Delårsrapport 2002 1 januari - 30 september

Report this content

DELåRSRAPPORT 2002 1 JANUARI-30 SEPTEMBER Med stor sorg tvingades styrelsen i Industriförvaltnings AB Kinnevik meddela att bolagets styrelseordförande, Jan Hugo Stenbeck, avlidit den 19 augusti 2002. Styrelsen beslutade den 22 augusti att utse Ulf Spång till ny styrelseordförande. FÖRVALTNING Den 27 augusti träffade Kinnevik slutligt avtal med Sveaskog om försäljning av ca 200.000 ha skogsmark motsvarande drygt en tredjedel av Korsnäs skogar samt sågverksrörelsen inom Korsnäs. Leveransavtal har tecknats med Sveaskog vilka säkrar råvaruförsörjningen till Korsnäs Industrirörelse i Gävle. Köpeskillingen uppgick till ca 2.000 Mkr och reavinsten till ca 750 Mkr. Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 13% per år. Under de senaste 5 åren har Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om -13% per år. Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 30 september 2002 till 4.277 Mkr, vilket är en minskning med 8.450 Mkr från 12.727 Mkr den 31 december 2001. Den 23 oktober 2002 uppgick värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper till 5.794 Mkr, vilket innebär att bokfört värde överstiger marknadsvärdet på koncernens börsportfölj vid samma datum med 5.318 Mkr. Bokförda värden för aktieinnehaven prövas löpande i enlighet med god redovisningssed. RESULTAT FÖR ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2002 Nettoomsättningen de första nio månaderna uppgick till 4.719 (4.668) Mkr. Korsnäs Holdingkoncernens nettoomsättning uppgick till 4.486 (4.460) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 238 (209) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1.350 (747) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 792 (146) Mkr. Korrigerat för dessa engångseffekter minskade rörelseresultatet från 601 Mkr till 558 Mkr, dvs med 7%. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -640 (-201) Mkr, varav Tele2 AB (Tele2) uppgick till -40 (-) Mkr, Millicom International Cellular S.A. (MIC) till -416 (-173) Mkr och Metro International S.A. (Metro) till -145 (-) Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -274 (-277) Mkr, varav valutakursdifferenser utgjorde -20 (10) Mkr. RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2002 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 1.511 (1.481) Mkr. Korsnäs Holdingkoncernens nettoomsättning uppgick till 1.433 (1.420) Mkr. För övriga dotterbolag uppgick nettoomsättningen till 79 (62) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 975 (203) Mkr. I resultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 753 (-4) Mkr. Korrigerat för dessa engångseffekter ökade rörelseresultatet från 207 Mkr till 222 Mkr, dvs med 7%. Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till -395 (-27) Mkr, varav Tele2 uppgick till -40 (-) Mkr, MIC till -299 (-7) Mkr och Metro till -47 (-) Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till -108 (-121) Mkr, varav valutakursdifferenser utgjorde -10 (-1) Mkr. MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB Efter mestadels varmt och torrt väder gav årets svenska odlingar en bra normalskörd. Till följd av det torra vädret har rörelsens resultat påverkats negativt i samband med den tunga bearbetningen av den hårda marken. Det tillfälligt fuktiga vädret under månadsskiftet mellan juni och juli har givit förhöjd svampsporsbildning vilket ger lägre kvalitet. Efterfrågan på ekologiska livsmedel är stor hos konsumenterna. Andelen ekologiskt odlade grödor är idag 55%, vilken kommer att öka ytterligare framöver. EU:s arealersättningar för år 2002 kommer att ligga på samma nivå som fjolårets. I nordöstra Polen har vädret varit snarlikt det svenska vilket har givit något bättre skörd än väntat. En omfattande uppodling av tidigare obrukad mark kommer att ge skörd först hösten 2003. Egendomarna i Polen omfattar 6.729 hektar mark samt innehåller 680 mjölkkor och 675 ungdjur. Nettoomsättningen för den svenska verksamheten uppgick under årets första nio månader till 6 (10) Mkr och rörelseresultatet blev -3 (4) Mkr. Nettoomsättningen i det polska intressebolaget Rolnyvik uppgick till 13 (12) Mkr, och rörelseresultatet blev -7 (-2) Mkr. KORSNÄS HOLDING AB Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar Korsnäskoncernen. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen under årets första nio månader uppgick till 4.486 (4.460) Mkr och rörelseresultatet blev 571 (677) Mkr. Rörelsemarginalen var 12,7 (15,2)%. Resultatet efter finansnetto uppgick till 631 (766) Mkr. Korsnäs Skog Stormfällningarna från senhösten 2001 har klarats av under perioden. Den minskade effektiviteten i avverkningen av stormfälld skog bidrar till att totalt avverkad volym minskat jämfört med samma period förra året. Stormfällningen har därför haft kraftigt negativ påverkan på resultatnivå för årets tre första kvartal. Driften har nu återgått till det normala. Virkesmarknaden kännetecknas av relativ stabilitet vad gäller sågtimmerpriser, medan massavedspriserna har återgått till de priser som etablerades före stormfällningen. Programmet för att minska kapitalbindningen i lager har medfört att lagren av både löv- och barrmassaved under kontrollerade former sänkts med ca 20%. Försörjningsläget är stabilt och importen av massaved från Ryssland och Baltikum fungerar mycket bra. Verksamheten i Lettland utvecklas enligt plan. Den 27 augusti träffades slutligt avtal med Sveaskog om försäljning av ca 200.000 ha skogsmark motsvarande drygt en tredjedel av Korsnäs innehav. Leveransavtal har tecknats med Sveaskog vilka säkrar råvaruförsörjningen till Korsnäs Industrirörelse i Gävle. Nettoomsättningen för Korsnäs Skog uppgick under årets första nio månader till 1.111 (1.156) Mkr och rörelseresultatet blev 154 (169) Mkr. Korsnäs Industrirörelse Marknadsläget har under perioden präglats av ökad efterfrågan på pappers- och kartongprodukter. Marknaden för fluffmassa har varit stabil. Leveranserna för pappers-, massa- och kartongprodukter ligger under årets första nio månader sammanlagt knappt över motsvarande period föregående år. Den starka efterfrågan på pappers- och kartongprodukter har skapat möjligheter till betydande prisökningar. Marknadspriserna på säck- och kraftpapper samt vit kraftkartong har under periodens senare del stigit med mellan 5 och 10%. Dock har de lägre priserna i början av året och förstärkningen av valutaläget medfört att medelpriset på avsaluprodukter från Korsnäsverken ligger något lägre än motsvarande period föregående år. De totala intäkterna är därmed på samma nivå som motsvarande period förra året. På kostnadssidan fortsätter effekterna av pågående effektiviseringsprogram att visa sig i bl a reducerade personalkostnader. Åtgärder i syfte att sänka kostnadsnivån fortgår. En anpassning av personalnivåer på enskilda produktområden är under genomförande. Produktionsutfallet inom Korsnäsverken under perioden uppgick till totalt 490.000 ton massa, en minskning med 3% från 506.000 ton jämfört med samma period föregående år. Den lägre produktionen av avsaluprodukter förklaras av att PM3 ställdes av i början av året. I kombination med en stark försäljning innebär detta att en lagersänkning på ca 25% genomförts enligt plan. Produktionen av papper och kartong på kvarvarande maskiner löper mycket väl, med successivt ökande kapacitet över budgeterad nivå och med ett kvalitetsutfall som motsvarar ställda förväntningar. Inför kommande perioder planeras för successivt ökande totalproduktion av avsaluprodukter. Trots kostnadssänkande åtgärder har prisnivån i kombination med en något lägre produktion medfört viss resultatförsämring för verksamheten inom Korsnäsverken. Lagersänkningarna har påverkat marginalerna negativt, men har en positiv inverkan på kassaflödet. Kastets sågverk såldes under augusti månad till Sveaskog. Korsnäs har därmed avslutat sitt engagemang i sågverksnäringen. Marknaden för furuträvaror kännetecknades under perioden av förbättrade priser. De genomgripande rationaliseringsprogrammen som initierats förra året gav effekt genom en sänkt kostnadsnivå. I kombination med högre produktion än föregående år, gav detta en förbättrad lönsamhet. Dock understeg förbättringarna förväntningarna och sågverket redovisade fortsatt negativt resultat fram till avyttringen i augusti. Nettoomsättningen för Korsnäs Industrirörelse uppgick under årets första nio månader till 3.127 (3.131) Mkr och rörelseresultatet nådde 427 (588) Mkr. Korsnäs Packaging Korsnäs Packaging är den näst största producenten av papperssäckar och papperspåsar med 12 produktionsanläggningar i Europa. Försäljningen sker från säljkontor i 15 europeiska länder och uppgår till över 900 miljoner säckar och påsar per år. Under 2001 startade Korsnäs Packaging en produktionsanläggning och försäljning i USA. Marknadsförhållandena inom förpackningar fortsätter att kännetecknas av svag efterfrågan i framförallt Tyskland, Skandinavien, Storbritannien och USA. Nettoomsättningen har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, trots högre sålda volymer. Med anledning av ökade råvarukostnader har prisökningar genomförts under det tredje kvartalet vilket resulterat i förbättrad rörelsemarginal. Försäljningen från den nystartade verksamheten i USA har fortsatt öka enligt plan trots svåra marknadsförhållanden. Omstruktureringsarbetet i befintlig verksamhet i Europa fortsätter i hög takt med bland annat ytterligare reduktion av personalstyrkan. Under 2002 har anläggningarna i Kroatien och Finland stängts och volymerna flyttats till andra befintliga anläggningar, vilket medfört en betydande kostnadsminskning. Under första kvartalet förvärvades en säckfabrik i Tyskland varefter produktionskapaiciteten flyttades till befintlig anläggning i Wilhelmstal. Nettoomsättningen för Korsnäs Packaging uppgick under årets första nio månader till 1.201 (1.234) Mkr och rörelseresultatet blev -10 (-80) Mkr. CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB CIS tillhandahåller ett fullständigt utbud av outsourcingtjänster inom inkasso, ekonomi och lönehantering. CIS inkassoverksamhet är en av Skandinaviens största. Genom erfarna medarbetare och kundanpassade rutiner hjälper CIS sina kunder att maximera betalningsflödet. Inom ekonomi erbjuder CIS alla funktioner som ingår i företags ekonomiavdelningar såsom kund- och leverantörsreskontra, redovisning, bokslut och kreditinformation. CIS kunder får tillgång till specialister som sköter hanteringen på ett effektivt sätt, samt tillgång till effektiva och flexibla affärssystem med moderna web-gränssnitt. För kunderna innebär detta bl a högre kvalitet till lägre kostnad, samt möjlighet till ökad fokusering på kärnverksamheten. Bland CIS kunder finns Domstolsverket, Tele2, SCA, Carlsberg Danmark, MTG, Busslink och Nordea. Kundtillströmningen har varit god under perioden med bland annat Parkerings Compagniet, Jula Postorder, Telenors EDB Dolphin och Bane Tele som nytillkomna kunder. Antalet anställda uppgick per den 30 september 2002 till 253 (279). Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 154 (121) Mkr och rörelseresultatet nådde 29 (4) Mkr. WORLDWIDE LOYALTY B.V. Worldwide Loyalty B.V. har till uppgift att leverera lojalitetsprogram och riktade marknadsaktiviteter till sina kunder genom kundklubben Collect. Bolaget startade sin verksamhet 1998. Bland kunderna märks Tele2, Viasat, Sydkraft, Flygvaruhuset, Hertz och First Hotels. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 27 (31) Mkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 (-23) Mkr. ÖVRIGA DOTTERBOLAG Övriga dotterbolag består av AirTime (AT) AB, N.P. Birraria Hugo's i Kosovo, Förvaltnings AB Eris & Co. och Bison Air AB. Verksamheten i AirTime har per den 1 oktober 2002 överlåtits till Modern Times Group, varefter bolaget från denna dag övergått till att bli vilande. N.P. Birraria Hugo's startade under 2001 produktion av det enda inhemskt producerade lagerölet i Kosovo. Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick under årets första nio månader till 51 (47) Mkr och rörelseresultatet blev -8 (-23) Mkr. INTRESSEBOLAG OCH ÖVRIGA AKTIEINNEHAV Per den 30 september 2002 bestod Kinneviks långsiktiga innehav av följande börsnoterade värdepapper: -Tele2 AB ("Tele2"), 6.498.880 A-aktier och 19.646.646 B-aktier motsvarande 24,7% av rösterna och 17,7% av kapitalet. Efter rapportperiodens utgång har Kinnevik förvärvat ytterligare 1.926.087 B- aktier, varefter andelen röster uppgår till 25,3% och andel kapital till 19,0%. -Millicom International Cellular S.A. ("MIC"), 17.349.500 aktier motsvarande 35,5% av rösterna och kapitalet. -Metro International S.A. ("Metro"), 15.999.010 A-aktier och 460.000 B-aktier motsvarande 28,7% av rösterna och 15,0% av kapitalet. - Modern Times Group MTG AB ("MTG"), 3.529.637 A-aktier och 1.418.081 B-aktier motsvarande 17,8% av rösterna och 7,5% av kapitalet. -Viking Telekom AB ("Viking"), 4.657.000 aktier motsvarande 23,6% av rösterna och kapitalet. -Cherryföretagen AB ("Cherry"), 935.000 A-aktier och 4.918.833 B- aktier motsvarande 26,4% av rösterna och 28,7% av kapitalet. -Invik & Co. AB ("Invik"), 380.351 A-aktier och 11.079 B-aktier motsvarande 9,2% av rösterna och 5,0% av kapitalet. TELE2 AB Efter att Tele2 i juli 2002 stämplat om vissa övriga aktieägares A- aktier till B-aktier, samt efter ytterligare förvärv av Tele2 aktier under det tredje kvartalet, kontrollerade Kinnevik den 30 september 24,7% av rösterna i Tele2 varvid innehavet klassificeras som intresseföretag. I koncernredovisningen har kapitalandelsmetoden tillämpats från juli 2002. Skillnaden mellan i koncernen redovisat värde och andelen av Tele2s egna kapital uppgick per förvärvsdatum till 4.327 Mkr, vilken utgörs av koncernmässig goodwill och skrivs av över 10 år. I enlighet med RR13, successiva förvärv, har ett belopp om 940 Mkr redovisats direkt mot eget kapital i Kinneviks koncernredovisning. Beloppet avser den effekt på tillgångsvärdet som skulle ha uppstått ifall innehavet hade redovisats enligt kapitalandelsmetoden från respektive förvärvstidpunkt. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Tele2 uppgick per den 30 september 2002 till 3.605 Mkr. Den 23 oktober var marknadsvärdet 5.150 Mkr. Tele2s A och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista och på Nasdaq i New York. 'Tele2 är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 16,5 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C3, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris- garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 22.791 (18.159) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1.215 (-1.131) Mkr och resultat efter finansnetto blev 679 (-1.600) Mkr. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-aktier uppgick per den 30 september 2002 till 106 Mkr. Den 23 oktober var marknadsvärdet 118 Mkr. MICs aktier är noterade på Nasdaq i New York samt på Luxemburgs Fondbörs. MIC är en global operatör för mobiltelefonitjänster med verksamhet i Asien, Latinamerika och Afrika. Dessutom ingår MACH, det ledande GSM- clearing bolaget i världen. MIC är för närvarande delägare i 18 bolag i 17 länder som tillsammans utgör en marknad omfattande 444 miljoner människor. Det totala antalet abonnenter i dessa bolag uppgick per den 30 september 2002 till 3.970.101 (3.098.321), vilket innebär en ökning med 28% under den senaste 12-månadersperioden. Antalet abonnenter proportionellt till MICs ägarandel uppgick till 2.823.223 (2.267.809), en ökning med 24%. Det av MIC minoritetsägda bolaget Tele2s abonnentstock är ej medräknad i ovan nämnda abonnentsiffror. Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 450 (494) MUSD. Rörelseresultatet uppgick till 67 (62) MUSD och resultat efter finansnetto blev -88 (-69) MUSD. METRO INTERNATIONAL S.A. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Metro uppgick per den 30 september 2002 till 93 Mkr. Den 23 oktober var marknadsvärdet 81 Mkr. Metros A och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista och på Nasdaq i New York. Metro är världens största gratistidning och ger ut 23 upplagor i 15 länder på 13 språk. Tidningen är den snabbast växande i världen med 4,1 miljoner exemplar och över 10 miljoner läsare per dag. Intäkter genereras genom annonsförsäljning. Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 96 (78) MUSD. Rörelseresultatet uppgick till -53 (-64) MUSD och resultat efter finansnetto blev -64 (-63) MUSD. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per den 30 september 2002 2.383 (1.771) Mkr. Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick till 6.027 (7.130) Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden för årets första nio månader uppgick till 4,9% (5,0%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under årets första nio månader till 1.021 (719) Mkr, varav 330 (264) Mkr avsåg materiella anläggningstillgångar och 691 (455) Mkr finansiella anläggningstillgångar. Soliditeten uppgick per den 30 september 2002 till 55% (55%). Efter hänsyn tagen till undervärde i börsnoterade värdepapper uppgick soliditeten till 37% (51%). Nettoflödet av koncernens in- och utflöden av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om ca 1.500 Mkr. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick under årets nio första månader till 10 (9) Mkr. Resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper uppgick till -40 (150) Mkr. Nettot av övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 47 (- 80) Mkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev -21 (39) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 87 (30) Mkr varav 86 (30) Mkr avsåg investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Moderbolagets likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per den 30 september 2002 1.740 (93) Mkr. Räntebärande externa skulder uppgick till 2.668 (4.291) Mkr. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Bokslutskommuniké för helåret 2002 beräknas offentliggöras den 13 februari 2003. Stockholm 24 oktober 2002 Verkställande direktören Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01290/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar