Genomförandet av pensionsreformen var den mest betydelsefulla händelsen för Kommunernas pensionsförsäkring under början

Genomförandet av pensionsreformen var den mest betydelsefulla händelsen för Kommunernas pensionsförsäkring under början av året Verkställande direktör Simo Lämsä konstaterar att Kommunernas pensionsförsäkrings verksamhet i januari-juni 2004 har förlöpt i enlighet med de uppställda målen. Den mest betydande händelsen under början av året var framskridandet av pensionsreformen inom kommunsektorn samt att den godkändes i riksdagen. Kommunernas pensionsförsäkrings premieinkomster och pensionsutgifter ökade under förra hälften av 2004 enligt prognoserna och avkastningen av placeringsverksamheten var 3,6 %.   Medlemssamfundens - städernas, kommunernas, samkommunernas och av dem ägda föreningars och aktiebolags - sammanräknade KomPL-lönesumma uppgick i januari-juni till 5,3 miljarder euro, vilket var drygt 5 % mer än under motsvarande tidpunkt i fjol. Medlemssamfunden hade ca 473 000 anställda som omfattades av det kommunala pensionsskyddet. I premieinkomster inflöt 1,5 miljarder euro, ca 6,5 % mer än under jämförelseperioden i fjol.   Pensioner betalades ut till ett belopp om 1,1 miljarder euro, en ökning om 6,5 %. Vid slutet av perioden fick ca 282 500 personer pension. Omkring 11 560 nya pensionsansökningar avgjordes, vilket är drygt en fjärdedel färre än under jämförelseperioden senaste år. Minskningen av antalet ansökningar berodde i främsta hand på principen om den sista anstalten, som togs i bruk inom samtliga pensionssystem vid ingången av året. Principen går ut på att pensionssökanden lämnar in sin pensionsansökan endast till den pensionsanstalt som det sista arbetsförhållandet lyder under och denna anstalt har hand om införskaffande av eventuella uppgifter enligt övriga pensionslagar samt ser till att de kombineras i pensionsbeslutet.   Placeringsportföljens marknadsvärde ökade från 13,8 miljarder euro vid årsskiftet till 14,9 miljarder euro, dvs. 7 %. Aktieplaceringarnas andel av placeringarna var 30.6. mätt enligt marknadsvärde 45 %, ränteplaceringarnas 43 %, fastigheternas 8 % och de alternativa placeringarnas - främst kapitalplaceringsfondernas - andel 4 %. Av samtliga placeringar var 77 % utländska placeringar. Placeringarnas totala avkastning enligt marknadsvärde var under det första halvåret 3,6 %. Ränteplaceringarnas avkastning var 1,6 % och aktieplaceringarnas 5,8 %. Ytterligare upplysningar lämnar verkställande direktör Simo Lämsä, telefon 010 314 2207, och ekonomidirektör Tom Kåla, telefon 010 314 2211. Kommunernas pensionsförsäkring är Finlands största pensionsanstalt, som ansvarar för över 755 000 personers arbetspensioner samt för finansieringen av dem. Medlemssamfund hos Kommunernas pensionsförsäkring är samtliga städer, kommuner och samkommuner i Finland samt merparten av de kommunala föreningarna och aktiebolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20860/wkr0001.pdf Kommunernas pensionsförsäkrings resultat

Dokument & länkar