Delårsrapport 2003 1 januari - 30 september

DELÅRSRAPPORT 2003 1 JANUARI-30 SEPTEMBER · Nettoomsättningen de första nio månaderna uppgick till 4.324 (4.719) Mkr. · Rörelseresultatet uppgick till 864 (1.350) Mkr. I rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 163 (792) Mkr. Korrigerat för dessa poster är rörelseresultatet 701 (558) Mkr. · Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 201 (- 640) Mkr, varav Tele2 AB uppgick till 281 (-40) Mkr, Millicom International Cellular S.A. till -6 (-416) Mkr och Metro International S.A. till -63 (-145) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 447 (231) Mkr. · Resultat per aktie uppgick till 7,11 (3,66) kronor. · Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper ökade under årets första nio månader med 70% (exkl investeringar och avyttringar) och uppgick per den 30 september 2003 till 14.693 Mkr. Den 22 oktober 2003 uppgick värdet till 16.830 Mkr, vilket innebär att marknadsvärdet överstiger bokfört värde på koncernens börsportfölj vid samma datum med 8.732 Mkr. För ytterligare information besök www.kinnevik.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00420/wkr0002.PDF Hela rapporten

Om oss

Satsar på långsiktig förvaltning av större aktieposter i rörelsedrivande företag, i syfte att öka substansvärdet. (Källa: http://www.delphi.se).

Dokument & länkar