Delårsrapport 2002 1 januari - 30 juni

Report this content

DELåRSRAPPORT 2002 1 JANUARI-30 JUNI FÖRVALTNING Aktieägarna biföll under bolagsstämman den 17 maj styrelsens förslag att dela ut 2 kronor per aktie till Kinneviks aktieägare. Den 19 juni träffade Kinnevik avtal med Sveaskog om försäljning av ca 200.000 ha skogsmark motsvarande en tredjedel av Korsnäs skogar samt sågverksrörelsen inom Korsnäs. Försäljningen förväntas slutföras under senare delen av augusti månad. Leveransavtal har tecknats med Sveaskog vilka säkrar fiberförsörjningen till Korsnäs Industrirörelse i Gävle. Köpeskillingen beräknas uppgå till ca 2.060 Mkr och reavinsten till ca 750 Mkr när tidigare uppskrivningar fördelas jämnt över hela skogsbeståndet. Försäljningen kommer att redovisas när slutreglering sker, varför affären ej påverkat redovisat resultat för det andra kvartalet i denna delårsrapport. Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 17% per år. Under de senaste 5 åren har Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om -5% per år. Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 30 juni 2002 till 5.183 Mkr, vilket är en minskning med 7.544 Mkr från 12.727 Mkr den 31 december 2001. Den 5 augusti 2002 uppgick värdet till 4.732 Mkr, vilket innebär att bokfört värde överstiger marknadsvärdet på koncernens börsportfölj vid samma datum med 7.061 Mkr. Bokförda värden för aktieinnehaven prövas löpande i enlighet med god redovisningssed. RESULTAT FÖR ÅRETS FÖRSTA SEX MÅNADER 2002 Nettoomsättningen de första sex månaderna uppgick till 3.208 (3.187) Mkr. Korsnäs Holdingkoncernens nettoomsättning uppgick till 3.053 (3.040) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 159 (147) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 375 (544) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 39 (150) Mkr. Korrigerat för dessa engångseffekter minskade rörelseresultatet från 394 Mkr till 336 Mkr, dvs med 15%. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -245 (-174) Mkr, varav Millicom International Cellular S.A. (MIC) uppgick till -117 (- 166) Mkr och Metro International S.A. (Metro) till -98 (-) Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -166 (-156) Mkr, varav valutakursdifferenser utgjorde -10 (11) Mkr. RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2002 Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 1.664 (1.588) Mkr. Korsnäs Holdingkoncernens nettoomsättning uppgick till 1.583 (1.508) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 85 (79) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 182 (356) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 3 (150) Mkr. Korrigerat för dessa engångseffekter minskade rörelseresultatet från 206 Mkr till 179 Mkr, dvs med 13%. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -85 (-99) Mkr, varav MIC uppgick till -28 (-98) Mkr och Metro till -44 (-) Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -80 (-81) Mkr, varav valutakursdifferenser utgjorde 5 (7) Mkr. MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB En varm vår gav de svenska odlingarna en bra start och utvecklingen för grödorna har varit positiv. Den intensiva regnperioden under sommaren gynnar dock inte kvaliteten på den kommande skörden. Efterfrågan på ekologiska livsmedel är stor hos konsumenterna. Andelen ekologiskt odlade grödor är idag 55%, vilken kommer att öka ytterligare framöver. EU:s arealersättningar för år 2002 kommer att ligga på samma nivå som fjolårets. Efter en mycket varm och torr försommar i Polen med åtföljande kraftiga regn förväntas detta begränsa skörden. En omfattande uppodling av tidigare obrukad mark har pågått under de senaste månaderna. Denna mark kommer att ge skörd först hösten 2003. Regionen präglas av fallande spannmålspriser, vilket torde påverka lönsamheten negativt. Egendomarna i Polen omfattar 6.687 hektar mark samt innehåller 692 mjölkkor och 728 ungdjur. Nettoomsättningen för den svenska verksamheten uppgick under första halvåret till 4 (10) Mkr och rörelseresultatet blev -2 (6) Mkr. Nettoomsättningen för det polska intressebolaget Rolnyvik uppgick till 7 (-) Mkr, och rörelseresultatet blev -5 (-) Mkr. KORSNÄS HOLDING AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Korsnäskoncernen. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen under första halvåret uppgick till 3.053 (3.040) Mkr och rörelseresultatet blev 349 (446) Mkr. Rörelsemarginalen var 11,4 (14,7) %. Resultatet efter finansnetto uppgick till 388 (538) Mkr. Korsnäs Skog Perioden har präglats av stormfällningarna senhösten 2001. Korsnäs egna avverkningar har därför under hela perioden koncentrerats till stormfällda egna skogar. Den minskade effektiviteten i avverkningen av stormfälld skog bidrar till en lägre avverkad volym jämfört med samma period förra året. Stormfällningen har därför haft kraftigt negativ påverkan på resultatnivån för första halvåret. Virkesmarknaden kännetecknas av stabila sågtimmerpriser. Massavedspriserna har under halvåret återgått till de priser som etablerades före stormfällningen. Programmet för att minska kapitalbindningen i lager har tillsammans med lägre avverkad volym minskat lagerhållningen. Lagren av både löv- och barrmassaved har under kontrollerade former sänkts med ca 20%. Övergången från att driva avverkningsarbeten med anställd personal och egna maskiner till att helt köpa tjänster i entreprenadform har slutförts. I juni träffades avtal med Sveaskog om försäljning av ca 200.000 ha skogsmark motsvarande en tredjedel av Korsnäs innehav. Leveransavtal har tecknats med Sveaskog vilka säkrar fiberförsörjningen till Korsnäs Industrirörelse i Gävle. Nettoomsättningen för Korsnäs Skog uppgick under första halvåret till 761 (804) Mkr och rörelseresultatet blev 82 (121) Mkr. Korsnäs Industrirörelse Marknadsläget har under perioden präglats av ökad efterfrågan på pappers- och kartongprodukter. Marknaden för fluffmassa har varit stabil. Leveranserna för pappers-, massa- och kartongprodukter under första halvåret ligger sammanlagt knappt över motsvarande period föregående år. Prisnivåerna på marknaden har under halvåret varit förhållandevis stabila. Dock har prisjusteringar under senare delen av 2001 och variationen i valutaläge under första halvåret påverkat medelpriset på avsaluprodukter från Korsnäsverken så att de ligger något lägre än första halvåret föregående år. De totala intäkterna är därmed ca 1% lägre än första halvåret förra året. Den starka efterfrågan på pappers- och kartongprodukter har emellertid skapat möjligheter till prisökningar, vilka kommer att genomföras under sommaren. På kostnadssidan fortsätter effekterna av pågående effektiviseringsprogram att visa sig i bl a reducerade personalkostnader. En anpassning av personal- och kapacitetsnivåer på enskilda produktområden är under genomförande. Arbete med att reducera rörelsekapitalet pågår. Såväl lager som kundfordringar ligger på en klart lägre nivå jämfört med halvårsskiftet 2001. Produktionsutfallet inom Korsnäsverken för första halvåret uppgick till totalt 330.000 ton, en minskning med 2% från 336.000 ton jämfört med samma period föregående år. Minskningen ligger i linje med planerad produktionsomläggning efter stängning av PM3 under mars 2002. Produktionen av papper och kartong på PM4 efter ombyggnaden löper mycket väl, med successivt ökande kapacitet över budgeterad nivå och med ett kvalitetsutfall som motsvarar ställda förväntningar. Trots kostnadssänkande åtgärder har den försämrade prisnivån i kombination med valutaförstärkningen medfört en viss resultatförsämring. Marknaden för furuträvaror har under årets sex första månader visat god efterfrågan och stabila priser. De genomgripande rationaliseringsprogrammen som initierades förra året har givit effekt genom en sänkt kostnadsnivå. I kombination med att produktionen ligger högre än föregående år, har detta givit en förbättrad lönsamhet. I juni träffades avtal med Sveaskog om försäljning av Kastets sågverk. Nettoomsättningen för Korsnäs Industrirörelse uppgick under första halvåret till 2.175 (2.174) Mkr och rörelseresultatet nådde 278 (382) Mkr. Korsnäs Packaging Marknadsförhållandena för Korsnäs Packaging fortsätter att kännetecknas av svag efterfrågan i framförallt Tyskland. Försäljningsvolymerna har dock återhämtat sig efter att ett antal nya kundkontrakt tecknats. Med anledning av ökade råvarukostnader har en prisökning annonserats med effekt från 1 juli 2002, vilken förväntas resultera i högre rörelsemarginaler. Exkluderas förlusterna för den nystartade verksamheten i USA visar övrig verksamhet ett positivt rörelseresultat för årets sex första månader. Omstruktureringsarbetet fortsätter i hög takt med bland annat ytterligare reduktion av personalstyrkan. Anläggningen på Kanarieöarna stängdes i slutet av 2001 och under första halvåret har anläggningen i Kroatien stängts och volymerna flyttats till andra befintliga anläggningar, vilket medför en betydande kostnadsminskning. Under perioden har också en säckfabrik förvärvats i Tyskland. Nettoomsättningen för Korsnäs Packaging uppgick under första halvåret till 787 (804) Mkr och rörelseresultatet blev -11 (-57) Mkr. CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB CIS etablerades 1995 och tillhandahåller ett fullständigt utbud av inkassotjänster. CIS inkassoverksamhet är en av Skandinaviens största. Utöver detta erbjuder CIS alla funktioner som ingår i företags ekonomiavdelningar såsom kund- och leverantörsreskontra, redovisning och kreditinformation. CIS tillhandahåller även ett utbud av tjänster inom löneadministration. CIS kunder får tillgång till specialister som sköter hanteringen på ett effektivt sätt, samt tillgång till effektiva och flexibla affärssystem med moderna web-gränssnitt. För kunderna innebär detta bl a högre kvalitet till lägre kostnad, samt möjlighet till ökad fokusering på kärnverksamheten. De satsningar som gjorts inom IT och på applikationssidan har tillsammans med förbättringar som gjorts inom produktionen bidragit till ökat systemutnyttjande och en förbättrad lönsamhet. Bland CIS kunder finns MTG, Domstolsverket, Tele2, SCA, Carlsberg, Busslink och Nordea. Under perioden har nya kunder tillkommit främst inom affärsområdena inkasso och ekonomi. Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2002 till 262 (231), en ökning med 13%. Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 102 (80) Mkr en ökning med 28%. Rörelseresultatet uppgick till 17 (2) Mkr. WORLDWIDE LOYALTY B.V. Worldwide Loyalty B.V. har till uppgift att leverera lojalitetsprogram och riktade marknadsaktiviteter till sina kunder genom kundklubben Collect. Bolaget startade 1998 sin verksamhet i Sverige och lanserade Collect för sina klienter Comviq, Kabelvision, Tele2 och Viasat. Under åren 1999- 2001 anslöt sig energibolaget Sydkraft, resebyråkedjan Flygvaruhuset, fondförvaltaren Moderna Fonder, biluthyrningsfirman Hertz och hotellkedjan First Hotels. Under våren 2002 har Falck och Nordnet Försäkringar anslutit sig. Verksamheten bedrivs primärt via helägda dotterbolag i Sverige och Danmark samt i Norge genom intressebolaget Trumf Holding AS (Collect Trumf), vilket ägs till 33% av Worldwide Loyalty B.V.. Collect Trumfs största kunder är Norska Shell, dagligvaruföretaget Norgesgruppen, Tele2 och Viasat. Antalet medlemmar i Collect i Skandinavien uppgår till ca 2.460.000 varav ca 900.000 i Sverige, ca 60.000 i Danmark och ca 1.500.000 i Norge. Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 20 (27) Mkr. Omsättningsminskningen är hänförlig till att antalet länder på kontinenten som bearbetas har reducerats. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 (-18) Mkr. Collect Trumf omsatte under samma period 53 (50) Mkr och rörelseresultatet blev 0 (3) Mkr. ÖVRIGA DOTTERBOLAG Övriga dotterbolag består av AirTime (AT) AB 55%, N.P. Birraria Hugo's i Kosovo, Förvaltnings AB Eris & Co. och Bison Air AB. Verksamheten i AirTime består av försäljning av reklamtid i TV och radio. Den fortsatt svaga försäljningen har mötts med ytterligare kostnadsbesparingar under första halvåret. N.P. Birraria Hugo's startade under 2001 produktion av det enda inhemskt producerade lagerölet i Kosovo. Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick under årets första sex månader till 33 (30) Mkr och rörelseresultatet blev -7 (-16) Mkr. INTRESSEBOLAG OCH ÖVRIGA AKTIEINNEHAV Per den 30 juni 2002 bestod Kinneviks långsiktiga innehav av följande börsnoterade värdepapper: - Millicom International Cellular S.A. ("MIC"), 17.054.500 aktier motsvarande 35% av rösterna och kapitalet. - Tele2 AB ("Tele2"), 23.792.443 aktier motsvarande 19% av rösterna och 16% av kapitalet. Efter att Tele2 i juli 2002 stämplat om A- aktier till B-aktier innehar Kinnevik 24% av rösterna. - Modern Times Group MTG AB ("MTG"), 4.947.718 aktier motsvarande 17% av rösterna och 8% av kapitalet. - Metro International S.A. ("Metro"), 15.937.709 aktier motsvarande 28% av rösterna och 15% av kapitalet. - Viking Telekom AB ("Viking"), 4.657.000 aktier motsvarande 24% av rösterna och kapitalet. - Cherryföretagen AB ("Cherry"), 5.853.833 aktier motsvarande 26% av rösterna och 29% av kapitalet. - Invik & Co. AB ("Invik"), 391.430 aktier motsvarande 9% av rösterna och 5% av kapitalet. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-aktier uppgick per den 30 juni 2002 till 250 Mkr. Den 5 augusti 2002 var marknadsvärdet 197 Mkr. MICs aktier är noterade på Nasdaq i New York samt på Luxemburgs Fondbörs. MIC är en global operatör för mobiltelefonitjänster med verksamhet i Asien, Latinamerika och Afrika. Dessutom ingår MACH, det ledande GSM- clearing bolaget i världen. MIC är för närvarande delägare i 19 bolag i 18 länder som tillsammans utgör en marknad omfattande 496 miljoner människor. Det totala antalet abonnenter i dessa bolag uppgick per den 30 juni 2002 till 3.748.274 (2.936.929), vilket innebär en ökning med 28% under den senaste 12- månadersperioden. Antalet abonnenter proportionellt till MICs ägarandel uppgick till 2.696.376 (2.150.501), en ökning med 25%. Det av MIC minoritetsägda bolaget Tele2s abonnentstock är ej medräknad i ovan nämnda abonnentsiffror. Nettoomsättningen under årets första sex månader uppgick till 294 (334) MUSD. Rörelseresultatet uppgick till 45 (44) MUSD och resultat efter finansnetto blev -24 (-55) MUSD. METRO INTERNATIONAL S.A. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Metro uppgick per den 30 juni 2002 till 192 Mkr. Den 5 augusti 2002 var marknadsvärdet 136 Mkr. Metros A och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista och på Nasdaq i New York. Metro är världens största gratistidning och ger ut 23 upplagor i 15 länder på 13 språk. Tidningen är den snabbast växande i världen med 4,1 miljoner exemplar och över 10 miljoner läsare per dag. Intäkter genereras genom annonsförsäljning. Nettoomsättningen under årets första sex månader uppgick till 65 (56) MUSD. Rörelseresultatet uppgick till -31 (-40) MUSD och resultat efter finansnetto blev -40 (-37) MUSD. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per den 30 juni 2002 1.646 (1.770) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick till 7.614 (7.210) Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden för årets första sex månader uppgick till 4,7% (4,5%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder). Koncernens investeringar (exklusive investeringar i finansiella anläggningstillgångar) uppgick under perioden till 262 (159) Mkr. Soliditeten uppgick per den 30 juni 2002 till 52% (53%). Efter hänsyn tagen till under respektive övervärde i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 35% (56%). Nettoflödet av koncernens in- och utflöden av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om ca 1.500 Mkr. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick under årets sex första månader till 7 (7) Mkr. Resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper uppgick till -22 (150) Mkr. Nettot av övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till -28 (- 59) Mkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev -69 (70) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 84 (30) Mkr varav 83 (30) Mkr avsåg investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Moderbolagets likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per den 30 juni 2002 351 (59) Mkr. Räntebärande externa skulder uppgick till 3.842 (4.253) Mkr. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapporten för perioden januari-september 2002 offentliggöres den 24 oktober 2002. Stockholm 6 augusti 2002 Styrelsen Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/06/20020806BIT00530/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/06/20020806BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar