Delårsrapport

FÖRVALTNING Under de senaste 15 åren har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 38% per år. Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 mars 2000 till 29.908 Mkr. Den 8 maj 2000 uppgick värdet till 27.455 Mkr, vilket innebär att den s.k. dolda reserven på koncernens börsportfölj vid samma datum uppgick till 23.882 Mkr. Nettoomsättningen de första tre månaderna uppgick till 1.677 (1.481) Mkr. Korsnäs Holding ABs nettoomsättning uppgick till 1.298 (1.232) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 380 (258) Mkr. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 882 (79) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 752 (4) Mkr. Huvuddelen härrör från försäljningen av rörelsen i TV1000 Sverige AB. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -308 (-263) Mkr. Kinneviks resultatandel i Millicom International Cellular S.A. (MIC) för årets första tre månader utgjorde 3 Mkr. Efter korrigering för MICs slutliga resultat 1999 redovisas Kinneviks resultatandel för MIC till sammanlagt -42 Mkr. Resultatandelen i Société Européenne de Communication S.A. (SEC) blev -272 Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -60 (-5) Mkr. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 514 (- 189) Mkr. Periodens nettoresultat uppgick till 503 (-202) Mkr. Resultat per aktie för perioden uppgick till 7,99 (-3,21) kr. Jämförelsetalen pro forma de första tre månaderna 1999 avser Kinnevikkoncernen med numera ingående bolag. MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB Den milda vintern har gjort att de höstsådda grödorna utan problem har övervintrat. Däremot har lerjorden inte kunnat dra nytta av tjälen. Lerjorden på gårdarna behöver frysa sönder under vintern för att inte bli alltför kompakt under den kommande växtsäsongen. I år är därför matjordslagret synnerligen hårt på 10-20 cm djup och detta skapar frågetecken vad gäller grödornas rotutveckling den närmaste tiden. Redan vid mitten av april var vårbruket vid samtliga gårdar avklarade. Lagret från föregående skörd är nu försålt. KORSNÄS HOLDING AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Korsnäskoncernen. Den ökade efterfrågan på Korsnäs produkter från andra halvåret 1999 har fortsatt att förstärkas under det första kvartalet 2000. Samtidigt har den totala prisnivån fortsatt uppåt. Produktionsvolymen är något lägre än under motsvarande tid föregående år, delvis beroende på att Industrirörelsens reparationsstopp i år inföll under första kvartalet till skillnad från föregående år då det inföll under andra kvartalet 1999. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen under årets första tre månader uppgick till 1.298 (1.232) Mkr och rörelseresultatet blev 155 (101) Mkr. Vinstmarginalen var 12% (8%). Resultat efter finansnetto uppgick till 168 (120) Mkr. Korsnäs Skog Priserna på massaved och sågtimmer ligger på oförändrad nivå i jämförelse med föregående år. Korsnäs virkeslager har sänkts till ny lägre målnivå mot bakgrund av en stabil försörjning från både svensk virkesmarknad och import från öst. Övergången från att driva avverkningsarbetena med anställd personal och egna maskiner till att helt köpa avverkningstjänster pågår planenligt och kommer att slutföras under året. Kostnaderna i driften fortsätter att minska. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 381 (382) Mkr och rörelseresultatet nådde 71 (69) Mkr. Korsnäs Industrirörelse Den starka efterfrågan under andra halvåret föregående år har fortsatt under första kvartalet 2000. Orderingången fortsätter att stiga. Även prisnivån har fortsatt uppåt, främst för vit kraftkartong och fluffmassa. Jämfört med första kvartalet 1999 är produktionen 2% lägre. Leveranserna är däremot 3% högre än 1999. Under första kvartalet 2000 ökade orderingången för Korsnäs förpackningsverksamhet jämfört med samma period föregående år. Utleveranserna ökade med 6%. Framför allt har läget förbättrats i det under förra året krigshärjade Balkan. Den sista delen av omstruktureringen i Tyskland slutfördes under första kvartalet. I Skandinavien pågår omstruktureringar enligt plan. Dessa kommer att vara slutförda i slutet av 2000. Trävarumarknaden har varit fortsatt instabil. Produktionen vid Korsnäs sågverk är 2% högre än föregående år. Sågverket fortsätter att förändras enligt den tidigare utformade strukturplanen. Leveranserna är 2% högre till ett medelpris som är 6% lägre jämfört med föregående år. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 1.174 (1.110) Mkr och rörelseresultatet nådde 84 (32) Mkr. TRANSCOM WORLDWIDE S.A. Under det första kvartalet genomfördes en sammanslagning av det av Kinnevik ägda Transcom AB med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland med IK Transcom Europe S.A. med verksamhet i Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien och Luxemburg. IK Transcom Europe S.A. ingick tidigare i SEC-koncernen. Det nya bolagets firma är under ändring till Transcom Worldwide S.A. Bolaget har säte i Luxemburg. Kinneviks ägarandel uppgår till 50,1% av aktier och röster. Det sammanslagna bolagets omsättning uppgick under 1999 till 939 Mkr med ett rörelseresultat på -11 Mkr. Antalet anställda uppgick per årsskiftet till 3 748. Transcoms verksamhet omfattar att bygga, underhålla och utveckla individuellt anpassade kundvårdsprogram för konsumentintensiva företag. Inom detta område är Transcom en av de ledande leverantörerna i Europa. Verksamheten har sedan starten i mitten av 1990-talet expanderat kraftigt vad gäller bredd, kvalitet och volymer. Idag kan Transcom erbjuda skräddarsydda lösningar med hänsyn till företagets specifika behov av servicenivå och kundrelationsprogram. Transcom samarbetar idag med företag inom ett stort antal branscher, som t ex telecom, media, resor, underhållning, bank, försäkring samt energibranschen. Transaktionsvolymerna har ökat kraftigt. Antalet samtal har sedan första kvartalet 1999 ökat med ca 3,7 miljoner samtal till ca 8,1 miljoner samtal samt antalet debiterbara administrativa ärenden har ökat med ca 0,4 miljoner ärenden till ca 2,2 miljoner ärenden. Per den 31 mars 2000 hade Transcom 3.898 anställda varav 1.939 i de nordiska länderna och 1.959 i övriga europeiska länder. Marknaden för tjänster relaterade till kundservice antas fortsätta att växa med mer än 30% per år. Drivkraften bakom utvecklingen är att allt fler konsumentintensiva företag agerar för att höja mervärdet på sina produkter och tjänster i form av en förbättrad och mer tillgänglig service för sina kunder. Transcom har under första kvartalet fortsatt att växa kraftigt. Genom sammanslagningen till det nya företaget Transcom Worldwide S.A. skapas en plattform att vidareutveckla Transcom och att ytterligare positionera bolaget för att möta marknadens tillväxt. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 301 (198) Mkr, en ökning med 52% och rörelseresultatet uppgick till 10 (-3) Mkr. WORLDWIDE LOYALTY B.V. Worldwide Loyalty B.V. har till uppgift att leverera lojalitetsprogram till sina klientföretag genom kundklubben Collect. Bolaget startade sin verksamhet i Sverige i april 1998 och lanserade under hösten 1998 Collect för sina klienter Comviq, Kabelvision, Tele2 och Viasat. Under 1999 har energibolaget Sydkraft och resebyråkedjan Big Travel anslutit sig till Collect och i mars 2000 anslöt sig fondförvaltaren Moderna Fonder. Expansionen av Collect i Europa påbörjades under hösten 1999. Kundklubbsprogrammet är, förutom i Sverige, även lanserat i Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, Schwiez och Österrike. Till sommaren skall programmet etableras i Danmark. I november 1999 förvärvades 25% av det norska lojalitetsbolaget Trumf Holding AS. Trumfs största kunder är Norska Shell, dagligvaruföretagets Norgesgruppen samt Sparebanken Nor. Under det första kvartalet 2000 har Tele2 och Viasat anslutit sig till Trumf. Under våren skall Trumf relanseras under namnet Collect Trumf. Antalet medlemmar i Collect uppgår till ca 2.165.000 varav ca 515.000 i Sverige, ca 650.000 i Norge och ca 1.000.000 i övriga Europa. Årstakten för de svenska medlemmarnas omsättning har ökat med 88% i jämförelse med första kvartalet 1999 och med 19% i jämförelse med fjärde kvartalet 1999. Nettoomsättningen under årets första tre månader uppgick till 12 (8) Mkr och rörelseresultatet uppgick till -5 (0) Mkr. Trumf Holding AS omsatte 17 Mkr under årets första tre månader. CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB CIS etablerades 1995 och tillhandahåller tjänster inom bl a inkasso, kreditkortsscoring och ekonomiadministration. Verksamheten bedrivs främst i Sverige, men den internationella verksamheten är starkt växande. CIS är idag etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Luxemburg, Schweiz och Tyskland. Genom CIS tre verksamhetsområden; Outsourcing - Konsulting - Systemutveckling, erbjuder CIS alla funktioner som ingår i en professionell ekonomiavdelning samt tjänster som naturligt kompletterar detta område, t ex inkasso, kreditkortsscoring och affärsjuridik. CIS tjänster riktar sig speciellt till mindre och medelstora företag. Den positiva omsättningsutvecklingen bedöms fortsätta genom vidare bearbetning av marknaden i Europa samt genom kundorienterad vidareutveckling och lansering av nya tjänster. Per den 31 mars 2000 hade CIS 202 anställda, vilket motsvarar en ökning med 135% jämfört med samma tid föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 28 (13) Mkr, en ökning med 115%. Rörelseresultatet uppgick till 2 (2) Mkr. ÖVRIGA DOTTERBOLAG Övriga dotterbolag består bl a av det rörelsedrivande dotterbolaget AirTime (AT) AB. Under första kvartalet 2000 avyttrade Kinnevik rörelsen i TV1000 Sverige AB till Modern Times Group MTG AB mot likvid i form av aktier i MTG. AirTime har under kvartalet ökat marknadsandelarna inom såväl TV- som radioreklamförsäljning. Nettoomsättningen ökade till 21 (19) Mkr medan rörelseresultatet uppgick till -4 (-4) Mkr. Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick till 34 (34) Mkr. Rörelseresultatet för de tre första månaderna uppgick till 739 (-5) Mkr. Huvuddelen av resultatet bestod av vinst vid avyttring av rörelsen i TV1000. INTRESSEBOLAG MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (MIC) 34% Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-aktier uppgick per den 31 mars 2000 till 8.105 Mkr. Den 8 maj 2000 var marknadsvärdet 7.996 Mkr. MIC noteras på Nasdaq i New York samt på Luxemburgs Fondbörs. MIC är en av världens ledande operatörer för mobiltelefonitjänster med verksamhet i Asien, Latin Amerika, Ryssland och Afrika. Dessutom ingår GSM Clearing, det ledande GSM clearing bolaget i världen. Antalet abonnenter i MIC uppgick per den 31 mars 2000 till 2.294.296, vilket innebär en ökning med 46% under den senaste 12-månadersperioden. Antalet abonnenter proportionellt till MICs ägarandel uppgick till 1.461.132, en ökning med 52%. Det av MIC minoritetsägda bolaget NetComs abonnentstock är ej medräknad i ovan nämnda abonnentsiffror. MIC är för närvarande största delägare i 30 bolag i 19 länder som tillsammans utgör en marknad omfattande 465 miljoner människor. Nettoomsättningen uppgick till 126 (121) MUSD. Resultat efter finansnetto uppgick till 5 (-30) MUSD. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE COMMUNICATION S.A. (SEC) 41% Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av SEC-aktier uppgick per den 31 mars 2000 till 15.953 Mkr. Den 8 maj 2000 var marknadsvärdet 13.601 Mkr. SEC noteras såväl på O-listan i Stockholm, Nasdaq i New York, Frankfurts Fondbörs som på Luxemburgs Fondbörs. SEC består främst av Tele2 Europe, vars verksamhet omfattar nationella och internationella fasttelefonitjänster. Verksamhet startades i slutet av oktober 1997 i Holland. Under 1998 och 1999 har verksamhet startats i Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Italien och Luxemburg. Bolaget har också licens i Irland, Belgien och Spanien och planerar att starta verksamhet i dessa länder under andra halvåret 2000. SEC tillhandahåller också internettjänster till sina kunder. Dessutom söker SEC etablera sig i alla sina länder som MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Antalet abonnenter per den 31 mars 2000 uppgick till 3.517.545 (1.041.359), vilket är en ökning med 238%. Antalet abonnenter i mobiltelfoniföretaget Tango i Luxemburg och Liechtenstein uppgick per den 31 mars 2000 till 87.865 (44.566), en ökning med 97%. Under april månad har SEC genom Tele2 Mobile lanserat mobiltelefonitjänster i Schweiz. I SEC ingår även 3C Communications, Transac, samt 37% av aktierna i Transcom Worldwide. Nettoomsättningen uppgick till 143 (42) MEUR. Resultat efter finansnetto uppgick till -80 (-38) MEUR. ÖVRIGA INTRESSEBOLAG Övriga intressebolag består bland annat av MTV Produktion AB 38%, Viking Telecom AB 30%, Cherryföretagen AB 17% samt Goodguy Svenska AB 47%. Resultatet från övriga intressebolag uppgick netto till 13 (6) Mkr. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likviditet, inklusive marknadsvärdet av kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per den 31 mars 2000 7.376 (3.470) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick till 5.464 (5.197) Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden för perioden uppgick till 4,7% (4,6%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder). Koncernens investeringar (exklusive aktieköp) under perioden uppgick till 205 (194) Mkr. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 36% (34%). Efter hänsyn tagen till övervärde i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 75% (56%). Nettoflödet av koncernens in- och utflöden i valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde av utländsk valuta om ca 1.500 Mkr. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapporten för perioden januari-juni 2000 offentliggöres den 15 augusti 2000. Stockholm 2000-05-09 Verkställande direktören Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) 1999 1999 2000 Helår 1 jan-31 mars 1 jan- 31 mars pro forma* Nettoomsättning 6.877 1.481 1.677 Kostnad för sålda varor och - 5.702 - 1.252 - 1.348 tjänster Bruttoresultat 1.175 229 329 Försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och - 964 - 153 - 205 utvecklingskostnader Resultat av företagsutveckling 134 4 767 Resultat vid försäljning av 69 0 - 15 värdepapper Övriga rörelseintäkter 246 37 33 Övriga rörelsekostnader - 143 - 38 - 27 Rörelseresultat 517 79 882 Resultat från andelar i 370 - 263 - 308 intresseföretag Finansnetto - 252 - 5 - 60 Resultat före skatt 635 - 189 514 Skatt - 73 - 15 - 10 Minoritetens andel i resultatet 1 2 - 1 Periodens resultat 563 - 202 503 Resultat per aktie efter full 8,94 - 3,21 7,99 skatt, kr KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 1999 2000 1 jan-31 mars 1 jan-31 mars Nettoomsättning per område pro forma* Mellersta Sveriges Lantbruks AB 5 5 Korsnäs Holding AB 1.232 1.298 Transcom Worldwide S.A. 198 301 Worldwide Loyalty B.V. 8 12 CIS Credit International Services 13 28 AB Övriga dotterbolag 34 34 Moderbolag, holdingbolag och - 9 - 1 elimineringar Summa 1.481 1.677 Rörelseresultat per område Mellersta Sveriges Lantbruks AB 0 - 1 Korsnäs Holding AB 101 154 Transcom Worldwide S.A. - 3 10 Worldwide Loyalty B.V. 0 - 5 CIS Credit International Services 2 2 AB Övriga dotterbolag - 5 739 Moderbolag, holdingbolag och - 16 - 17 elimineringar Summa 79 882 Resultat efter finansiella poster per område Mellersta Sveriges Lantbruks AB 0 - 1 Korsnäs Holding AB 137 110 Transcom Worldwide S.A. - 6 6 Worldwide Loyalty B.V. 0 - 5 CIS Credit International Services 1 2 AB Övriga dotterbolag - 4 740 Intresseföretag - 257 - 301 Moderbolag, holdingbolag och - 60 - 37 elimineringar Summa - 189 514 * Jämförelsetalen pro forma de första tre månaderna 1999 avser Kinnevikkoncernen med numera ingående bolag. KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 991231 990331 000331 Anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader 104 54 88 Goodwill 270 312 164 Maskiner, inventarier, fastigheter 8.051 7.915 8.094 mm Andra aktier och andelar 2.672 996 2.152 Långfristiga fordringar 436 1.216 901 11.533 10.493 11.399 Omsättningstillgångar Varulager 1.235 1.616 1.009 Kortfristiga fordringar 2.033 2.211 2.144 Kassa, bank och korta placeringar 1.623 1.731 2.405 4.891 5.558 5.558 Summa tillgångar 16.424 16.051 16.957 Eget kapital Bundet eget kapital 4.539 4.488 4.531 Fritt eget kapital 1.204 968 1.416 5.743 5.456 5.947 Minoritetsintresse i eget kapital 17 19 133 Avsättningar Avsättningar för pensioner 625 687 627 Latent skatteskuld 416 395 411 Övriga avsättningar 393 131 395 1.434 1.213 1.433 Långfristiga skulder Icke räntebärande skulder 2 1 2 Räntebärande skulder 7.529 6.685 7.918 7.531 6.686 7.920 Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder 1.549 1.810 1.336 Räntebärande skulder 150 867 188 1.699 2.677 1.524 Summa eget kapital och skulder 16.424 16.051 16.957 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK) 1999 1999 2000 Helår 1 jan-31 mars 1 jan- 31 mars Kassaflöde från den löpande verksamheten 98 - 56 289 investeringsverksamheten - 1.209 - 407 - 738 finansieringsverksamheten 1.292 525 420 Årets kassaflöde 81 62 - 29 Likvida medel vid årets början 336 336 507 Kursdifferenser i likvida medel - 10 - 4 - 6 Likvida medel vid periodens slut 507 394 472 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar