företag, företagare och privathushåll de försäkringstjänster de behöver. Till Fenniakoncernen hör skadeförsäkringsbolaget Fennia, livförsäkringsbolaget Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning Ab.